Kluczowe dane dotyczące akcji Jednostki Dominującej

Jednostka Dominująca jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od dnia 30 czerwca 2008 roku.

Kapitał zakładowy Jednostki Dominującej wynosi 495 977 420 zł i dzieli się na 99 195 484 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda. Akcje Jednostki Dominującej, oznaczone tickerem ATT, notowane są na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksu WIG, WIG-Poland, WIG30, mWIG40 oraz indeksu branżowego WIG-Chemia.

Jednostka Dominująca nieprzerwanie od 19 listopada 2009 roku należy do spółek giełdowych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, wchodzących w skład portfela RESPECT Indeks. Jednostka Dominująca została doceniona za duże zaangażowanie w wypełnianiu swoich zadań zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, jako jedna ze spółek działających zgodnie z najwyższymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. W grudniu 2015 roku po raz dziewiąty Jednostka Dominująca otrzymała certyfikat potwierdzający obecność w elitarnym gronie emitentów wchodzących w skład Indeksu RESPECT, pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu.

W lutym 2013 roku Jednostka Dominująca została włączona do indeksu MSCI Emerging Markets.

Indeksy MSCI obliczane są od 1970 roku przez amerykański bank inwestycyjny Morgan Stanley.

Od 4 marca 2015 roku Jednostka Dominująca została włączona została do indeksu FTSE Emerging Markets i jest notowana w tym indeksie począwszy od dnia 23 marca 2015 roku. FTSE Emerging Index jest częścią FTSE Global Equity Index Series (GEIS), który zrzesza spółki dużej i średniej kapitalizacji z zaawansowanych i wschodzących rynków. Indeksy FTSE notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie.

Wszelkie pozostałe istotne informacje dotyczące akcji Jednostki Dominującej, w tym ograniczenia prawa głosu, przedstawione zostały wyczerpująco w punktach dotyczących Oświadczenia o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego.

 

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2015 rokuAkcjonariusz Liczba akcji % kapitału akcyjnego Liczba głosów % głosów
Skarb Państwa 32 734 509 33 32 734 509 33
ING OFE 9 883 323 9,96 9 883 323 9,96
Norica Holding S.à r.l. (pośrednio: 19 841 700 akcji,tj. 20,0026%) 571 348 0,57 571 348 0,57
Rainbee Holdings Limited*) 9 820 352 9,9 9 820 352 9,9
Opansa Enterprises Limited*) 9 450 000 9,53 9 450 000 9,53
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 8 530 189 8,6 8 530 189 8,6
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 5 700 000 5,75 5 700 000 5,75
Pozostali 22 505 763 22,69 22 505 763 22,69
Razem 99 195 484 100 99 195 484 100
*) Spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l.

Od dnia 31 grudnia 2015 roku do daty przekazania Sprawozdania Jednostka Dominująca nie otrzymała informacji o zmianach w strukturze własności znacznych pakietów akcji.

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Akcjonariusz% kapitału akcyjnego i głosów
Skarb Państwa33%
ING OFE9,96%
Norica Holding S.à r.l. (pośrednio: 19 841 700 akcji,tj. 20,0026%)0,57%
Rainbee Holdings Limited*)9,9%
Opansa Enterprises Limited*)20%
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.8,6%
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju5,75%
Pozostali22,69%

Polityka dywidendy

Jednostka Dominująca realizuje politykę w zakresie wypłaty dywidendy według przyjętej Strategii na lata 2014 – 2020, zgodnie z którą poziom dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy kształtowany jest stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Spółki. Zarząd proponując wielkość środków przeznaczonych na dywidendę docelowo w kwocie na poziomie 40% do 60% jednostkowego zysku netto Jednostki Dominującej za dany rok obrotowy uwzględniać będzie czynniki dotyczące Spółki i Grupy Azoty, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy będzie ulegać zmianom, w miarę zapotrzebowania na kapitał własny, a decyzje Jednostka Dominująca w tym zakresie podejmować będzie z uwzględnieniem czynników dotyczących zarówno Spółki jak również całej Grupy.

Ostateczna decyzja dotycząca przeznaczenia zysku netto za dany rok obrotowy podejmowana jest każdorazowo w drodze głosowania akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Dywidendy wypłacone w latach 2008-2015Rok za który wypłacono dywidendę Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Wypracowany zysk Łączna kwota dywidendy Dywidenda na jedną akcję
2008 26.06.2009 1 część: 31.08.2009

2 część: 06.11.2009

61 935 tys. zł 39 898 749,42 zł 1,02 zł
2012 22.04.2013 24.05.2013 250 692 tys. zł 148 793 226,00 zł 1,50 zł
2013 18.06.2014 09.07.2014 44 117 tys. zł 19 839 096,80 zł 0,20 zł

 

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


RokŁączna dywidenda (mln zł)
200839,9
2011148,8
201319,8
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


RokDywidenda na akcję (zł)
20081,02
20111,5
20130,2

Notowania akcji Jednostki Dominującej

Jednostka Dominująca rozpoczęła rok 2015 notowaniem kursu na poziomie 64,20 zł, wchodząc w wyraźny trend wzrostowy po fluktuacjach, jakie miały miejsce w końcówce roku 2014; jak się okazało, była to najniższa cena akcji w raportowanym okresie. Kurs akcji wspinał się stopniowo do poziomu ponad 86 zł w kwietniu 2015 roku, aby w okresie maj/czerwiec powrócić chwilowo do poziomów w okolice powyżej 75,61 zł, po którym nastąpiło odbicie i powrót do trendu wzrostowego. Koniec roku notowania akcji zamknęły na poziomie 99,89 zł, bijąc jednakże po drodze dotychczasowe maksima historyczne i wyznaczając w pierwszej dekadzie grudnia 2015 roku nową cenę maksymalną na poziomie 113 zł.

Stopa zwrotu w akcje w 2015 roku wyniosła 56,4%; od początku notowań akcji Jednostki Dominującej w 2008 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ich wartość wzrosła ponad pięciokrotnie. Stabilność trendu wzrostowego kursu Jednostki Dominującej jako jedynej spółki z mWIG-u, zarówno w krótkim terminie, jak i w dłuższym horyzoncie, została zauważona przez rynek – Grupa Azoty została wytypowana w gronie 16 spółek przez dziennikarzy i analityków „Pulsu Biznesu” oraz serwisu Bankier.pl do rywalizacji o tytuł Mistrza GPW 2015 roku.

Notowania akcji Jednostki Dominującej od dnia debiutu 30 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2015 roku

Źródło: GPWInfoStrefa, opracowanie własne.

Rekomendacje

W 2015 roku analitycy 11 domów maklerskich i banków inwestycyjnych oceniających Jednostkę Dominującą upublicznili łącznie 24 rekomendacje cen docelowych jej akcji.


Rekomendacje dotyczące akcji Spółki wydane w okresie od 1 stycznia 2015 roku do momentu sporządzenia niniejszego Sprawozdania

W 2015 roku analitycy 11 domów maklerskich i banków inwestycyjnych oceniających Jednostkę Dominującą upublicznili łącznie 24 rekomendacje cen docelowych jej akcji.

24 rekomendacje

Relacje inwestorskie

Działając zgodnie z najwyższymi standardami komunikacji rynku kapitałowego i zasadami ładu korporacyjnego, Jednostka Dominująca dostarcza wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego, a w szczególności obecnym i przyszłym akcjonariuszom, wyczerpujących i rzetelnych informacji o wydarzeniach w Jednostce Dominującej i Grupie Kapitałowej. W komunikacji z inwestorami Jednostka Dominująca wychodzi poza działania o charakterze obligatoryjnym, wynikające z regulacji prawnych. Wychodząc na przeciw wysokim wymaganiom uczestników rynku kapitałowego Spółka prowadzi otwartą politykę informacyjną.

Grupa Azoty organizuje konferencje po publikacji raportów okresowych, podczas których przedstawiciele Zarządu prezentują i omawiają wypracowane wyniki finansowe. W ramach realizacji procesu konsolidacji Grupy Azoty, jak też celem przedstawiania inwestorom i analitykom spójnej wizji Grupy, konferencje wynikowe współorganizowane są przez wszystkie spółki z Grupy Azoty będące emitentami. Ze względu na strukturę akcjonariatu oraz duże zainteresowanie, konferencje wynikowe z analitykami rynku kapitałowego transmitowane są w czasie rzeczywistym drogą internetową, w polskiej i angielskiej wersji językowej. Nagrania konferencji wraz z prezentacjami zamieszczane są każdorazowo na stronie internetowej Spółki oraz w mediach społecznościowych.

W minionym roku przedstawiciele Grupy Azoty spotykali się również z uczestnikami rynku kapitałowego podczas licznych spotkań one-on-one oraz konferencji krajowych i zagranicznych, uczestnicząc także w konferencjach branżowych oraz prezentujących spółki giełdowe z regionu Europy wschodniej i centralnej.

Mając na względzie również kontakt z inwestorami indywidualnymi, każdorazowo po publikacji raportu okresowego Grupa Azoty organizuje otwarte czaty internetowe, podczas których akcjonariusze mają możliwość bezpośredniego zadawania pytań przedstawicielom Grupy Azoty. Zarówno prezentacje wynikowe – dedykowane w szczególności inwestorom instytucjonalnym, jak i prezentacje inwestorskie oraz zapisy czatów, zamieszczane są na stronie internetowej Spółki, w sekcji Relacje Inwestorskie.

Corocznie, począwszy od debiutu giełdowego, przedstawiciele Grupy Azoty spotykają się z inwestorami indywidualnymi podczas konferencji WallStreet, organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz towarzyszących imprezie Targów Akcjonariat. W 2015 roku po raz pierwszy przedstawiciele Grupy Azoty wzięli udział w Capital Market Games, imprezie sportowej skierowanej do mniejszościowych inwestorów, organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy Jednostka Dominująca dokłada wszelkich starań, aby przekaz informacyjny docierał do jak najszerszego grona odbiorców. W tym celu najistotniejsze informacje o Grupie Azoty publikowane są także w serwisach społecznościowych. Ważnym medium w komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego jest strona internetowa Jednostki Dominującej, na której zamieszczane są raporty bieżące i okresowe, jak również najświeższe informacje o Walnych Zgromadzeniach czy rekomendacje analityków oraz prezentacje wyników okresowych. Strona internetowa Jednostki Dominującej wraz z modułem dedykowanym inwestorom została udoskonalona, aby jak najbardziej precyzyjnie i komfortowo dostarczać informacji dotyczących rynku kapitałowego. Zawartość, sposób prezentacji danych istotnych dla inwestorów oraz internetowa komunikacja po raz kolejny docenione zostały w konkursie Złota Strona Emitenta, organizowanym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Kapituła konkursu ponownie uznała stronę Grupy Azoty za Złotą Stronę Emitenta, przyznając w czerwcu 2015 roku tytuł Laureata VIII edycji w kategorii Polskie spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG 40.

Strona internetowa Jednostki Dominującej oceniana była między innymi pod względem zawartości informacyjnej, innowacyjności i przejrzystości komunikacji. Kapituła konkursu podkreśliła, że w szczególności na uwagę zasługuje harmonijna i przejrzysta szata graficzna, bogata zawartość informacyjna oraz fakt, że strona jest bardzo zaawansowana technologicznie.

Grupa Azoty S.A. uhonorowana została również w czerwcu 2015 roku Nagrodą Specjalną Ministra Skarbu Państwa za najlepszą komunikację z inwestorami indywidualnymi prowadzoną poprzez stronę internetową.

Działalność Jednostki Dominującej w zakresie relacji inwestorskich została doceniona także przez inwestorów na łamach opiniotwórczego dziennika gospodarczego „Puls Biznesu” za aktywny udział Grupy Azoty w „Akcji Inwestor” – dzięki czemu od sierpnia 2010 roku Spółka ma zaszczyt posługiwać się znakiem „Odpowiada inwestorom”.

Jednostka Dominująca jest uczestnikiem „Programu 10 na 10”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Istotą Programu jest dostarczanie najlepszych praktyk w zakresie komunikacji z inwestorami indywidualnymi w oparciu o oczekiwania zgłaszane przez tę grupę oraz o wzorce funkcjonujące na rynkach zagranicznych. Uczestnictwo Jednostki Dominującej w tym projekcie oznacza deklarację, że Jednostka Dominująca zobowiązuje się prowadzić aktywną politykę komunikacyjną z inwestorami indywidualnymi i działać zgodnie z poszanowaniem praw tej grupy. Spółka szczyci się także tytułem „Herosa Rynku Kapitałowego 2014” za prowadzenie aktywnej dwustronnej komunikacji z inwestorami indywidualnymi.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.