Inwestycje kapitałowe

Podwyższenie kapitału zakładowego AGROCHEM Sp. z o.o.

W dniu 22 stycznia 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 19 500 tys. zł, to jest do kwoty 20 000 tys. zł, pokrywanym wkładem gotówkowym, w drodze ustanowienia 39 000 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy. Udziały zostały objęte w całości przez obecnego jedynego wspólnika Grupę Azoty PUŁAWY i pokryte przez niego w całości wkładem pieniężnym. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 czerwca 2015 roku.

Podwyższenie kapitału zakładowego MEDICAL Sp. z o.o.

W dniu 30 stycznia 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 844 tys. zł to jest do kwoty 1 917,7 tys. zł, pokrytym wkładem niepieniężnym, w postaci prawa własności lokalu wraz z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie użytkowania wieczystego działki. Zwiększaną wartość udziału w kapitale zakładowym w całości objęła Grupa Azoty PUŁAWY. Dnia 13 kwietnia 2015 roku powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładów Azotowych Chorzów S.A.

Dnia 23 kwietnia 2015 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 28 700 tys. zł, tj. do kwoty 58 700 tys. zł. Akcje serii B o wartości 28 700 tys. zł objęła i pokryła wkładem pieniężnym Grupa Azoty PUŁAWY. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 czerwca 2015 roku.

Podwyższenie kapitału zakładowego GZNF “Fosfory” Sp. z o.o.

W dniu 28 sierpnia 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 30 000 tys. zł, tj. do kwoty 59 003,4 tys. złotych.
Grupa Azoty Zakłady PUŁAWY objęła i pokryła wkładem gotówkowym udziały w wysokości 29 529 tys. zł oraz 28 października 2015 roku objęła i pokryła wkładem gotówkowym udziały w wysokości 471 tys. zł. W dniu 1 grudnia 2015 roku powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zawiązanie spółki PDH Polska Spółka Akcyjna

W dniu 10 września 2015 roku została zawiązana spółka pod nazwą PDH Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach, z kapitałem zakładowym 60 000 tys. zł, w której 100% udziałów objęła Grupa Azoty POLICE.
Spółka powołana została w związku z realizacją inwestycji pod nazwą „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą”. W dniu 24 września 2015 roku PDH Polska Spółka Akcyjna wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podwyższenie kapitału w spółce Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o.

Dnia 11 września 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o., na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 5 495 tys. zł, tj. do kwoty 5 500 tys. zł, co zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jednostka Dominująca objęła i pokryła wkładem gotówkowym udziały w wysokości 5 495 tys. zł z dniem 1 października 2015 roku.

Podwyższenie kapitału zakładowego Elektrowni Puławy Sp. z o.o.

W dniu 17 listopada 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 22 148 tys. zł do kwoty 92 148 tys. zł, tj. o kwotę 70 000 tys. zł, poprzez utworzenie 70 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy. Nowoutworzone udziały zostały objęte w całości przez obecnego jedynego udziałowca Grupę Azoty PUŁAWY i pokryte przez niego w całości wkładem pieniężnym.
Dnia 21 grudnia 2015 roku powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nabycie pakietu akcji pracowniczych Grupy Azoty SIARKOPOL

Od listopada 2015 roku, zgodnie z zapisami Umowy sprzedaży akcji Grupy Azoty SIARKOPOL z dnia 25 września 2013 roku i Pakietu Socjalnego, prowadzony jest przez Jednostkę Dominującą wykup akcji należących do pracowników spółki Grupa Azoty SIARKOPOL, ich spadkobierców. Wykupem objętych zostanie nie więcej niż 825 000 akcji. Do dnia 31 grudnia 2015 roku Jednostka Dominująca odkupiła 176 017 akcji, w związku z tym jej udział w kapitale Grupy Azoty SIARKOPOL wzrósł z 85% do 88,20%.

Kolejno Jednostka Dominująca dokonała do dnia publikacji sprawozdania za 2015 rok następujących transakcji nabycia akcji Grupa Azoty SIARKOPOL:

  • 14 stycznia 2016 roku – 68 119 akcji po cenie 68,45 zł za sztukę za kwotę 4 663 tys. zł, udział w kapitale wzrósł do 89,44%,
  • 9 lutego 2016 roku – 187 410 akcji po cenie 68,45 zł za sztukę za kwotę 12 828 tys. zł, udział w kapitale wzrósł do 92,85%,
  • 1 marca 2016 roku – 187 759 akcji po cenie 68,45 zł za sztukę za kwotę 12 852 tys. zł, udział w kapitale wzrósł do 96,26%.

Podwyższenie kapitału spółki Grupa Azoty Automatyka Sp. z o.o.

W dniu 17 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. do kwoty 4 654 tys. zł, czyli o kwotę 107 tys. złotych poprzez utworzenie 214 nowych udziałów o wartości 500 zł każdy, które zostały objęte przez nowych wspólników (pracowników spółki), z jednoczesnym wyłączeniem prawa pierwszeństwa objęcia udziałów przysługującego dotychczasowym wspólnikom. Zmiana ta została zarejestrowana w KRS w dniu 27 stycznia 2016 roku.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.