Skład osobowy, zmiany oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących

Zarząd Jednostki Dominującej

Skład Zarządu Spółki na dzień 1 stycznia 2015 roku przedstawiał się następująco:

Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu
Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Krzysztof Jałosiński Wiceprezes Zarządu
Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Marian Rybak Wiceprezes Zarządu
Artur Kopeć Członek Zarządu

Rok 2014 był ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji przez Członków Zarządu IX kadencji. Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015 roku podjęła Uchwały o powołaniu Zarządu Jednostki Dominującej na nową kadencję.

 W skład Zarządu X kadencji weszli:

 Paweł Jarczewski  Prezes Zarządu
 Andrzej Skolmowski  Wiceprezes Zarządu
 Witold Szczypiński  Wiceprezes Zarządu
 Marek Kapłucha  Wiceprezes Zarządu
 Marian Rybak  Wiceprezes Zarządu
 Krzysztof Jałosiński  Wiceprezes Zarządu

Uchwały w powyższej sprawie weszły w życie z dniem 20 lutego 2015 roku.

Z dniem rozpoczęcia X kadencji Zarządu Jednostki Dominującej, wygasł również mandat Artura Kopcia, Członka Zarządu wybranego z ramienia pracowników. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zdecydowała o uruchomieniu procedury wyboru Członka Zarządu z ramienia pracowników na nową wspólną kadencję.

Wybory zostały przeprowadzone w dniach od 27 stycznia do dnia 11 lutego 2015 roku (I tura) oraz od dnia 13 do 23 lutego 2015 roku (II tura). W wyniku wyborów kandydatem na Członka Zarządu z wyboru pracowników został Artur Kopeć.

W dniu 26 lutego2015 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę o powołaniu Artura Kopcia na stanowisko Członka Zarządu.

Do końca 2015 roku nie dokonywano zmian w składzie Zarządu Spółki.

Wydarzenia po dacie bilansowej - zmiany w składzie Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2016 roku dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki

1. odwołała Prezesa Zarządu Pawła Jarczewskiego ze składu Zarządu,

2. odwołała Wiceprezesa Zarządu Krzysztofa Jałosińskiego ze składu Zarządu,

3. odwołała Wiceprezesa Zarządu Marka Kapłuchę ze składu Zarządu,

4. odwołała Wiceprezesa Zarządu Mariana Rybaka ze składu Zarządu.

Uchwały w powyższej sprawie weszły w życie z dniem podjęcia. Uchwałą Rady Nadzorczej funkcję Prezesa Zarządu Spółki objął Pan Mariusz Bober. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Kompetencje osób zarządzających

Szczegółowy podział kompetencji Członków Zarządu reguluje Uchwała Zarządu nr 467/IX/2013 wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi w Uchwale nr 639/IX/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku oraz w Uchwale nr 735/IX/2014 z dnia 8 września 2014 roku. Zarząd X kadencji Uchwałą nr 8/X/2015 z dnia 10 marca 2015 roku potwierdził ustalony poprzednio podział kompetencji.

Obszary odpowiedzialności Członków Zarządu Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiały się następująco:

 • Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu, odpowiedzialny za kierowanie i koordynowanie prac Zarządu oraz Rady Grupy, nadzór nad Centrum Biznesu Agro, polityką informacyjną, polityką personalną, zarządzanie procesami ryzyk i koordynację funkcji audytu wewnętrznego w Grupie Azoty,
 • Andrzej Skolmowski – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za finanse, rachunkowość oraz IT w Grupie Azoty,
 • Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Jednostki Dominującej, odpowiedzialny za integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne w Grupie Azoty,
 • Krzysztof Jałosiński – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za strategię i rozwój Grupy Azoty,
 • Marek Kapłucha – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za zarządzanie łańcuchem dostaw oraz za zarządzanie zakupami surowców strategicznych w Grupie Azoty,
 • Marian Rybak – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za inwestycje w Grupie Azoty,
 • Artur Kopeć – Członek Zarządu, odpowiedzialny za dialog społeczny, bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska w Grupie Azoty.

Zarząd Spółki działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku z późn. zmianami,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
 • przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw,
 • postanowień Statutu Spółki.

Wydarzenia po dacie bilansowej - zmiana podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu Spółki

Zarząd X kadencji Uchwałą nr 271/X/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku dokonał zmian w ustalonym poprzednio podziale kompetencji osób zarządzających, w wyniku czego obszary odpowiedzialności Członków Zarządu Spółki przedstawiają się następująco:

 • Mariusz Bober – Prezes Zarządu, odpowiedzialny za kierowanie i koordynowanie prac Zarządu oraz Rady Grupy, nadzór nad realizacją przyjętej Strategii Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej, nadzór nad Centrum Biznesu Agro, polityką informacyjną, polityką personalną (HR), audytem wewnętrznym, zarządzaniem procesami ryzyk, procesami związanymi z przekształceniami strukturalno – własnościowymi w Grupie Kapitałowej,
 • Andrzej Skolmowski – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za finanse, rachunkowość oraz IT, nadzór nad relacjami z inwestorami giełdowymi (IR), współdziałanie z Wiceprezesem odpowiedzialnym za integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne oraz Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za dialog społeczny, bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska oraz Dyrektorem Zarządzającym w zakresie bieżącego operacyjnego zarządzania Jednostką Dominującą, formułowanie i realizację strategii logistycznej, zarządzanie logistyką dostaw surowców, półproduktów i produktów, formułowanie i realizację strategii zakupowej,
 • Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Jednostki Dominującej, odpowiedzialny za strategię i rozwój, integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne oraz zakupy surowców strategicznych, formułowanie strategii i realizację strategii przyjętej dla Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej, nadzór nad zakupami strategicznymi w Jednostce Dominującej i Grupie Kapitałowej, współdziałanie z Wiceprezesem odpowiedzialnym za integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne oraz Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za dialog społeczny, bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska oraz Dyrektorem Zarządzającym w zakresie zarządzania Jednostką Dominującą,
 • Artur Kopeć – Członek Zarządu, odpowiedzialny za realizację inwestycji, dialog społeczny, bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska, współdziałanie z Wiceprezesem odpowiedzialnym za integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne oraz Wiceprezesem odpowiedzialnym za finanse oraz Dyrektorem Zarządzającym w zakresie zarządzania Jednostką Dominującą.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2015 roku przedstawiał się następująco:

Monika Kacprzyk- Wojdyga  Przewodnicząca
Jacek Obłękowski Wiceprzewodniczący
Ewa Lis Sekretarz
Robert Kapka Członek
Tomasz Klikowicz Członek
Artur Kucharski Członek
Marek Mroczkowski Członek
Zbigniew Paprocki Członek
Ryszard Trepczyński Członek

W dniu 22 grudnia 2015 roku pismem Ministra Skarbu Państwa, na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki ze składu Rady Nadzorczej została odwołana Pani Ewa Lis, a powołany Pan Przemysław Lis.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

Monika Kacprzyk Wojdyga – Przewodnicząca
Jacek Obłękowski Wiceprzewodniczący
Robert Kapka Członek
Tomasz Klikowicz Członek
Artur Kucharski Członek
Przemysław Lis Członek
Marek Mroczkowski Członek
Zbigniew Paprocki Członek
Ryszard Trepczyński Członek

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

 • przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zmianami),
 • ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (…),
 • ustawy o rachunkowości,
 • Statutu Jednostki Dominującej (§ 33),
 • Regulaminu Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej.

Wydarzenia po dacie bilansowej - zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza wybrała Pana Zbigniewa Paprockiego na Sekretarza Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej na dzień 15 stycznia 2016 roku przedstawiał się następująco:

 • Monika Kacprzyk – Wojdyga – Przewodnicząca,
 • Jacek Obłękowski – Wiceprzewodniczący,
 • Zbigniew Paprocki – Sekretarz,
 • Robert Kapka – Członek,
 • Tomasz Klikowicz – Członek,
 • Artur Kucharski – Członek,
 • Przemysław Lis – Członek
 • Marek Mroczkowski – Członek,
 • Ryszard Trepczyński – Członek.

W dniu 29 stycznia 2016 roku pismem Ministra Skarbu Państwa ze składu Rady Nadzorczej został odwołany Pan Przemysław Lis, a powołany Pan Marek Grzelaczyk.
W dniu 1 lutego 2016 roku uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej zostali odwołani Pani Monika Kacprzyk-Wojdyga oraz Panowie Marek Mroczkowski, Jacek Obłękowski i Ryszard Trepczyński, a powołani Panowie: Maciej Baranowski, Tomasz Karusewicz, Przemysław Lis (na funkcję Przewodniczącego) oraz Bartłomiej Litwińczuk.

W związku z powyższymi zmianami obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się jak poniżej:

 • Przemysław Lis – Przewodniczący,
 • Marek Grzelaczyk – Wiceprzewodniczący,
 • Zbigniew Paprocki – Sekretarz,
 • Maciej Baranowski – Członek
 • Robert Kapka – Członek,
 • Tomasz Karusewicz – Członek
 • Tomasz Klikowicz – Członek,
 • Artur Kucharski – Członek,
 • Bartłomiej Litwińczuk – Członek.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Kompetencje Rady Nadzorczej regulują postanowienia § 33 Statutu Jednostki Dominującej.
W celu usprawnienia prac Rady Nadzorczej oraz wzmocnienia kontroli nad Jednostką Dominującą i Grupą Kapitałową, Rada Nadzorcza w dniu 4 lipca 2013 roku Uchwałą nr 21/IX/2013 powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

 • Jacek Obłękowski – Przewodniczący,
 • Tomasz Klikowicz,
 • Marek Mroczkowski.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu przyjęty przez Radę Nadzorczą, opracowany z uwzględnieniem treści załącznika I, ust.4 (Komisja Rewizyjna) do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/52) oraz art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. W/w Regulamin został przyjęty przez Radę Uchwałą nr 21/IX/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku.

W świetle tego Regulaminu, do głównych zadań Komitetu należy:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej,
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 • monitorowanie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • monitorowanie pracy komórki audytu wewnętrznego,
 • monitorowanie pracy oraz raportów niezależnego biegłego rewidenta,
 • przeprowadzanie badań wybranych wydarzeń gospodarczych istotnych dla funkcjonowania Jednostki Dominującej.

Wydarzenia po dacie bilansowej - zmiany w Komitecie Audytu

W związku z odwołaniem uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lutego 2016 roku Członków Rady Nadzorczej pełniących również funkcję Członków Komitetu Audytu, tj. Pana Jacka Obłękowskiego i Pana Marka Mroczkowskiego, Rada Nadzorcza w dniu 19 lutego 2016 roku podjęła uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komitetu o n/w Członków:

 • Artur Kucharski,
 • Maciej Baranowski,
 • Tomasz Karusewicz.

W związku z powyższym od dnia 19 lutego 2016 roku Komitet Audytu funkcjonuje w następującym składzie:

 • Artur Kucharski – Przewodniczący,
 • Maciej Baranowski – Członek,
 • Tomasz Karusewicz – Członek,
 • Tomasz Klikowicz – Członek.
cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.