Skonsolidowane wyniki finansowe

Grupa Azoty osiągnęła w 2015 roku dodatni wynik EBITDA kształtujący się na poziomie 1 314 821 tys. zł oraz zysk netto w wysokości 691 848 tys. zł.

Powyższe wyniki ekonomiczne były odpowiednio wyższe o 492 416 tys. zł oraz o 426 793 tys. zł od wyników uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Wyszczególnienie 2015 2014 zmiana zmiana %
Przychody ze sprzedaży 10 024 405 9 898 476 125 929 1,3
Koszt własny sprzedaży (7 760 211) (8 231 565) 471 354 (5,7)
Zysk brutto ze sprzedaży 2 264 194 1 666 911 597 283 35,8
Koszty sprzedaży (633 314) (581 145) (52 169) 9
Koszty ogólnego zarządu (736 546) (739 977) 3 431 (0,5)
Zysk ze sprzedaży 894 334 345 789 548 545 158,6
Strata na pozostałej działalności operacyjnej (64 323) (43 559) (20 764) 47,7
Zysk na działalności operacyjnej 830 011 302 230 527 781 174,6
Koszty finansowe netto (4 666) (12 631) 7 965 (63,1)
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 13 737 13 940 (203) (1,5)
Zysk przed opodatkowaniem 839 082 303 539 535 543 176,4
Podatek dochodowy (147 234) (37 731) (109 503) 290,2
Zysk netto z działalności kontynuowanej 691 848 265 808 426 040 160,3
Strata na działalności zaniechanej (753) 753 (100)
Zysk netto 691 848 265 055 426 793 161
EBIT 830 011 302 230 527 781 174,6
Amortyzacja 484 810 520 175 (35 365) (6,8)
EBITDA 1 314 821 822 405 492 416 59,9
Źródło: Opracowanie własne

Zysk ze sprzedaży

894 334 tys. zł

Zysk brutto ze sprzedaży

597 283 tys. zł

Wynik EBIT

830 011 tys. zł

Poziom przychodów ze sprzedaży wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,3%, co przy jednoczesnym spadku poziomu kosztów własnych sprzedaży (o 5,7%) skutkowało wypracowaniem przez Grupę Azoty zysku brutto ze sprzedaży. Zysk brutto ze sprzedaży w 2015 roku był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 597 283 tys. zł.

Zysk ze sprzedaży, uwzględniający koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, wyniósł 894 334 tys. zł i wzrósł o 548 545 tys. zł w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego.

W 2015 roku na pozostałej działalności operacyjnej Grupa odnotowała ujemny wynik w wysokości (64 323) tys. zł, co wpłynęło na obniżenie wyniku EBIT. Wynik EBIT ukształtował się na poziomie 830 011 tys. zł i jest o 527 781 tys. zł wyższy niż uzyskany w analogicznym okresie roku poprzedniego.

EBITDA – główne determinanty

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


columnwartość
EBIDTA 2014822405
Koszty sprzedaży produktów i usług457984
Wolumen sprzedaży455893
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów21636
Koszty zarządu3431
Wynik na pozostałej działałności20746
koszt sprzedaży towarów i materiałów21995
koszty sprzedaży52169
inne przychody106867
cena sprzedaży244733
EBITDA 20151314821
Źródło: Opracowanie własne
cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.