Obszar ochrony własności przemysłowej

Grupa Azoty S.A.

W roku 2015 zostały zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP dwa wynalazki:

 • preparat do usuwania powłok lakierniczych i sposób wytwarzania preparatu,
 • sposób prowadzenia procesu przegrupowania Beckmanna oksymu cykloheksanonu.

W Urzędzie Patentowym RP dokonano również zgłoszenia do ochrony dwóch znaków towarowych:

 • znak słowno-graficzny „AS-21”,
 • znak słowno-graficzny „agro festa”.

Dodatkowo:

 • dokonano zgłoszenia do ochrony w dwóch Urzędach zagranicznych tj. w Białorusi i w Indiach wynalazku z zakresu technologii utleniania cykloheksanu,
 • Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 25 marca 2015 roku udzielił Grupie Azoty S.A. ochrony na wynalazek „Sposób otrzymywania cykloheksanonu z fenolu”,
 • Europejski Urząd Patentowy pismem z dnia 14 lipca 2015 roku poinformował o możliwości udzielenia ochrony na rozwiązanie pt.: „Process of preparation ammonium nitrate-sulphate” („Sposób wytwarzania saletrosiarczanu amonowego”),
 • w roku 2015 została przygotowana i zawarta umowa o wspólności prawa do patentu z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych.

Grupa Azoty PUŁAWY

W 2015 roku Grupa Azoty PUŁAWY uzyskała jeden patent o pt.: „Sposób rozkładu wodoronadtlenków cykloheksylu”.

Dnia 17 sierpnia 2015 roku – w związku z wykonywaniem umowy z dnia 26 maja 2013 roku, zawartej w celu realizacji projektu pod tytułem „Optymalizacja metod zagospodarowania odpadów powierniczych” – Grupa Azoty PUŁAWY zawarła:

 • Umowę o wspólności prawa do patentu na wynalazek: ” Sposób rekultywacji składowiska odpadów powiertniczych”,
 • Umowę o wspólności prawa do patentu na wynalazek: ”Sposób otrzymywania środka poprawiającego właściwości gleby”.

Dodatkowo:

 • dnia 18 sierpnia 2015 roku spółka zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP wynalazek pt.: ”Sposób otrzymywania środka poprawiającego właściwości gleby” oraz dnia 19 sierpnia 2015 roku wynalazek pt. „Sposób rekultywacji składowiska odpadów powiertniczych”,
 • dnia 5 listopada 2015 roku zawarto z Grupą Azoty KĘDZIERZYN umowę licencyjną na używanie znaku towarowego RSM, którego właścicielem jest Grupa Azoty PUŁAWY,
 • dnia 2 grudnia 2015 roku zawarto z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych umowę o przeniesienie i wspólności praw do technologii finalnej odsiarczania węzła krystalizacji siarczanu amonu,
 • dnia 22 grudnia 2015 roku zawarto z Elektrownią Puławy Sp. z o.o. umowę licencyjną na używanie znaku towarowego/logo Grupy Azoty PUŁAWY.
cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.