Główne inwestycje krajowe i zagraniczne

Poniżej została przedstawiona struktura nakładów inwestycyjnych. Przy prezentacji pominięto remont komponentów, katalizatorów, a uwzględniono wartość wypłaconych i rozliczonych zaliczek.

Struktura nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty przedstawia się następująco:

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Pozycjaprocent
Inwestycje związane z rozwojem biznesu53,7%
Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu29,9%
Inwestycje mandatowe9,7%
Zakupy gotowych dóbr6,7%

Inwestycje związane
z rozwojem biznesu

487 228 tys. zł

Inwestycje związane
z utrzymaniem biznesu

271 289 tys. zł

Inwestycje
mandatowe

88 165 tys. zł

Zakupy gotowych
dóbr

60 108 tys. zł


Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty w 2015 roku przedstawiały się następująco:

Jednostka Dominująca 256 756 tys. zł,
Grupa kapitałowa Grupy Azoty KĘDZIERZYN 263 309 tys. zł,
Grupa kapitałowa Grupy Azoty POLICE 212 066 tys. zł,
Grupa kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 153 773 tys. zł,
Grupa Azoty SIARKOPOL 8 278 tys. zł,
Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. 7 886 tys. zł,
Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. 3 076 tys. zł,
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH 1 646 tys. zł.


Nazwa inwestycji Budżet inwestycji Poniesione nakłady Poniesione nakłady
w 2015 roku
Opis inwestycji Planowany termin zakończenia
Wytwórnia Poliamidów II 80 tt/r 320 000 88 221 85 896 Poprawa efektywności zagospodarowania produkowanego w ramach Grupy kaprolaktamu 2016
Instalacja Granulacji Mechanicznej II 141 000 41 204 35 672 Optymalizacja asortymentu nawozów oraz dalsze podwyższenie wartości siarczanu amonu 2016
Magazyn nawozów luzem 43 000 42 967 32 347 Umożliwienie sezonowania oraz przechowywanie w odpowiednich warunkach Saletrosanu® 26 makro i saletrzaku 27 makro 2016 (magazyn w znajduje się w fazie rozruchu i testów)
Intensyfikacja Instalacji Cykloheksanonu z fenolu 25 750 19 168 18 765 Obniżenie kosztów produkcji cykloheksanonu i zwiększenie produkcji cykloheksanonu z fenolu 2015 (zakończono realizację projektu)
Nowa Wytwórnia Katalizatora Żelazowo-Chromowego 27 700 3 001 2 851 Zwiększenie skali operacji w segmencie katalizatorów, dalsza poprawa jakości katalizatora oraz stworzenie możliwości ekspansji i obsługi nowych klientów 2016
Intensyfikacja zdolności produkcyjnych amoniaku 44 500 4 306 4 139 Zwiększenie produkcji amoniaku własnego o ok. 100 t/d 2016
Instalacja odsiarczania spalin 45 400 11 167 10 794 Redukcja poziomu dwutlenku siarki i pyłów w spalinach z pracującego w Elektrociepłowni kotła nr 5 i uzyskanie wymaganych poziomów standardów emisyjnych zgodnych z Dyrektywą IED oraz zapewnienie ciągłości produkcji energii elektrycznej i cieplnej 2016
Instalacja odazotowania spalin 44 600 17 205 16 832 Redukcja poziomu tlenków azotu w spalinach z pracującego w Elektrociepłowni kotła nr 5 i uzyskanie wymaganych poziomów standardów emisyjnych zgodnych z Dyrektywą IED, oraz zapewnienie ciągłości produkcji energii elektrycznej i cieplnej 2016
Turbozespół upustowo kondensacyjny w EC – 20 MW 63 000 33 557 25 462 Zoptymalizowanie obciążenia istniejących turbozespołów przeciwprężnych 2016
Budowa nowego stokażu kwasu azotowego technicznego – Etap I 15 000 269 269 Zastąpienie nowym obiektem wyeksploatowanego stokażu kwasu azotowego technicznego 2017


Nazwa inwestycji Budżet inwestycji Poniesione nakłady Poniesione nakłady w 2015 roku Opis inwestycji Planowany termin zakończenia
Nowa Elektrociepłownia w Grupie Azoty KĘDZIERZYN – etap I 375 059 199 651 134 102 Odtworzenie mocy wytwórczych energii cieplnej i elektrycznej elektrociepłowni wraz z dostosowaniem do zmian ilościowych w zapotrzebowaniu na energię cieplną i elektryczną oraz w oparciu o rozwiązania zgodne z rosnącymi wymaganiami środowiskowymi 2016
Uruchomienie ciągłej produkcji OXOVIFLEX™ 42 300 42 031 11 448 Wybudowanie i uruchomienie instalacji do produkcji tereftalanu OT, o zdolności produkcyjnej 50 tt/rok Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji
Baza Logistyczna dla nawozów ciekłych typu RSM z dodatkiem modyfikatorów 20 800 15 301 15 247 Magazynowanie, utrzymywanie parametrów jakościowych nawozów płynnych typu RSM oraz dystrybucja magazynowanych nawozów Zadanie zostało zakończone
Modernizacja instalacji mocznika 23 181 2 028 1 056 Ograniczenie wpływu instalacji na środowisko wraz z uzyskaniem dodatkowej zdolności produkcyjnej i poprawa efektywności procesu 2016
Wymiana wnętrza reaktora syntezy amoniaku 18 500 16 148 12 160 Zwiększenie zdolności produkcyjnej amoniaku, obniżenie ciśnienia w pętli syntez oraz zmniejszenie awaryjności instalacji Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji
Przebudowa dachu magazynu nawozów 22 080 21 437 20 972 Modernizacja dachu magazynu nawozów luzem w celu zabezpieczenia ich przed działaniem warunków atmosferycznych i poprawa warunków bhp Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji


Nazwa inwestycji Budżet inwestycji Poniesione nakłady Poniesione nakłady w 2015 roku Opis inwestycji Planowany termin zakończenia
Instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH) wraz z infrastrukturą 1 675 000 32 606 32 606 Budowa instalacji produkującej propylen metodą odwodornienia propanu (PDH). Planowana skala produkcji to minimum 400 tys. ton propylenu rocznie. W ramach projektu powstanie też blok energetyczny oraz rozbudowany zostanie port morski w Policach o terminal chemikaliów 2019
Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją elektrociepłowni ECII 163 700 134 635 25 026 Dostosowanie pracy instalacji elektrociepłowni do wymagań Dyrektywy 2010/75/UE 2016
Modernizacja instalacji amoniaku 155 600 67 574 61 345 Obniżenie energochłonności procesu produkcji amoniaku oraz poprawa niezawodności pracy poszczególnych jej węzłów 2016
Zmiana technologii produkcji kwasu fosforowego 67 000 2 719 2 719 Poprawa efektywności produkcji oraz jakości produkowanego kwasu fosforowego (zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w kwasie i ilości odpadów) 2017


Nazwa inwestycji Budżet inwestycji Poniesione nakłady Poniesione nakłady w 2015 roku Opis inwestycji Planowany termin zakończenia
Produkcja stałych nawozów na bazie mocznika i siarczanu amonu 137 500 134 495 36 102 Umożliwienie produkcji i sprzedaż nowych nawozów stałych PULGRAN®/PULGRAN® S w wymiarze 160 tys. ton/rok oraz zbudowanie nowego kompleksu logistyczno-dystrybucyjnego Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji
Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej 385 000 8 906 8 906 Poprawa jakości nawozów na skutek zastosowania nowoczesnej granulacji mechanicznej 2020
Budowa Elektrowni Puławy 1 125 000 4 633 4 633 Podstawową funkcją elektrowni (bloku gazowo-parowego) będzie wytwarzanie ciepła technologicznego i grzewczego oraz energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 2019
Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego 695 000 62 62 Zwiększenie efektywności produkcji kwasu azotowego oraz poprawa ekonomiki wytwarzanych na jego bazie nawozów 2021
Wymiana turbozespołu TG-2 99 000 321 64 Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu poprzez wymianę turbozespołu upustowo-kondensacyjnego TG-2 o mocy 30 MWe na nową jednostkę o mocy nominalnej 37 MWe w ramach modernizacji układu elektro-energetycznego 2017
Kompresor Wodoru 1900 Nm3 12 500 10 861 10 826 Poprawienie stabilności pracy instalacji, zmniejszenie awaryjności i poprawienie wskaźników zużycia wodoru 2016
Instalacja redukcji NOx na dwóch kotłach zakładowej elektrociepłowni 16 000 12 044 1 538 Ochrona powietrza Zadanie zostało zakończone


Nazwa inwestycji Budżet inwestycji Poniesione nakłady Poniesione nakłady w 2015 roku Opis inwestycji Planowany termin zakończenia
Budowa instalacji pastylkowania siarki 25 000 21 156 4 369 Uzyskanie nowego produktu w postaci pastylki pozbawionej wody Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji
Wykup działek pod eksploatację w rejonach 7R, S-1, S-2, S-3, Jezioro Osieckie 17 500 1 785 1 374 Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie nowych obszarów złoża 2018
Wykonanie modernizacji instalacji Siarki Nierozpuszczalnej SNII 19 000 258 258 Uzyskanie projektowej zdolności produkcyjnej instalacji 5 tys. t/rok 2016
cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.