Działalność sponsoringowa, charytatywna lub o podobnym charakterze

Grupa Azoty jest największą polską grupą chemiczną, powstałą w wyniku konsolidacji najważniejszych krajowych zakładów tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej. Spółki Grupy Azoty, doceniając potencjał miast, z których się wywodzą, konsekwentnie działają na rzecz ich rozwoju, a kwestie związane z odpowiedzialnością oraz współpracą z otoczeniem traktują w sposób strategiczny i długofalowy.

Jednym z istotnych elementów, które przyczyniają się do realizacji długofalowej strategii rozwoju Grupy Azoty są inicjatywy w zakresie społeczno-sponsoringowym. Poprzez działalność społeczno-sponsoringową Grupa Azoty buduje swój wizerunek nie tylko jako podmiotu osiągającego dobre wyniki ekonomiczne, ale również podmiotu odpowiedzialnego społecznie. W tym celu poszczególne spółki systematycznie podejmują wieloaspektowe i długofalowe działania społeczno-sponsoringowe dedykowane przede wszystkim lokalnym inicjatywom i potrzebom mieszkańców.

Wszelkie działania społeczno-sponsoringowe realizowane są w oparciu o opracowaną i wdrożoną w 2013 roku „Politykę działalności społeczno-sponsoringowej w Grupie Azoty oraz zasady jej funkcjonowania w Grupie”, natomiast inicjatywy w zakresie pomocy charytatywnej w oparciu o przyjęte w 2013 roku „Politykę darowizn Grupy Azoty” oraz „Regulamin udzielania darowizn Grupy Azoty S.A.”. Dokumenty te określają zarówno kierunki działalności społeczno-sponsoringowej będącej w zainteresowaniu Grupy Azoty, jak również precyzują obszary działalności charytatywnej, w które spółki mogą się zaangażować.

Realizując zapisy ww. dokumentów, spółki Grupy Kapitałowej Grupy Azoty realizują działania społeczno-sponsoringowe w zakresie:

1. inwestycji na rzecz wspólnoty lokalnej, rozwiązywania problemów społecznych oraz pomocy charytatywnej finansowej, rzeczowej lub usługowej, przeznaczanej na rzecz dobra wspólnego i organizacji dobroczynnych, organizacji pozarządowych i instytucji pożytku publicznego,

2. inicjatyw lokalnych o charakterze i zasięgu medialnym niejednokrotnie ponadregionalnym, a nawet międzynarodowym.

Dodatkowo Jednostka Dominująca, działając w imieniu i na rzecz całej Grupy Kapitałowej, angażuje się w działania o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym wykraczających poza ramy inicjatyw lokalnych. Wieloletnie zaangażowanie finansowe i rzeczowe sprawiło, iż Grupa Azoty jest znanym i cenionym partnerem:

1. wydarzeń sportowych i kulturalnych,

2. placówek edukacyjnych, naukowych i medycznych,

3. inicjatyw proekologicznych akcji społecznych.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.