Przewidywana sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa Grupy Azoty charakteryzuje się pełną zdolnością płatniczą oraz kredytową, zarówno w odniesieniu do Jednostki Dominującej, jak również pozostałych kluczowych spółek Grupy. Oznacza to zdolność Grupy do terminowego regulowania swoich zobowiązań płatniczych oraz posiadania i generowanie nadwyżek z działalności operacyjnej pozwalających na dalsze ich regulowanie w terminach płatności.

Wszystkie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Grupy Azoty były w 2015 roku realizowane terminowo i nie występuje zagrożenie ich dalszej obsługi.

W 2015 roku Jednostka Dominująca nie dokonywała wypłaty dywidendy z zysku za rok 2014 z uwagi na przeznaczenie całości środków na realizację Strategii Inwestycyjnej, natomiast pozostałe spółki z Grupy Azoty dokonały wypłat dywidend z zysku za rok 2014, zgodnie terminami uchwał w sprawie podziału zysku podjętych przez walne zgromadzenia akcjonariuszy i walne zgromadzenia wspólników.
Grupa kapitałowa posiada wolne limity w ramach kredytu bieżącego powiązanego ze strukturą cash-poolingu wirtualnego, którymi Jednostka Dominująca może zarządzać w sytuacji zmieniającego się zapotrzebowania na środki poszczególnych spółek z Grupy oraz uzupełniająco wolne limity kredytów wielocelowych i obrotowych występujące w spółkach zależnych. Grupa Azoty spełnia jednolite kowenanty umów kredytowych, zgodnie z którymi posiada możliwość istotnego zwiększenia skali zobowiązań finansowych w sytuacji wystąpienia takiego zapotrzebowania.

Standing finansowy Grupy Azoty jest wysoki i nie występują istotne zagrożenia i ryzyka pogorszenia się tego standingu w przyszłości.

Opracowany Plan Rzeczowo-Finansowy Grupy Kapitałowej na 2016 rok uwzględnia wszelkie posiadane informacje, w tym prognozy, o kształtowaniu się przyszłej sytuacji rynkowej oraz szczegółowe plany rzeczowo-finansowe poszczególnych Jednostek Biznesowych. Plan finansowy zawiera i uwzględnia główne założenia oraz optymalizuje parametry ekonomiczne wynikające ze zidentyfikowanych tendencji makroekonomicznych i wewnętrznych.

Grupa Azoty posiada ponadto zawarte z bankami komercyjnymi i multilateralnymi umowy długoterminowego kredytu rewolwingowego w kwocie 1 500 mln zł na okres 5 lat oraz długoterminowych kredytów terminowych na okres 10 lat w kwocie 700 mln zł, przeznaczone na finansowanie zamierzeń inwestycyjnych oraz pozostałych celów określonych w długoterminowej Strategii Grupy.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.