Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania

Realizacja procesu konsolidacji – Model zarządzania Grupą Kapitałową

Sfera formalno – prawna:

 • przygotowano i wdrożono Standardy audytu wewnętrznego w Grupie Azoty oraz Regulamin audytu wewnętrznego w Jednostce Dominującej;
 • przygotowano i wdrożono Politykę Finansowania i Zarządzania Płynnością Grupy Azoty;
 • przygotowano i wdrożono Politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym (Walutowym i Stopy Procentowej) w Grupie Azoty;
 • przygotowano i wdrożono standardy stosowania nazewnictwa spółek w Grupie Azoty;
 • przygotowano i wdrożono Strategię utrzymania technicznego i zarządzania cyklem życia majątku Grupy Azoty;
 • przygotowano i wdrożono w spółkach w Grupie Azoty wspólny model zarządzania uprawnieniami do emisji CO2;
 • przygotowano i wdrożono Ramową Procedurę zbywania prawa użytkowania wieczystego, prawa własności nieruchomości lub udziału w tych prawach w spółkach Grupy Azoty;
 • przygotowano i wdrożono zasady postępowania w przypadku kontroli przeprowadzanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Komisję Europejską w Grupie Azoty;

 

 • przygotowano i wdrożono zasady postępowania poprzedzające zawieranie umów na dostawę usług, surowców i materiałów w Spółce Grupa Azoty S.A. oraz wspólnych postępowań w Grupie Azoty;
 • przygotowano i wdrożono Politykę opracowywania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi w Grupie Azoty;
 • przygotowano i wdrożono Zasady zarządzania zakupami węgla w spółkach Grupy Azoty;
 • przygotowano i wdrożono wytyczne zgłaszania zamierzeń inwestycyjnych oraz przygotowania projektów inwestycyjnych w spółkach Grupy Azoty;
 • przygotowano i wdrożono Instrukcję Zintegrowanego Systemu Zarządzania Inwestycjami w Grupie Azoty;
 • przygotowano i wdrożono założenia metodologiczne analiz efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w Grupie Azoty;
 • przygotowano i wdrożono wytyczne w zakresie alokacji sublimitów kredytów parasolowych pomiędzy spółkami z Grupy Azoty;
 • przygotowano i wdrożono Politykę Zarządzania Zgodnością (Compilance) w Grupie Azoty;

Strategia i kierunki rozwoju

Do roku 2020 domeną Grupy Azoty będzie pięć segmentów biznesowych budujących wartość (Nawozy – Agro, Tworzywa, Chemia) oraz segment wspierające (Energetyka (wewnętrzna), Pozostałe), z możliwością wejścia w nowe segmenty, w tym nowe tworzywa i energetykę zawodową.

Sfera organizacyjna:

 • powołano stały Komitet Finansowy w Grupie Azoty;
 • powołano Komitet Zakupowy w Grupie Azoty;
 • powołano Komitet Zarządzania EU ETS oraz Zespół Wykonawczy EU ETS dla celów wspólnego modelu zarządzania uprawnieniami do emisji CO2;

 

 • rozszerzono skład Komitetu Sterującego Procesem Zarządzania Ryzykiem a także rozszerzono koncepcję wdrażania Procesu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w kolejnych spółkach (Grupa Azoty SIARKOPOL, Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o., Zakłady Azotowe Chorzów S.A.);
 • powołano Komitet merytoryczny oraz Zespół zadaniowy ds. opracowania wspólnej strategii HR w Grupie Azoty.
cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.