Wyniki finansowe segmentów

EBIT w ujęciu segmentówNawozy-Agro Tworzywa Chemia Energetyka Pozostałe
Przychody zewnętrzne ze sprzedaży 6 057 906 1 247 971 2 302 233 209 236 207 059
Zysk/(Strata) brutto ze sprzedaży 841 087 (47 019) 70 593 (2 651) 32 324
EBIT 848 785 (58 817) 39 182 3 587 (2 726)
Źródło: Opracowanie własne

Wynik ze sprzedaży produktów Grupy Azoty w 2015 roku był determinowany przede wszystkim sytuacją rynkową w segmencie Nawozy-Agro. Poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wzrósł o 8,6% w relacji do roku poprzedniego. Wzrost przychodów nastąpił również w segmencie Pozostałe o 31,3% oraz w segmencie Energetyka o 7,5%. W pozostałych segmentach odnotowano spadek poziomu przychodów: w segmencie Tworzywa o 14,5% oraz w segmencie Chemia o 8,1%.

Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Segment20152014
Nawozy -Agro60579065580374
Tworzywa12479711460155
Chemia23022332505638
Energetyka209236194621
Pozostałe207059157688
Źródło: Opracowanie własne

Struktura przychodów ze sprzedaży według segmentów operacyjnych

2014

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


columnSprzedaż
Segment Nawozy-Agro5580374
Segment Tworzywa1460155
Segment Chemia2505638
Segment Energetyka194621
Segment Pozostałe157688

2015

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


columnSprzedaż
Segment Nawozy-Agro6057906
Segment Tworzywa1247971
Segment Chemia2302233
Segment Energetyka209236
Segment Pozostałe207059

Źródło: Opracowanie własne

Udział poszczególnych segmentów w strukturze przychodów, w porównaniu do 2014 roku, uległ zmianie – wzrósł w segmentach Nawozy-Agro (o 4,0 pp.), Pozostałe (0,5 pp.) i Energetyka (0,1 pp.), zmniejszył się w segmentach Tworzywa oraz Chemia (jednakowo w obu segmentach o 2,3 pp.).

Segment Nawozy-Agro

W 2015 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wyniosły 6 057 906 tys. zł i stanowiły 60,4% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. W porównaniu 2014 roku poziom przychodów i udział w przychodach ogółem Grupy uległ zwiększeniu (o 8,6% i o 4,0 pp.).
Na działalności segmentu Nawozy-Agro odnotowano dodatni wynik EBIT. Około 69,0% sprzedaży produktów segmentu Nawozy stanowiła sprzedaż na rynku krajowym.

Segment Tworzywa

Przychody ze sprzedaży w 2015 roku w segmencie Tworzywa wyniosły 1 247 971 tys. zł i stanowiły 12,4% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Wartość tych przychodów uległa obniżeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 14,5%. Ponad 91,7% przychodów ze sprzedaży produktów zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych. W porównaniu do 2014 roku wynik EBIT tego segmentu uległ poprawie.

Segment Chemia

W 2015 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Chemia wyniosły 2 302 233 tys. zł i były niższe od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego o 8,1%. Udział segmentu Chemia w całości osiąganych przychodów kształtuje się na poziomie 23,0%. W porównaniu do 2014 roku wynik EBIT tego segmentu uległ zdecydowanej poprawie. Na działalności tego segmentu odnotowano dodatni wynik EBIT w wysokości 39 182 tys. zł. Około 61,0% sprzedaży produktów segmentu Chemia stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Segment Energetyka

Przychody ze sprzedaży w segmencie Energetyka w 2015 roku wyniosły 209 236 tys. zł i stanowiły około 2,1% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Przychody tego segmentu wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (o 7,5%). Na działalności tego segmentu odnotowano dodatni wynik EBIT. Około 99,1% sprzedaży produktów segmentu Energetyka stanowiła sprzedaż na rynku krajowym.

Segment Pozostałe

W segmencie Pozostałe, w 2015 roku, odnotowano przychody ze sprzedaży na poziomie 207 059 tys. zł. Stanowią one 2,1% całkowitych przychodów ze sprzedaży, a ich wartość wzrosła w porównaniu do 2014 roku o 31,3%. Wygenerowany wynik EBIT segmentu Pozostałe w 2015 roku uległ obniżeniu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 14,2%. Około 90,2% sprzedaży produktów segmentu Pozostałe stanowiła sprzedaż na rynku krajowym.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.