Zarządzanie zasobami finansowymi i majątkowymi

Grupa Kapitałowa posiada wolne limity o charakterze parasolowym ramach kredytu bieżącego powiązanego ze strukturą cash-poolingu wirtualnego oraz w ramach kredytu wielocelowego, którymi Jednostka Dominująca może zarządzać w sytuacji zmieniającego się zapotrzebowania na środki poszczególnych spółek z Grupy. Uzupełniająco Grupa Azoty posiada wolne limity bilateralnych kredytów bieżących i wielocelowych w spółkach Grupy.

Łączna wartość wolnych limitów kredytów bieżących i wielocelowych Grupy Azoty na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiła 650 355 tys. zł.

W/w wolne limity kredytów bieżących i wielocelowych wraz z pakietem długoterminowych umów kredytowych „Nowego Finansowania” – w łącznej kwocie 1 934 629 tys. zł na 31 grudnia 2015 roku – skutecznie zabezpieczają zasoby finansowe wystarczające do obsługi bieżących i przyszłych zobowiązań.

Co istotne Grupa Azoty utrzymuje równolegle wysoką nadwyżkę lokat i środków finansowych (w wysokości 1 244 891 tys. zł wg stanu na 31 grudnia 2015 roku), dlatego ryzyko utraty płynności jest bardzo niskie.

W skali 2015 roku Grupa Azoty zwiększyła swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 986 191 tys. zł do kwoty 1 166 330 tys. zł, w tym Jednostka Dominująca zwiększyła swoje zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek z kwoty 790 239 tys. zł do kwoty 984 512 tys. zł.

 

 

 

Jednocześnie wskutek refinansowania doczasowych zobowiązań kredytowych z w/w pakietu umów „Nowego Finansowania” istotnemu ograniczeniu uległ udział kredytów krótkoterminowych w finansowaniu Grupy, tj. z 509 259 tys. zł do kwoty 118 880 tys. zł.

W Grupie Azoty nie występowały w 2015 roku naruszenia w terminach spłat zobowiązań lub innych warunków zobowiązań, które mogłyby skutkować żądaniem wcześniejszej spłaty tych zobowiązań.

Grupa Azoty w roku 2015 roku nie spotkała się z odmową udzielenia kredytu lub wypowiedzeniem umowy kredytu.

Jednostka Dominująca i jej spółki zależne posiadają pełną zdolność płatniczą i kredytową oraz wysoki standing w ocenie jej strategicznych kredytodawców, wobec powyższego nawet przy uwzględnieniu możliwego pogorszenia sytuacji makroekonomicznej, nie występują w jej ocenie zagrożenia, które mogłyby skutkować istotnym pogorszeniem lub utratą płynności finansowej.

Grupa Azoty w roku 2015 roku nie spotkała się z odmową udzielenia kredytu lub wypowiedzeniem umowy kredytu.

Ponadto w roku 2015 skutecznie realizowane były cele strategii finansowania Grupy Kapitałowej:

  • wdrożenie scentralizowanego Modelu Finansowania Grupy Azoty oraz pozyskanie przez Jednostkę Dominującą pakietu długoterminowego finansowania od wiodących na rynku krajowym i europejskim banków komercyjnych i multilateralnych, zapewniającego jednolite warunki dostosowane do standingu i potencjału oraz wysokie bezpieczeństwo finansowania zarówno Strategii Inwestycyjnej Grupy, jak i jej działalności bieżącej,
  • utrzymanie wysokiej płynności finansowej Grupy Azoty, przy jednoczesnej optymalizacji zarządzania nadwyżkami środków finansowych w ramach spółek z Grupy, m.in. przy wykorzystaniu usługi cash-poolingu, parasolowych sublimitów kredytów w rachunku bieżącym i wielocelowych w ramach limitów globalnych Grupy oraz ich elastycznemu dostosowywaniu do zapotrzebowania spółek z Grupy,
  • zapewnienie efektywnego mechanizmu redystrybucji środków w ramach Umowy o Finansowanie Wewnątrzgrupowe zawartej ze Kluczowymi Spółkami Zależnymi w formie pożyczek i/lub obligacji wewnątrzgrupowych,
  • politykę dywidendową Jednostki Dominującej wobec spółek zależnych, dostosowaną do potrzeb finansowania Strategii Inwestycyjnej Jednostki Dominującej i jej spółek zależnych,
  • przyjęcie Polityki Finansowania i Zarządzania Płynnością Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, spójnej z wdrożonym Modelem Finansowania Grupy.
cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.