Informacja o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach, głównie jednostkom powiązanym z Grupą Azoty

Poręczenia

W celu zabezpieczenia konsorcjalnej Umowy Kredytu Odnawialnego oraz Umów Limitu Kredytu Wielocelowego i Kredytu w Rachunku Bieżącym w PKO BP, Grupa Azoty POLICE, Grupa Azoty PUŁAWY oraz Grupa Azoty KĘDZIERZYN w dniu 23 kwietnia 2015 roku udzieliły poręczeń wg zharmonizowanego mechanizmu, polegającego na tym, że każda z wyżej wskazanych spółek zależnych poręczyła za 1/3 ze 120% kwoty każdego z w/w kredytów.

W dniu 9 lipca 2015 roku Spółka udzieliła poręczenia w kwocie 1 800 tys. zł za zobowiązania Grupy Azoty „Folie” Sp. z o.o. z tytułu pożyczki udzielonej przez Grupę Azoty Jednostkę Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. na finansowanie i refinansowanie kosztów związanych z dzierżawą przedsiębiorstwa Ammono S.A.

Poręczenie nie obowiązuje w związku z rozwiązaniem umowy pożyczki z dniem 5 października 2015 na mocy porozumienia Stron, ze względu na dokonanie przez pożyczkobiorcę Grupę Azoty „Folie” Sp. z o.o. spłaty pożyczki w kwocie 1 800 tys. zł.

Poręczenia wystawione w 2015 roku na zlecenie spółek Grupy AzotyRodzaj i strony poręczenia Data wystawienia Przedmiot zabezpieczenia Kwota poręczenia
(w tys. zł)
Termin ważności
Poręczenie udzielone przez Grupę Azoty POLICE na rzecz mBank 22.01.2015
(Aneks nr 10)
Zobowiązania wynikające z Umowy kredytu inwestycyjnego, zawartej pomiędzy BBM Sp. z o.o., a mBank 730 tys. USD
(wierzytelność poręczana została spłacona)
30.12.2017
Poręczenie udzielone przez Grupę Azoty POLICE na rzecz PKO BP S.A.
(Agent kredytu odnawialnego)
23.04.2015 Zobowiązania wynikające z umowy kredytu odnawialnego, zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą a PKO BP S.A., BGK, BZ WBK S.A.,ING BSK S.A. na kwotę 1 500 mln zł 600 000 23.04.2020
Poręczenie udzielone przez Grupę Azoty PUŁAWY na rzecz PKO BP S.A.
(Agent kredytu odnawialnego)
23.04.2015 Zobowiązania wynikające z umowy kredytu odnawialnego, zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą a PKO BP S.A., BGK, BZ WBK S.A.,ING BSK S.A. na kwotę 1 500 mln zł 600 000 23.04.2020
Poręczenie udzielone przez Grupę Azoty KĘDZIERZYN na rzecz PKO BP S.A.
(Agent kredytu odnawialnego)
23.04.2015 Zobowiązania wynikające z umowy kredytu odnawialnego, zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą a PKO BP S.A., BGK, BZ WBK S.A.,ING BSK S.A. na kwotę 1 500 mln zł 600 000 23.04.2020
Poręczenie udzielone przez Grupę Azoty POLICE na rzecz PKO BP S.A. 23.04.2015 Zobowiązania wynikające z umowy kredytu w rachunku bieżącym, zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą oraz spółkami zależnymi a PKO BP S.A. na kwotę 302 mln zł 120 800 30.09.2016
Poręczenie udzielone przezGrupę Azoty PUŁAWY na rzecz PKO BP S.A. 23.04.2015 Zobowiązania wynikające z umowy kredytu w rachunku bieżącym, zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą oraz spółkami zależnymi a PKO BP S.A. na kwotę 302 mln zł 120 800 30.09.2016
Poręczenie udzielone przez Grupę Azoty KĘDZIERZYN na rzecz PKO BP S.A. 23.04.2015 Zobowiązania wynikające z umowy kredytu w rachunku bieżącym, zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą oraz spółkami zależnymi a PKO BP S.A. na kwotę 302 mln zł 120 800 30.09.2016
Poręczenie udzielone przez Grupę Azoty POLICE na rzecz PKO BP S.A. 23.04.2015 Zobowiązania wynikające ze scalonej umowy limitu kredytu wielocelowego, zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą oraz spółkami zależnymi a PKO BP S.A. na kwotę 237 mln zł 94 800 30.09.2016
Poręczenie udzielone przez Grupę Azoty PUŁAWY na rzecz PKO BP S.A. 23.04.2015 Zobowiązania wynikające ze scalonej umowy limitu kredytu wielocelowego, zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą oraz spółkami zależnymi a PKO BP S.A. na kwotę 237 mln zł 94 800 30.09.2016
Poręczenie udzielone przez Grupę Azoty KĘDZIERZYN a PKO BP S.A. 23.04.2015 Zobowiązania wynikające ze scalonej umowy limitu kredytu wielocelowego, zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą oraz spółkami zależnymi a PKO BP S.A. na kwotę 237 mln zł 94 800 30.09.2016
Poręczenie udzielone przez Jednostkę Dominującą na rzecz Grupy Azoty JRCh Sp. z o.o. 09.07.2015 Zobowiązania wynikające z umowy pożyczki zawartej pomiędzy Grupa Azoty „Folie” sp. z o.o., a Grupą Azoty JRCh Sp. z o .o. na kwotę 1 800 tys. zł 1 800 05.10.2015
Źródło: Opracowanie własne

Gwarancje

W dniu 28 maja 2015 roku Jednostka Dominująca zawarła z EBI umowę kredytu dotyczącą finansowania w maksymalnej kwocie 550 mln zł, a Kluczowe Spółki Zależne tj. Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty POLICE oraz Grupa Azoty KĘDZIERZYN zawarły z EBI umowę gwarancji, na podstawie której spółki te, będące Gwarantami udzieliły gwarancji za zobowiązania Jednostki Dominującej wynikające z Umowy z EBI, każda do kwoty stanowiącej 1/3 ze 120% kwoty Umowy EBI, tj. do wysokości 220 mln zł.

Jednocześnie Jednostka Dominująca zawarła z EBOiR umowę kredytu dotyczącą finansowania w maksymalnej kwocie 150 mln zł  oraz wraz ze spółkami zależnymi, tj. Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty POLICE oraz Grupa Azoty KĘDZIERZYN umowę gwarancji, na podstawie której spółki te, będące Gwarantami udzieliły gwarancji za zobowiązania Jednostki Dominującej wynikające z Umowy z EBOiR, każda do kwoty stanowiącej 1/3 ze 120% kwoty Umowy z EBOiR, tj. do wysokości 60 mln zł.

Szczegóły opisano w Raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 28 maja 2015 roku.

 

Gwarancje wystawione w 2015 roku przez lub na zlecenie spółek Grupy Azoty Rodzaj i strony gwarancji Data wystawienia Przedmiot zabezpieczenia
(w tys. zł)
Kwota gwarancji Termin ważności
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz Vitkovice Power Engineering, na zlecenie Prozap Sp. z o.o. 18.03.2015 Gwarancja zapłaty 17 916 tys. CZK 30.04.2015
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz Vitkovice Power Engineering, na zlecenie Prozap Sp. z o.o. 23.06.2015 Gwarancja zapłaty 5 091 10.01.2016
Gwarancja bankowa wystawiona na wniosek PROZAP Sp. z o.o. przez PKO BP S.A. dla Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. 18.08.2015 Gwarancja dobrego wykonania kontraktu 64 30.06.2018
Gwarancja bankowa na rzecz Grupy Azoty POLICE, na zlecenie Remzap Sp. z o.o. 18.05.2015 Gwarancja należytego usunięcia wad i usterek 9 27.12.2016
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz PGE S.A., na zlecenie Grupy Azoty POLICE 04.02.2015 Gwarancja dobrego wykonania umowy w przetargu nieograniczonym 118 01.03.2016
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz PSE S.A., na zlecenie Grupy Azoty POLICE 11.05.2015 Gwarancja zapłaty do umowy przesyłania energii elektrycznej 800 31.12.2015
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., na zlecenie Grupy Azoty POLICE 01.06.2015 Gwarancja zapłaty do umowy przesyłu gazu 80 30.11.2015
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., na zlecenie Grupy Azoty POLICE 01.06.2015 Gwarancja zapłaty do umowy przesyłu gazu 7 731 30.11.2015
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., na zlecenie Grupy Azoty POLICE 17.12.2015 Gwarancja zapłaty do umowy przesyłu gazu 144 30.11.2016
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., na zlecenie Grupy Azoty POLICE 17.12.2015 Gwarancja zapłaty do umowy przesyłu gazu 9 350 30.11.2016
Gwarancja udzielona przez Grupę Azoty POLICE na rzecz EBI 28.05.2015 Zobowiązania wynikające z umowy kredytu, zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą a EBI na kwotę 550 mln zł 220 000 28.05.2025
Gwarancja udzielona przez Grupę Azoty PUŁAWY na rzecz EBI 28.05.2015  Zobowiązania wynikające z umowy kredytu, zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą a EBI na kwotę 550 mln zł 220 000 28.05.2025
Gwarancja udzielona przez Grupę Azoty KĘDZIERZYN na rzecz EBI 28.05.2015 Zobowiązania wynikające z umowy kredytu, zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą a EBI na kwotę 550 mln zł 220 000 28.05.2025
Gwarancja udzielona przez Grupę Azoty POLICE na rzecz EBOiR 28.05.2015 Zobowiązania wynikające z umowy kredytu, zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą a EBI na kwotę 150 mln zł 60 000 28.05.2025
Gwarancja udzielona przez Grupę Azoty PUŁAWY na rzecz EBOiR 28.05.2015 Zobowiązania wynikające z umowy kredytu, zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą a EBI na kwotę 150 mln zł 60 000 28.05.2025
Gwarancja udzielona przez Grupę Azoty KĘDZIERZYN na rzecz EBOiR 28.05.2015 Zobowiązania wynikające z umowy kredytu, zawartej pomiędzy Jednostką Dominującą a EBI na kwotę 150 mln zł 60 000 28.05.2025
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN 12.10.2015 Gwarancja zapłaty do umowy przesyłu gazu 115 30.11.2016
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz Izby Celnej, na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN 15.12.2015 Gwarancja zapłaty długu celnego 100 29.02.2017
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN 23.12.2015 Gwarancja zapłaty długu celnego 100 31.01.2017
Gwarancja bankowa na rzecz Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o.o., na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. 10.02.2015 Zobowiązania w okresie gwarancji 318 30.04.2016
Gwarancja bankowa na rzecz Elektrobudowa S.A., na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. 30.10.2015 Zobowiązania w okresie gwarancji 185 20.07.2016
Gwarancja bankowa na rzecz Rafako S.A., na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. 03.09.2015 Zobowiązania w okresie gwarancji 132 05.12.2016
Gwarancja bankowa na rzecz Rafako S.A., na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. 03.09.2015 Zobowiązania w okresie gwarancji 23 24.04.2017
Gwarancja bankowa na rzecz Bioagra S.A., na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. 10.12.2015 Zobowiązania w okresie gwarancji 320 15.12.2017
Gwarancja bankowa na rzecz Rafako S.A., na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. 15.12.2015 Zobowiązania w okresie gwarancji 61 05.12.2017
Gwarancja bankowa na rzecz Mostostal Zabrze S.A., na zlecenie Grupy Azoty A Prorem Sp. z o.o. 08.07.2015 Zobowiązania wynikające z umowy 52 30.09.2017
Gwarancja bankowa na rzecz Rafako S.A., na zlecenie Grupy Azoty Prorem Sp. z o.o. 21.09.2015 Zobowiązania wynikające z umowy 701 16.02.2016
Źródło: Opracowanie własne

 

W dniu 1 marca 2015 roku wygasła gwarancja (akredytywa standby) wystawiona przez PKO BP S.A. na zlecenie Grupy Azoty PUŁAWY na kwotę 4 340 tys. EUR, której beneficjentem była firma STATOIL ASA.

W dniu 31 marca 2015 roku został przedłużony do 30 czerwca 2015 roku termin ważności akredytywy importowej na kwotę 16 624 tys. USD, otwartej w marcu 2010 roku przez Grupę Azoty PUŁAWY w ramach kontraktu na Budowę Instalacji Odsiarczania Spalin.

W dniu 9 czerwca 2015 roku Grupa Azoty PUŁAWY wystąpiła do Banku PEKAO SA, w którym była otwarta w/w akredytywa z prośbą o jej zamknięcie przed terminem jej ważności. W związku z wygaśnięciem terminu ważności akredytywy, w dniu 3 sierpnia 2015 roku Bank PEKAO S.A. zwrócił na rachunek Grupy Azoty PUŁAWY kwotę 482 390,30 USD stanowiącą jej zabezpieczenie.

W dniu 10 kwietnia 2015 roku na zlecenie Grupy Azoty PUŁAWY otwarta została akredytywa importowa na kwotę 10 795 EUR na okres do 31 sierpnia 2015 roku. Beneficjentem akredytywy jest dostawca urządzenia. Akredytywa została otwarta w ramach Umowy kredytu w formie limitu kredytowego. W dniu 20 lipca 2015 roku nastąpiła całkowita płatność z powyższej akredytywy.

W dniu 21 sierpnia 2015 roku nastąpiła częściowa płatność z akredytywy importowej otwartej 21 marca 2014 roku na zlecenie Grupy Azoty PUŁAWY w ramach Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO BP S.A. na okres do 24 grudnia 2015 roku na kwotę 1 398 tys. EUR. Beneficjentem akredytywy jest dostawca urządzenia. Saldo akredytywy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 0 EUR.

W dniu 12 sierpnia 2015 roku nastąpiła częściowa płatność w kwocie 1 953 tys. EUR z akredytywy importowej, wystawionej 17 kwietnia 2015 roku na zlecenie Jednostki Dominującej, celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z kontraktu na realizację projektu budowy nowej Wytwórni Poliamidów II. Akredytywa na kwotę 2 232 tys. EUR otwarta została w ramach Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO BP S.A. Saldo akredytywy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 279 tys. EUR.

W dniu 30 listopada 2015 roku, 18 grudnia 2015 roku oraz 20 stycznia 2016 roku zrealizowane zostały płatności w łącznej kwocie 12 150 tys. EUR z akredytywy importowej, wystawionej 17 kwietnia 2015 roku na zlecenie Jednostki Dominującej, celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z kontraktu na realizację projektu budowy nowej Wytwórni Poliamidów II. Akredytywa na kwotę 12 960 tys. EUR otwarta została w ramach Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO BP S.A. Saldo akredytywy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiło 6 808 tys. EUR (na koniec stycznia 2016 roku – 810 tys. EUR).

Termin ważności akredytyw wystawionych przez Jednostkę Dominującą upływa z dniem 29 września 2017 roku.

Grupa nie aneksowała w 2015 roku gwarancji, których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.

 

Gwarancje aneksowane w 2015 roku na zlecenie Grupy AzotyRodzaj i strony gwarancji Data wystawienia Przedmiot zabezpieczenia Kwota gwarancji
(w tys. zł)
Termin ważności
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., na zlecenie Jednostki Dominującej 29.04.2014

34.06.2014 – Aneks nr 1 podwyższający kwotę z 406 470,35 zł

23.07.2014 – Aneks nr 2 podwyższający kwotę z 1 768 319,35 zł do 2 008 806,98 zł

13.02.2015 – Aneks nr 3 obniżający kwotę z 2 008 806,98 zł do 1 546 218,24 zł i wydłuż. terminu

22.06.2015 – Aneks nr 4 podwyższający kwotę z 1 546 218,24 zł do 1 592 308,80 zł (zmiana od 01.07.2015)

18.11.2015 – Aneks nr 5 obniżający kwotę z 1 592 308,80 zł do 1 538 688,67 zł i wydłużający termin (zmiana od 01.12.2015)

Umowa przesyłu gazu (bilansowanie) 1 539 30.11.2016
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., na zlecenie Jednostki Dominującej 29.04.2014

24.06.2014 – Aneks nr 1 podwyższający kwotę z 162 879,06 zł do 601 054,06 zł

23.07.2014 – Aneks nr 2 podwyższający kwotę z 601 054,06 zł do 1 270 851,43 zł

13.02.2015 – Aneks nr 3 obniżający kwotę z 1 270 851,43 zł do 917 857,23 zł i wydłużający termin

18.11.2015 – Aneks nr 4 podwyższający kwotę z 917 857,23 zł do 920 879,06 zł i wydłużający termin

Umowa przesyłu gazu 921 30.11.2016
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., na zlecenie Jednostki Dominującej 29.04.2014

25.11.2014 – Aneks nr 1 wydłużający termin z 30.11.2014 do 30.09.2017-kwota 9 064,84 zł

25.03.2015 – Aneks nr 2 podwyższający kwotę do 17 712 zł

22.06.2015 – Aneks nr 3 podwyższający kwotę do 36 211,20 zł (zmiana od 01.07.2015)

25.09.2015 – Aneks nr4 podwyższający kwotę do 50 282,40 zł (zmiana od 01.10.2015)

Umowa przesyłu gazu 50 30.09.2017
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na Izby Celnej w Szczecinie, na zlecenie Grupy Azoty POLICE 25.03.2015 – Aneks Gwarancja zapłaty długu celnego 3 000 23.03.2016
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN 12.10.2015 – Aneks Umowa przesyłu gazu 6 947 30.11.2016
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz PSE S.A., na zlecenie Grupy Azoty POLICE 09.11.2015 – Aneks Gwarancja zapłaty do umowy przesyłania energii elektrycznej 800 30.09.2016
Gwarancja bankowa wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz Izby Celnej w Krakowie, na zlecenie Jednostki Dominującej 24.11.2015 – Aneks nr 6 (kwota gwarancji obowiązująca od 0.01.2016 roku – 450 tys. zł) Gwarancja zapłaty długu celnego 800 02.03.2017
Źródło: Opracowanie własne
cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.