W dniu 11 maja 2015 roku Zgromadzenia Wspólników obu w/w spółek podjęły jednobrzmiące uchwały w sprawie połączenia obu spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki AUTOMATIKA Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na spółkę REMECH Spółkę z o.o. (spółka przejmująca). Podmiot powstały w wyniku połączenia zmienił nazwę na Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. Zmiany te zostały zarejestrowane w KRS w dniu 1 czerwca 2015 roku.

W dniu 24 czerwca 2015 roku w związku z zakończeniem procesu likwidacji została wykreślona z KRS Spółka Hotel Centralny Sp. z o.o. w Likwidacji.

W dniu 24 lipca 2015 roku została zawarta umowa dzierżawy przedsiębiorstwa Ammono pomiędzy Grupą Azoty „Folie” Sp. z o.o. a syndykiem Masy Upadłości Ammono S.A. Zgodnie z decyzją Zarządu Grupy Azoty S.A. z 23 lipca 2015 roku Grupa Azoty „Folie” Sp. z o.o. pełni funkcję podmiotu zarządzającego dzierżawionym przedsiębiorstwem Ammono S.A. w upadłości likwidacyjnej. Rozpoczęcie dzierżawy nastąpiło 1 sierpnia 2015 roku. Przedmiotem działalności Ammono S.A. jest wytwarzanie podłoży z azotku galu dla optoelektroniki i elektroniki wysokich mocy i częstotliwości.

W dniach 4 września i 4 października 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki podjęły uchwały dotyczące rozwiązania spółki, odwołania Zarządu i powołania likwidatora Spółki. Rejestracja w KRS w/w postanowień nastąpiła w dniu 21 października 2015 roku.

W dniu 16 września 2015 roku zamieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wezwania wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. W dniu 6 października 2015 roku zatwierdzony został bilans otwarcia likwidacji, wybrane miejsce przechowywania ksiąg i dokumentów Spółki po jej rozwiązaniu, a 2 grudnia 2015 roku zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe Spółki za okres 1.01.-03.09.2015 roku.

W dniu 11 września 2015 roku zarejestrowane zostało połączenie spółek „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. (spółka przejmująca) i UNIBALTIC AGRO Sp. z o.o.- spółka przejmowana. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

W dniu 10 grudnia 2015 roku Grupa Azoty PUŁAWY podpisała umowę warunkową sprzedaży spółce pracowniczej REMIN Sp. z o.o., 24 486 udziałów o wartości nominalnej 70 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 1 714 tys. zł, stanowiących 95,74% ogólnej liczby udziałów spółki Remzap Sp. z o.o. Umowa sprzedaży spółki Remzap Sp. z o.o. miała stać się skuteczna po spełnieniu się warunków zawieszających, w terminie do 8 lutego 2016 roku.

Dnia 4 lutego 2016 roku podpisany został Aneks do Umowy sprzedaży spółce pracowniczej REMIN Sp. z o.o., 24 486 udziałów, stanowiących 95,74 % ogólnej liczby udziałów spółki Remzap Sp. z o.o. dotyczący wydłużenia do 24 marca  2016 roku terminu na spełnienie przez Kupującego warunków zawieszających.

W dniu 10 grudnia 2015 roku Grupa Azoty PUŁAWY podpisała umowę sprzedaży 1 udziału o nierównej wartości nominalnej 1 825,5 tys. zł, stanowiącego 95,19% kapitału zakładowego spółki MEDICAL Sp. z o.o. ze spółką pracowniczą MED – LEK Sp. z o.o. Umowa stała się skuteczna z dniem 30 grudnia 2015 roku.

W dniu 23 grudnia 2015 roku spółka African Investment Group S.A. nabyła od spółki Grupa Azoty POLICE jedną akcję spółki Grupa Azoty Africa S.A.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.