Łączna liczba i wartość nominalna akcji Jednostki Dominującej, stan ich posiadania przez osoby nadzorujące i zarządzające Jednostką Dominującą oraz udziały tych osób w jednostkach powiązanych Jednostki Dominującej

Liczba i wartość nominalna akcji na dzień publikacji Sprawozdania:

  • 24 000 000 akcji serii AA o wartości nominalnej 5 zł każda,
  • 15 116 421 akcji serii B o wartości nominalnej 5 zł każda,
  • 24 999 023 akcji serii C o wartości nominalnej 5 zł każda,
  • 35 080 040 akcji serii D o wartości nominalnej 5 zł każda (wyemitowane w 2013 roku).

Łączna liczba akcji Jednostki Dominującej wynosi 99 195 484 akcji na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLZATRM00012.

Na dzień zakończenia okresu raportowania, t.j. na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania żaden z Członków Zarządu nie posiadał akcji Jednostki Dominującej.

Akcjonariat

Poznaj strukturę akcjonariatu Grupy Azoty

Więcej

Zestawienie stanu posiadania akcji Jednostki Dominującej przez osoby nadzorujące Jednostkę DominującąLiczba akcji/liczba głosów*
na dzień
01.01.2015
na dzień
31.12.2015
na dzień
08.03.2016
Tomasz Klikowicz 190 190 190
*Wartość nominalna akcji wynosi 5 zł.

Pozostałe osoby nadzorujące Jednostkę Dominującą na dzień zakończenia okresu raportowania, tj. na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania nie posiadały akcji Jednostki Dominującej.

Zestawienie udziałów osób zarządzających Jednostką Dominującą w jej jednostkach powiązanych na dzień zakończenia okresu raportowania, t.j. na dzień 31 grudnia 2015 rokuCzłonek Zarządu Jednostka powiązana Liczba akcji Wartość nominalna
Krzysztof Jałosiński Grupa Azoty POLICE 1 000 10 zł
Marek Kapłucha Grupa Azoty PUŁAWY 2 10 zł

Na dzień sporządzenia Sprawozdania żadna z osób nadzorujących i zarządzających Jednostką Dominującą nie posiadała udziałów w jej jednostkach powiązanych.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.