Cechy stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

W Grupie Azoty S.A. wdrożono system zarządzania ryzykiem korporacyjnym w oparciu o standard ISO 31000 „Risk management principles and guidelines” oraz COSO „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa”. Przyjęto „Politykę Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Azoty” oraz rozwiązania proceduralne opisujące etapy procesu zarządzania ryzykiem oraz szczegółowy tryb postępowania.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami jw. zarządzanie ryzykiem korporacyjnym odbywa się z uwzględnieniem następujących etapów procesu:

  • Identyfikacja i ocena ryzyk,
  • Ustalenie i wdrożenie odpowiedzi na ryzyko oraz planów reakcji na incydent,
  • Monitorowanie i raportowanie poziomu ryzyk,
  • Uwzględnianie informacji o ryzykach w procesach decyzyjnych,
  • Sprawozdawczość i komunikacja,
  • Monitoring i ewaluacja systemu zarządzania ryzykiem.

W Spółce przyjęto zasadę, zgodnie z którą raz w roku sporządzany jest raport okresowy dot. zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Raport zawiera omówienie ryzyk kluczowych oraz informacje na temat realizacji funkcji zarządzania ryzykiem w Spółce.

W Spółce ustanowiono administratora tego procesu – Menedżera ds. ryzyka. Rolą Menedżera ds. ryzyka jest zarządzanie ryzykiem korporacyjnym na poziomie Grupy Kapitałowej. Administrator w zakresie czynności technicznych (specjalistycznych) dotyczących administrowania procesem korporacyjnym jest wspierany przez pracowników komórek i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w spółkach zależnych Grupy Azoty.

Dla wsparcia zarządzania procesem powołano Komitet Sterujący. Działania podejmowane przez Komitet polegają na wymianie informacji, prowadzeniu analiz i formułowaniu opinii pozwalających na wypracowywanie rozwiązań merytorycznych w zakresie realizowanego procesu. Członkami Komitetu Sterującego Procesu Zarządzanie Ryzykiem są przedstawiciele Spółek Grupy Azoty, w których wdrożono system zarządzania ryzykiem.

Za zarządzanie poszczególnymi ryzykami odpowiadają ich Właściciele, którzy podejmują bieżące działania w zakresie monitorowania czynników danego ryzyka, czy przyjmują strategie zarządzania ryzykiem.

W Spółce okresowo prowadzona jest identyfikacja i ocena ryzyk. Proces ten prowadzony jest w oparciu o przyjęty model ryzyk.

Oceny ryzyk dokonują ich Właściciele z uwzględnieniem przyjętej na dany rok skali oceny skutku i prawdopodobieństwa. Następnie dokonywana jest priorytetyzacja ryzyk i wskazywane są ryzyka kluczowe Spółki w danym okresie. Wyniki tego procesu są z kolei wykorzystywane w planowaniu audytów wewnętrznych.

W wyniku tego procesu w Spółce przyjmowana jest lista ryzyk kluczowych, a także ich mapa i rejestr. Rezultaty okresowej weryfikacji rejestru ryzyk są następnie wykorzystywane do sporządzenia dokumentów dla Grupy Azoty.

W Spółce przyjęto zasadę, zgodnie z którą raz w roku sporządzany jest raport okresowy dot. zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Raport zawiera omówienie ryzyk kluczowych oraz informacje na temat realizacji funkcji zarządzania ryzykiem w Spółce.

Ryzyka związane z prowadzoną działalnością są identyfikowane i podejmowane są działania mające na celu ograniczanie ich negatywnego wpływu. Narzędziem wykorzystywanym do oceny skuteczności działań minimalizujących ryzyko w poszczególnych procesach realizowanych w Spółce są m.in. audyty wewnętrzne systemów zarządzania.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.