Informacje uzupełniające

Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi a prognozami wyników na 2015 rok

W związku z brakiem publikacji prognoz wyników finansowych na 2015 rok, nie jest prezentowane stanowisko Zarządu Jednostki Dominującej odnośnie ich realizacji.

Postępowania sądowe

Spółki z Grupy Kapitałowej nie są stroną postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy Azoty S.A.
Łączna wartość wszystkich postępowań z udziałem Spółek z Grupy nie przekracza wartości 10% kapitałów własnych Grupy Azoty S.A.

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Grupa Azoty nie zawierała w 2015 roku transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

Zmiany w organizacji Grupy Azoty S.A.

Nie wystąpiły zmiany w organizacji Spółki.

Informacje o posiadanych przez Jednostkę Dominująca oddziałach

Spółka nie posiada również zamiejscowych oddziałów lub zakładów.

Akcje, emisje akcji

W roku 2015 Jednostka Dominująca nie dokonywała żadnych operacji związanych z emisjami, wykupem i spłatą dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Wykorzystywanie środków pozyskanych z Ofert Publicznych Spółka zakończyła w 2013 roku. Wykorzystanie przebiegało zgodnie z przyjętymi wcześniej celami emisyjnymi.
Spółka nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
W Spółce nie funkcjonuje system kontroli programów akcji pracowniczych.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.