Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy w 2015 roku wyniosły 906 790 tys. zł i zostały sfinansowane ze środków własnych oraz w/w pakietu umów kredytowych (podlegających redystrybucji w ramach spółek z Grupy Azoty), a ponadto pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz w niewielkim stopniu z leasingu i dotacji.

Grupa Kapitałowa zgodnie z wdrożonym, scentralizowanym modelem finansowania zawarła pakiet długoterminowych umów kredytowych na łączną kwotę 2 200 mln zł, przeznaczonych na sfinansowanie zamierzeń inwestycyjnych oraz pozostałych celów określonych w długoterminowej Strategii Grupy Azoty, w tym:

  • w kwietniu 2015 roku Grupa uzyskała dostęp do limitu konsorcjalnego Kredytu Odnawialnego w kwocie 1 500 mln zł, który został częściowo wykorzystany na refinansowanie dotychczasowych umów finansowania do kwoty 717 mln zł, natomiast wg stanu na 31 grudnia 2015 roku dysponuje pozostałych wolnym limitem w wysokości 783 mln zł,
  • w maju 2015 Grupa podpisała długoterminowe umowy Kredytu z EBI w kwocie 550 mln zł oraz z EBOIR w kwocie 150 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie wybranych zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze strategii Grupy Kapitałowej oraz spełniła warunki ich uruchomienia, a następnie zaciągnęła transze w EBI w wysokości 50 mln EUR (stanowiące równowartość 213 mln zł) oraz w EBOIR do kwoty 10 mln zł na finansowanie projektów inwestycyjnych, natomiast wg stanu na 31 grudnia 2015 roku dysponuje wolnymi limitami tych kredytów w łącznej kwocie 477 mln zł.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy w 2015 roku

906 790 tys. zł

Grupa Azoty posiadała również wolne limity pożyczek z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW o charakterze inwestycyjnych w kwocie 24 mln zł.

Grupa Kapitałowa posiada możliwości finansowania swoich zamierzeń inwestycyjnych zarówno z obecnej jak i planowanej nadwyżki środków własnych z działalności operacyjnej (EBITDA), oraz pozyskanego w 2015 roku pakietu umów kredytowych „Nowego Finansowania”.

Ustalone ze strategicznymi kredytodawcami dopuszczalne wskaźniki finansowe pozwalają ponadto, na dalsze zwiększenie skali finansowania zamierzeń inwestycyjnych Grupy środkami zewnętrznymi, bez ryzyka naruszenia kowenantów w/w pakietu umów kredytowych lub odrębne pozyskiwanie finansowania typu project finance na przedsięwzięcia realizowane w ramach spółek SPV.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.