Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe

Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe

Informacja o odpisie aktualizującym

W dniu 15 stycznia 2016 roku Zarząd Jednostki Dominującej podjął uchwałę, na mocy której ujęto w księgach rachunkowych Grupy Azoty S.A. pod datą 31 grudnia 2015 roku odpis z tytułu trwałej utraty wartości majątku Wytwórni cykloheksanonu z benzenu w Jednostce Biznesowej Tworzywa. Na podstawie regulacji MSR 36 Zarząd Spółki zidentyfikował przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia spadku wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej przedmiotowych aktywów.

Przesłanki te związane są ze zmianą technologii produkcji cykloheksanonu (wykorzystywanego do produkcji kaprolaktamu) opartej w nowej formule na wykorzystaniu tylko fenolu oraz ze znaczącym pogorszeniem warunków rynkowych i możliwości generowania dodatnich przepływów pieniężnych na sprzedaży cykloheksanonu z benzenu.

W wyniku analizy powyższych przesłanek Zarząd Spółki przeprowadził test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, który wykazał zasadność dokonania odpisu aktualizującego w wysokości 12,1 mln zł.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na jednostkowe i skonsolidowane wyniki Grupy Azoty S.A. przedstawia się następująco:

  • wpływ na wynik na działalności operacyjnej (EBIT) – 12,1 mln zł
  • wpływ na wynik netto – 9,8 mln zł.

Odpis aktualizujący w spółce zależnej Grupy Azoty PUŁAWY – Zakłady Azotowe Chorzów S.A.

W dniu 8 lutego 2016 roku Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A., spółki zależnej Grupy Azoty PUŁAWY, podjął uchwałę, na mocy której ujęto w księgach rachunkowych spółki pod datą 31 grudnia 2015 roku odpis aktualizujący wartość majątku – instalacji przerobu tłuszczów. Na podstawie regulacji MSR 36 Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A. zidentyfikował przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia spadku wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej przedmiotowych aktywów. Przesłanki te związane są z niewykorzystywaniem pełnej mocy produkcyjnej instalacji przerobu tłuszczów oraz ze znaczącym pogorszeniem warunków rynkowych, a także spadkiem ceny głównego produktu stearyny i jednoczesnym wzrostem ceny podstawowego surowca – tłuszczu zwierzęcego, co znacząco ogranicza możliwości generowania dodatnich przepływów pieniężnych na sprzedaży stearyny i innych wyrobów oleochemicznych.

W wyniku analizy powyższych przesłanek Zarząd spółki Zakłady Azotowe Chorzów S.A. przeprowadził test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, który wykazał zasadność dokonania odpisu aktualizującego w wysokości 18,4 mln zł.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowane wyniki Grupy Azoty PUŁAWY, a tym samym na skonsolidowane sprawozdanie Grupy Azoty przedstawia się następująco:

  • wpływ na wynik na działalności operacyjnej (EBIT) – 18,4 mln zł,
  • wpływ na wynik netto – 14,9 mln zł.

Odpis aktualizujący w spółce zależnej Grupa Azoty SIARKOPOL

W dniu 1 marca 2016 roku spółka zależna Jednostki Dominującej – Grupa Azoty SIARKOPOL podjęła uchwałę o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 13,2 mln zł.

Na mocy podjętej uchwały ujęto w księgach rachunkowych spółki Grupa Azoty SIARKOPOL zdarzenie jednorazowe mające wpływ na jej jednostkowe wyniki, tj. odpis z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych instalacji do produkcji dwusiarczku węgla, instalacji do produkcji siarczku sodu, cystern oraz kontenerów do transportu dwusiarczku węgla w łącznej kwocie 13,2 mln zł.

Na podstawie regulacji MSR 36 Zarząd spółki Grupa Azoty SIARKOPOL zidentyfikował przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia spadku wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej przedmiotowych aktywów.

Przesłanki te związane są z zaprzestaniem produkcji dwusiarczku węgla w związku z sytuacją rynkową i brakiem możliwości generowania dodatnich przepływów pieniężnych na sprzedaży produktów. Wartość odzyskiwalna została ustalona jako możliwa do uzyskania cena sprzedaży, pomniejszona o koszty sprzedaży. Przewiduje się, że wpływy ze złomowania i likwidacji aktywów pokryją koszty ich demontażu.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowane wyniki Grupy Azoty przedstawia się następująco:

  • wpływ na wynik na działalności operacyjnej (EBIT) – 13,2 mln zł,
  • wpływ na wynik netto – 10,7 mln zł.

Zmienność kursów walut

W 2015 roku zanotowano osłabienie się EUR do USD, a w konsekwencji znaczące osłabienie PLN do USD. Jako główne czynniki zmienności kursów walut należy wymienić kontynuację umiarkowanego wzrostu gospodarczego przy utrzymaniu zjawisk deflacyjnych w „strefie EURO”, wzrost PKB gospodarki amerykańskiej, spowolnienie wzrostu PKB w Chinach, a także okresowe eskalacje konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i greckiego kryzysu zadłużenia.

Jednocześnie przy stabilizacji tempa wzrostu gospodarki krajowej, w I półroczu 2015 roku następowało umocnienie się PLN do EUR. W II połowie roku rynek finansowy zareagował na wzrost ryzyka politycznego w kraju oraz obaw o realizację obietnic wyborczych, co spowodowało stopniowe osłabianie się PLN do EUR.

Łącznie w 2015 roku PLN znacząco osłabił się do USD (o około 11,2%) oraz pozostał na tym samym poziomie do EUR, w odniesieniu do poziomów notowanych na 31 grudnia 2014 roku. Ponieważ średnioroczny kurs złotówki w stosunku do kursów EUR był stabilny w stosunku do roku poprzedniego, więc nie miało to istotnego wpływu na wyniki osiągane przez Grupę w 2015 roku.

Grupa ograniczała istniejące ryzyko wynikające z ekspozycji walutowej poprzez stosowanie wybranych instrumentów i działań związanych z zabezpieczeniem przed ryzykiem kursowym w oparciu o bieżącą i planowaną ekspozycję walutową. Grupa wykorzystywała do zabezpieczenia ekspozycji walutowej w pierwszej kolejności hedging naturalny, kredyty walutowe, transakcje faktoringu i dyskonta wierzytelności walutowych oraz transakcje terminowe forward. Były one zawierane krocząco do maksymalnego poziomu zabezpieczeń wynoszącego 80% planowanej ekspozycji, w horyzoncie czasowym do 12 miesięcy od daty zawarcia zabezpieczenia, zgodnie z wytycznymi Komitetu Ryzyka Grupy Azoty.

Grupa zawierała w 2015 roku zabezpieczenia w formie transakcji forwardowych wymiany EUR i w USD, adekwatnie do poziomu planowanej ekspozycji w obu tych walutach.

Wynik na zrealizowanych transakcjach zabezpieczających Grupy wyniósł za 12 miesięcy 2015 roku 1 924 tys. zł, przy jednoczesnym wyniku 1 490 tys. zł z tytułu aktualizacji wyceny zabezpieczających instrumentów finansowych.

Na pozostałej części niezabezpieczonej ekspozycji walutowej Grupa odnotowała w tym okresie dodatni wynik z tytułu zrealizowanych różnic kursowych w kwocie: 17 866 tys. zł, przy ujemnym saldzie wyceny rozrachunków walutowych w kwocie: (12 798) tys. zł.

Łącznie za 12 miesięcy 2015 roku wynik Grupy z tytułu różnic kursowych i walutowych transakcji pochodnych (z uwzględnieniem aktualizacji wycen na dzień bilansowy) wyniósł: 8 481 tys. zł (przy czym na zrealizowanych różnicach kursowych i walutowych transakcjach zabezpieczających: 19 790 tys. zł, a na wycenie pozycji niezrealizowanych: (11 309) tys. zł).

Grupa odnotowała ponadto dodatni wynik z wyceny i realizacji transakcji zabezpieczających uprawnienia do emisji (kontraktów forward i futures) w kwocie 2 266 tys. zł.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.