Umowy zostały ujęte w porządku chronologicznym

Umowy znaczące

W dniu 23 kwietnia 2015 roku została zawarta pomiędzy Jednostką Dominującą a konsorcjum banków polskich, w tym PKO BP S.A., BGK, BZ WBK S.A. i ING BSK S.A., występującymi łącznie jako kredytodawcy, konsorcjalna umowa kredytu odnawialnego na łączną kwotę 1,5 mld zł na okres 5 lat, przeznaczona m.in.: na refinansowanie wybranych umów finansowania, a następnie sfinansowanie zamierzeń inwestycyjnych oraz pozostałych celów określonych w długoterminowej Strategii Grupy.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży w Grupie Azoty.

Umowa Kredytu odnawialnego stanowi część pakietu finansowania długoterminowego w łącznej kwocie 2,2 mld zł, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym Strategii i Programu Inwestycyjnego Grupy Azoty.

Szczegóły opisano w Raporcie bieżącym nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Dodatkowo w dniu 28 maja 2015 roku Jednostka Dominująca podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu (dalej: EBI) oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie (dalej: EBOiR) umowy kredytowe długoterminowego finansowania na łączną kwotę 700 mln zł.

Umowy z  EBI oraz EBOiR stanowią integralną część pakietu finansowania długoterminowego w łącznej kwocie 2,2 mld zł służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego Grupy Azoty

W okresie od 17 grudnia 2014 roku do dnia 18 sierpnia 2015 roku wartość obrotów handlowych Grupy Azoty z grupą kapitałową Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. osiągnęła wartość 1 146 mln zł netto.

Powyższa wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży w Grupie Azoty, co stanowi kryterium do uznania sumy obrotów za wartość znaczącą.

Umową o najwyższej wartości netto we wskazanym okresie jest podpisany w dniu 13 sierpnia 2015 roku przez Grupę Azoty PUŁAWY aneks do umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego, zawartej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. w dniu 14 stycznia 1999 roku na czas nieokreślony, otrzymany przez Grupę Azoty PUŁAWY w dniu 17 sierpnia 2015 roku (raport bieżący Grupy Azoty PUŁAWY nr 27/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku).

Łącznie z Aneksem podpisany został Załącznik („Zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach Roku Umownego i zamówienie mocy umownej”) do Umowy, który określa poziom mocy umownej oraz ilości paliwa gazowego zamawiane na rok gazowy 2015/2016. Podpisany Załącznik zastępuje także uzgodnienia dotyczące ilości i mocy umownych w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 roku określone w załączniku do umowy zawartym dnia 17 grudnia 2014 roku (raport bieżący Grupy Azoty PUŁAWY nr 28/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku).

Szczegóły opisano w Raporcie bieżącym nr 57/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 roku.

Umowy istotne

 • W dniu 4 lutego 2015 roku Jednostka Dominująca zawarła z ubezpieczycielami działającymi w koasekuracji (WARTA/PZU/Ergo HESTIA) Umowę Generalną dotyczącą ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu. Umowa obowiązuje od 5 lutego 2015 roku do 4 lutego 2016 roku i obejmuje spółki wchodzące w skład Grupy Azoty. Po dniu bilansowym Umowę przedłużono do 30 czerwca 2018 roku.
 • W dniu 30 czerwca 2015 roku zostały wystawione przez ubezpieczycieli polisy ubezpieczeniowe dotyczące czterech wiodących spółek Grupy Azoty, tj. Jednostki Dominującej, Grupy Azoty KĘDZIERZYN, Grupy Azoty POLICE oraz Grupy Azoty PUŁAWY w zakresie:
  • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (ALLR),
  • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI),
  • ubezpieczenia utraty zysku wskutek szkody objętej ubezpieczeniem ALLR (BI),
  • ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń w zakresie wszystkich ryzyk (MB),
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia (OC).

Ponadto w dniu 3 lipca 2015 roku dla wskazanych powyżej wiodących spółek Grupy Azoty zostały wystawione przez koasekuratorów HESTIA/PZU/WARTA roczne polisy dotyczące ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Powyższe Polisy potwierdzają udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w okresie od dnia 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku i zostały wystawione w ramach 3-letnich Umów Generalnych zawartych z wystawcami polis przez w/w cztery wiodące spółki Grupy Azoty obowiązujących od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2018 roku, które zapewniają Grupie kompleksową ochronę przed ryzykami katastroficznymi i istotnymi.

 • W dniu 16 września 2015 roku odnowiona została w PZU polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej (D&O). Umowa obowiązuje od 17 września 2015 roku do 16 września 2016 roku i obejmuje spółki wchodzące w skład Grupy Azoty S.A.
 • W dniu 14 grudnia 2015 roku odnowiona została ochrona w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych w spółkach Grupy Azoty poprzez zawarcie Umowy Ramowej i Umów Generalnych z Ergo Hestia na okres 3 lat od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku. Na podstawie powyższego zostały wystawione roczne polisy ubezpieczeniowe.

Ponadto w dniu 30 czerwca 2015 roku został zawarty aneks do Umowy Zlecenia Brokerskiego z dnia 31 maja 2013 roku pomiędzy wiodącymi spółkami Grupy Azoty, a Konsorcjum Brokerów (Nord Partner Sp. z o.o. i FST Management Sp. z o.o.), na okres 1,5 roku, tj. od 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku. Umowa zlecenia brokerskiego dotyczy świadczenia usług pośrednictwa i doradztwa ubezpieczeniowego.

 • W dniu 31 sierpnia 2015 roku Jednostka Dominująca otrzymała pierwszą transzę dofinansowania w wysokości 140 tys. zł, w ramach Umowy z dnia 30 marca 2015 roku, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach będącym liderem konsorcjum, w którego skład wchodzi Jednostka Dominująca. Dofinansowanie zostało przyznane na projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B pt. „Kompleksowy przerób strumieni odpadowych zawierających siarczan sodu z wykorzystaniem metod elektromembranowych w kierunku wytworzenia roztworu ługu sodowego i kwasu siarkowego”.
 • Jednostka Dominująca otrzymała w dniu 16 września 2015 roku pierwszą transzę dofinansowania w wysokości 915 tys. zł oraz drugą transzę w dniu 30 grudnia 2015 roku w wysokości 255 tys. zł, w ramach Umowy z dnia 30 czerwca 2014 roku, zawartej z Ministrem Środowiska, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na realizację projektu pn. „Instalacja oczyszczania spalin w Zakładach Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.” Projekt dofinansowano ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.
cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.