Struktura kosztów rodzajowych

Koszty działalności operacyjnej w 2015 roku kształtowały się na poziomie 8 985 467 tys. zł i były niższe od poniesionych w okresie porównawczym o 472 392 tys. zł. Obniżeniu uległy koszty zużycia materiałów i energii, podatków i opłat oraz amortyzacji i to one wpłynęły na spadek kosztów rodzajowych ogółem. Wzrosły koszty usług obcych, koszty związane z wynagrodzeniami, narzutami i pozostałymi świadczeniami oraz pozostałe koszty rodzajowe.

Koszty w układzie rodzajowym2015 2014* zmiana zmiana %
Amortyzacja 484 810 520 175 (35 365) (6,8)
Zużycie materiałów i energii 5 619 255 6 143 389 (524 134) (8,5)
Usługi obce 1 099 098 1 038 684 60 414 5,8
Wynagrodzenia, narzuty i pozostałe świadczenia 1 255 419 1 214 488 40 931 3,4
Podatki i opłaty 371 041 414 791 (43 750) (10,5)
Pozostałe koszty rodzajowe 155 844 126 332 29 512 23,4
Razem 8 985 467 9 457 859 (472 392) (5)

 

Źródło: Opracowanie własne.
*  Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.1 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne koszty rodzajowe

Inne koszty rodzajowe, z wyłączeniem zużycia materiałów i energii, w 2015 roku stanowiły 37,5% kosztów rodzajowych ogółem. W porównywalnym okresie 2014 roku ich udział stanowił 35,0%. Struktura tych kosztów uległa w stosunku do okresu porównawczego niewielkim zmianom.

 

Struktura innych kosztów rodzajowych [w %]2015 2014*
Amortyzacja 5,4 5,5
Usługi obce 12,2 11
Wynagrodzenia, narzuty i poz. świadczenia 14 12,8
Podatki i opłaty 4,1 4,4
Pozostałe koszty rodzajowe 1,7 1,3
Razem 37,5 35

 

Źródło: Opracowanie własne.
*  Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.1 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.