Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek

Grupa Azoty opiera swoje finansowanie o zmienne stopy procentowe. W zależności od waluty finansowania są to stopy WIBOR, EURIBOR, LIBOR. Grupa Azoty posiada ponadto kredyt terminowy w EBI, dostępny zarówno wg zmiennej jak i stałej stopy procentowej.

W 2015 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu spółki z Grupy podpisały następujące istotne umowy i aneksy do umów o charakterze finansowym:

Umowy prezentowane są w porządku chronologicznym.

W dniu 10 stycznia 2015 Jednostka Dominująca zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. porozumienie, na mocy którego rozwiązano za porozumieniem stron umowę faktoringową z dnia 11 września 2009 roku z późniejszymi zmianami, której limit wynosił 6,5 mln EUR.

W dniu 21 stycznia 2015 spółka Remzap Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Millennium S.A. aneks do Umowy kredytu z dnia 27 stycznia 2012 roku udzielonego na kwotę 2 mln zł. Aneks przedłużył czas obowiązywania umowy do dnia 26 stycznia 2016 roku.

W dniu 19 marca 2015 roku spółka AFRIG S.A. podpisała z BNP Paribas S.A. aneks do Umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 18 lutego 2014 roku, udzielonego na kwotę 8 mln EUR, w ramach którego zwiększono kwotę kredytu do wysokości 13 mln EUR.

W I kwartale 2015 roku Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) uruchomił I transzę kredytu w kwocie 46 080 tys. zł w ramach Umowy kredytu terminowego do kwoty 256 000 tys. PLN z dnia 22 października 2014 roku celem zrefinansowania wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Nowa elektrociepłownia w GA ZAK S.A. – etap I”.

W ramach II wykorzystania konsorcjalnego Kredytu Odnawialnego z dniem 30 czerwca 2015 roku w/w umowa z BGK podlegała refinansowaniu w kwocie wykorzystanych transz, a także nastąpiło jej wygaszenie i zwolnienie całości ustanowionych zabezpieczeń.

W I kwartale 2015 roku BGK uruchomił kolejną transzę kredytu w ramach Umowy o kredyt inwestycyjny nr 14/1585 do kwoty 21 155 tys. zł z dnia 30 września 2014 roku celem zrefinansowania wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Uruchomienie ciągłej produkcji OXOPLAST® OT”.

W ramach II wykorzystania konsorcjalnego Kredytu Odnawialnego z dniem 30 czerwca 2015 roku w/w umowa z BGK podlegała refinansowaniu w kwocie wykorzystanych transz, a także nastąpiło jej wygaszenie i zwolnienie całości ustanowionych zabezpieczeń.

W dniu 14 kwietnia 2015 spółka „Agrochem Puławy” Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Pekao S.A. aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 8 października 2014 roku udzielonego na kwotę 4,5 mln zł, w ramach którego zwiększono kwotę kredytu do 8,0 mln zł. Następnie w dniu 17 listopada 2015 roku zwiększono kwotę kredytu do 18 mln zł i wydłużono okres jego obowiazywania do 30 października 2016 roku

Ponadto Agrochem Puławy Sp. z o.o. w dniu 11 września 2015 roku wypowiedziała umowa kredytu obrotowego w PKO BP SA opiewającą na kwotę 5 mln zł, z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia w związku z włączeniem do Kredytu w rachunku bieżącym w PKO BP dla spółek z Grupy Azoty

Następnie w dniu 17 listopada 2015 spółka Agrochem Puławy Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Pekao S.A. Umowę kredytu obrotowego na kwotę 5 mln zł z terminem ważności do 30 października 2016 roku.

W dniu 23 kwietnia 2015 roku Jednostka Dominująca zawarła z PKO BP S.A., BGK, BZ WBK oraz ING konsorcjalną umowę Kredytu Odnawialnego w kwocie 1 500 mln zł, na okres 5 lat od daty podpisania umowy, przeznaczoną m.in. na refinansowanie wybranych umów finansowania, a następnie sfinansowanie zamierzeń inwestycyjnych oraz pozostałych celów określonych w długoterminowej Strategii Grupy Azoty.

Szczegóły opisano w Raporcie bieżącym nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

W dniu 23 kwietnia 2015 roku Jednostka Dominująca (reprezentując równocześnie pozostałe spółki z Grupy) podpisała Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym dla Grupy Azoty, w celu:

 • zwolnienia dotychczasowych zabezpieczeń na składnikach aktywów i zastąpienia ich poręczeniami spółek zależnych, tj. Grupy Azoty KĘDZIERZYN, Grupy Azoty POLICE i Grupy Azoty PUŁAWY,
 • włączenia do grona potencjalnych kredytobiorców spółek oraz dostosowania wysokości dostępnych sublimitów do ich ostatniej alokacji dokonanej na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 1 października 2015 roku.

Szczegóły opisano w Raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku

Następnie dniu 16 października 2015 roku Spółka (reprezentując równocześnie pozostałe spółki z Grupy) podpisała Aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym dla Grupy Azoty, w celu:

 • włączenia do umowy jako kredytobiorcy Grupy Azoty Folie Sp. z o.o.,
 • uwzględnienia skutków dokonanych połączeń spółek zależnych w ramach Grupy Azoty,
 • dostosowania dokumentacji kredytowej odnośnie zakresu podlegających wymianie oświadczeń o poddaniu się egzekucji na formę notarialną.

W dniu 23 kwietnia 2015 roku Jednostka Dominująca wraz z Grupą Azoty POLICE, Grupą Azoty KĘDZIERZYN oraz Grupą Azoty PUŁAWY zawarła scalającą umowę Kredytu w formie Limitu Kredytu Wielocelowego z PKO BP w kwocie 237 mln zł, której celem było m.in. zwolnienie całości zabezpieczeń ustanowionych na składnikach aktywów Grupy oraz ujednolicenie istotnych warunków i kowenantów tych umów kredytowych z konsorcjalną Umową Kredytu Odnawialnego.

Szczegóły opisano w Raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

W dniu 30 kwietnia 2015 roku Jednostka Dominująca dokonała dobrowolnej przedterminowej spłaty całości zobowiązań wynikających ze wskazanych niżej umów kredytów i pożyczek, w ramach pierwszego wykorzystania Kredytu Odnawialnego zawartego z PKO BP, BGK, BZ WBK oraz ING, przeznaczonego na refinansowanie istniejących zobowiązań finansowych, w tym:

 • Umowy Wspólnego Finansowanie z dnia 14 sierpnia 2012 roku zawartej z PKO BP i PZU w kwocie 423 256 tys. zł, wraz z należnymi odsetkami i prowizjami,
 • Umów o kredyt inwestycyjny nr CRD/33318/10 i CRD/33319/10 zawartych z Raiffeisen Bank w kwotach 4 157 tys. USD i 1 099 tys. EUR, wraz z należnymi odsetkami,
 • Umowy o kredyt inwestycyjny nr U/0059827845/0004/2012/2300 zawartej z BGŻ w kwocie 32 762 tys. zł, wraz z należnymi odsetkami,
 • Umowy pożyczki z dnia 14 czerwca 2011 roku zawartej z Grupą Azoty KĘDZIERZYN, w kwocie 70 000 tys. zł, wraz z należnymi odsetkami.

Ponadto w ramach pierwszego wykorzystania Kredytu odnawialnego Jednostka Dominująca dokonała częściowej spłaty kapitału następujących umów kredytowych, które mogą podlegać ponownemu wykorzystaniu:

 • Umowy Kredytu w formie Limitu Kredytu Wielocelowego w PKO BP (po dokonanym scaleniu z dniem 23 kwietnia 2015 roku) – spłata wykorzystanego sublimitu Jednostki Dominującej w kwocie 19 171 tys. zł,
 • Umowy Kredytu w rachunku bieżącym w PKO BP – spłata części wykorzystanego sublimitu Jednostki Dominującej w kwocie 80 000 tys. zł.

Następnie w dniu 30 czerwca 2015 roku Grupa Azoty KĘDZIERZYN dokonała dobrowolnej przedterminowej spłaty całości zobowiązań wynikających z wskazanych niżej umów kredytów, w ramach pożyczki udzielonej przez Jednostkę Dominującą z drugiego wykorzystania konsorcjalnego Kredytu Odnawialnego, przeznaczonego na refinansowanie istniejących zobowiązań finansowych, w tym:

 • Umowy kredytu terminowego na realizację zadania pn. „Nowa Elektrociepłownia w Grupie Azoty ZAK S.A.” z 22 października 2014 roku zawartej z BGK w kwocie wykorzystanych transz, tj. 46 080 tys. zł,
 • Umowy kredytu terminowego na realizację zadania pn. „Uruchomienie ciągłej produkcji OXOPLAST OT” z 22 września 2014 roku zawartej z BGK w kwocie wykorzystanych transz, tj. 16 853 tys. zł.

W dniu 15 maja 2015 roku Grupy Azoty Prorem Sp. z o.o zawarła z PKO BP S.A. umowę ramową o udzielenie gwarancji bankowych z limitem w wysokości 2 mln zł oraz terminem do dnia 14 maja 2016 roku.

W dniu 28 maja 2015 roku Jednostka Dominująca zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę Kredytu długoterminowego w kwocie 550 mln zł lub równowartości w euro, na okres 10 lat od daty podpisania umowy, przeznaczoną na sfinansowania wybranych zamierzeń inwestycyjnych określonych w ramach długoterminowej Strategii Grupy.

W ramach zawartej umowy Jednostka Dominująca posiada dostęp do finansowania zarówno wg zmiennych jak i stałych stóp rynkowych. W 2015 roku Jednostka Dominująca zaciągnęła 50 mln EUR w ramach umowy kredytu z EBI wg stałej stopy procentowej celem dywersyfikacji ryzyka stóp procentowych.

Szczegóły opisano w Raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 28 maja 2015 roku.

W dniu 28 maja 2015 roku Jednostka Dominująca zawarła z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę Kredytu długoterminowego w kwocie 150 mln zł, na okres 10 lat od daty podpisania umowy, przeznaczoną na sfinansowania wybranych zamierzeń inwestycyjnych określonych w ramach długoterminowej Strategii Grupy.

Szczegóły opisano w Raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 28 maja 2015 roku.

 

W dniu 15 czerwca 2015 roku wygasła umowa o limit wierzytelności pomiędzy Grupą Azoty POLICE a Raiffeisen Bank S.A. z dnia 4 października 2013 roku udzielona na kwotę 120 mln zł, w następstwie czego nastąpiło zwolnienie całości ustanowionych zabezpieczeń.

W dniu 2 czerwca 2015 Grupa Azoty KĘDZIERZYN podpisała z BGK aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 22 października 2014 roku udzielonego na kwotę 40 mln zł, w ramach którego nastąpiło zwolnienie całości zabezpieczeń ustanowionych na składnikach aktywów Grupy Azoty KĘDZIERZYN oraz ujednolicenie istotnych warunków i kowenantów tej umowy z konsorcjalną Umową Kredytu Odnawialnego.

W dniu 25 czerwca 2015 roku Grupa Azoty POLICE za porozumieniem stron rozwiązała zawartą w dniu 13 czerwca 2014 roku Umowę kredytu inwestycyjnego na projekt pn. „Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją Elektrociepłowni II w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” w wysokości 50 000 tys. zł, co nastąpiło w związku z wdrożeniem przez Grupę Azoty pakietu umów „Nowego Finansowania”.

W dniu 26 czerwca 2015 Grupa Azoty POLICE podpisała z BGK aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 13 listopada 2013 roku udzielonego na kwotę 80 mln zł, w ramach którego nastąpiło zwolnienie całości zabezpieczeń ustanowionych na składnikach aktywów Grupy Azoty POLICE oraz ujednolicenie istotnych warunków i kowenantów tej umowy z konsorcjalną Umową Kredytu Odnawialnego.

Kolejny aneks z dnia 30 lipca 2015 roku zmienił oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Aneksy do umów dyskonta wierzytelności z mBankiem

Aneks do Umowy o dyskonto wierzytelności w mBank (poprzednio BRE Bank)

Jednostka Dominująca zawarła z mBankiem w dniu 3 lipca 2015 roku aneks do Umowy o dyskonto wierzytelności, w ramach którego m.in. podwyższyła kwotę limitu z 20 mln EUR do 21 mln EUR, wydłużyła okres jego ważności do 23 września 2016 roku, obniżyła koszty finansowania oraz wprowadziła niezbędne zmiany w związku z dostosowaniem do pakietu umów Nowego Finansowania.

Aneks do Umowy elektronicznego nabycia wierzytelności w mBanku

Jednostka Dominująca zawarła z mBankiem w dniu 3 lipca 2015 roku Aneks do Umowy elektronicznego nabycia wierzytelności (wobec jednostek zewnętrznych) z 24 września 2014 roku na kwotę 7 mln EUR, wydłużający termin ważności do 1 listopada 2016 roku oraz wprowadzający niezbędne zmiany w związku z dostosowaniem do pakietu umów Nowego Finansowania.

Następnie Jednostka Dominująca zawarła z mBankiem w dniu 11 września 2015 roku kolejny Aneks do w/w Umowy mający na celu zwiększenie kwoty limitu do 8 mln EUR oraz optymalizację parametrów cenowych.

Umowa kredytu w rachunku bieżącym Grupy Azoty PUŁAWY

W dniu 24 sierpnia 2015 roku Grupa Azoty PUŁAWY podpisała bankiem BZ WBK umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 50 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej na okres do dnia 31 maja 2016 roku.

Umowy pożyczki Grupy Azoty POLICE

W dniu 15 października 2015 roku Grupa Azoty POLICE podjęła decyzję o niekontynuowaniu umowy pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 6 228 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Rozbudowa układu odsiarczania gazów pokalcynacyjnych w obiekcie nr 414 w Zakładzie Bieli Tytanowej w Z.Ch. „Police” S.A”. Pożyczka nie została uruchomiona.

Umowa o limit debetowy Intra-day Grupy Azoty PUŁAWY

W dniu 30 listopada 2015 roku podpisany został Aneks Nr 7 do Umowy o limit debetowy o charakterze „Intra-day” w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Pekao S.A na kwotę 2 mln zł. Aneks dotyczy przedłużenia okresu kredytowania do dnia 30 listopada 2016 roku.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.