Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Jednostka Dominująca

Zgodnie z przyjętą w obszarze badań i rozwoju strategią Grupy Azoty, realizowane w 2015 roku badania były ukierunkowane na:
1. poprawę jakości wytwarzanych wyrobów,
2. optymalizację pracy wybranych ciągów produkcyjnych,
3. opracowaniem technologii wytwarzania innowacyjnych produktów.

Większość prac stanowiła kontynuację lub rozszerzenie prac prowadzonych w latach poprzednich. W ramach prowadzonych prac Jednostka Dominująca ściśle współpracowała z wieloma uczelniami i instytucjami naukowymi.

Do ważniejszych prowadzonych w 2015 roku prac badawczych i rozwojowych należały:

 • doskonalenie procesu produkcji nawozów m.in. poprzez dobór dodatków nieorganicznych oraz antyzbrylaczy wpływających,
 • kompleksowa ocena efektywności i korzyści stosowania nowej odmiany produkowanego nawozu z obniżoną zawartością siarki tzw. Saletrosan® 30 makro na wybrane uprawy rolnicze,
 • opracowanie nowych odmian modyfikowanych tworzyw sztucznych, z użyciem różnorodnych dodatków, umożliwiających specjalistyczne zastosowania modyfikowanych nimi tworzyw,
 • pakiet badań obejmujących obniżenie kosztów wytwarzania kaprolaktamu oraz dalszą poprawę jego jakości m.in. poprzez optymalizację pracy wybranych węzłów,
 • opracowywanie technologii wytwarzania nowych produktów,
 • prace studialne w zakresie oceny możliwości wejścia spółki w nowe obszary działalności,
 • rozpoczęcie realizacji projektu obejmującego opracowanie technologii rozkładu odpadowych roztworów siarczanu sodu na kwas siarkowy i ług sodowy. Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i realizowany wspólnie z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN

W roku 2015 działalność badawczo-rozwojowa koncentrowała się na:

 • poszukiwaniu nowych produktów, poszerzających ofertę handlową spółki,
 • wprowadzeniu usprawnień technicznych i technologicznych, zmniejszających energochłonność produkcji najważniejszych półproduktów.

Do ważniejszych prowadzonych prac badawczych i rozwojowych należały:

 • W obszarze objętym zakresem działalności Jednostki Biznesowej OXOPLAST prace badawcze i rozwojowe dotyczyły przede wszystkim nowych rodzajów plastyfikatorów, z kategorii tak zwanych plastyfikatorów „nieftalanowych” oraz innych niż alkohole kierunków przetwarzania aldehydów masłowych (półproduktów syntezy „oxo”). Zakończono rozruch technologiczny instalacji do produkcji ciągłej plastyfikatora Oxoviflex® o zdolności produkcyjnej 50 tys. t/rok. Kontynuowano badania w kierunku poszerzenia palety wytwarzanych w Grupie Azoty KĘDZIERZYN plastyfikatorów nieftalanowych, w tym również pochodzenia biologicznego.
 • W obszarze nawozowym podobnie prowadzone były i nadal są prowadzone prace nad nowymi kompozycjami nawozowymi. Uruchomiona została instalacja do produkcji nawozów ciekłych typu RSM o zdolności produkcyjnej 100 tys. t/rok. Prowadzone są też prace badawcze dotyczące nowych formuł nawozowych, w tym o wyższej zawartości magnezu.
 • Równolegle prowadzone były prace, których celem jest obniżenie energochłonności wytwarzania podstawowych półproduktów, przede wszystkim amoniaku. Przeprowadzono modernizację węzła syntezy amoniaku, polegające na zabudowaniu nowego wnętrza konwertora, dzięki czemu udało się obniżyć ciśnienie syntezy. Przygotowywana jest też intensyfikacja instalacji wytwórczej kwasu azotowego TKV. Unowocześnianie metod produkcji podstawowych półproduktów dla produkcji nawozów drogą modernizacji procesów technologicznych jest również nakierowane na zwiększenie poziomu ich niezawodności.

Grupa Azoty POLICE

Realizowane w Spółce prace badawczo-rozwojowe wynikają zarówno z potrzeb firmy jak i wymagań rynku.

W 2015 roku w ramach prowadzonych w Grupie Azoty POLICE prac badawczo-rozwojowych skupiano się przede wszystkim na wykonaniu:

 • badań w skali laboratoryjnej i ćwierćtechnicznej,
 • studiów wykonalności, ekspertyz i analiz.

Prace prowadzono głównie w oparciu o współpracę z placówkami zewnętrznymi krajowymi i zagranicznymi.

Oprócz uruchomionych nowych prac badawczych, w roku 2015 kontynuowano realizację zadań z roku 2014. Poniżej przedstawiono listę ważniejszych tematów zrealizowanych w ramach obszaru badawczo-rozwojowego:

 • studium wykonalności modernizacji zatężalni kwasu siarkowego pohydrolitycznego,
 • badania nad możliwością odzysku fosforu z odcieków ze składowiska fosfogipsu,
 • badania nad poprawą jakości kwasu fosforowego,
 • analiza ekologicznej oceny cyklu życia nawozów,

 

 • badania i ocena możliwości wprowadzenia na rynek nowego nawozu ciekłego wytworzonego na bazie mocznika i siarczanu amonu z kwasu pokrystalizacyjnego,
 • badania aplikacyjne nowego gatunku bieli tytanowej przeznaczonego do tworzyw sztucznych,
 • analiza możliwości produkowania roztworu NOXy bezpośrednio z roztworu mocznika opuszczającego węzeł syntezy.

Grupa Azoty PUŁAWY

W 2015 roku zakres realizowanych prac w Grupie Azoty PUŁAWY obejmował przede wszystkim:

 • opracowanie nowych i rozwój istniejących technologii,
 • udoskonalanie wytwarzanych produktów.

Prace badawcze i rozwojowe, w znacznej mierze, stanowiły kontynuację lub rozwinięcie prac prowadzonych w ubiegłych okresach sprawozdawczych.

Do istotnych prac należą:

 • doprecyzowanie koncepcji wdrożenia w Spółce procesu granulacji mechanicznej nawozów na bazie saletry amonowej,
 • badania i rozpoznanie możliwości implementacji technologii redukcji emisji tlenków azotu (NOx) z zastosowaniem roztworu mocznika,
 • opracowanie i implementację sposobu przerobu osadów z biologicznej oczyszczalni ścieków w celu spełnienia przyszłych wymagań prawnych w tym zakresie,
 • opracowanie technologii syntezy tworzyw biodegradowalnych na bazie półfabrykatów i produktów wytwarzanych w Grupie Azoty PUŁAWY i spółkach zależnych,
 • prace studialno-projektowe w obszarze poprawy efektywności podstawowych procesów wytwórczych.

Projekty badawcze w zakresie optymalizacji efektywności stosowania obecnie wytwarzanych i przewidywanych do wdrożenia w Grupie Azoty PUŁAWY produktów nawozowych.

Rok 2015 był pierwszym rokiem realizacji projektu „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050 (LCAgri)” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest poprawa wydajności wykorzystywania zasobów poprzez wdrożenie innowacyjnych niskowęglowych praktyk rolniczych oraz promocję zrównoważonego stosowania mineralnych nawozów przez gospodarstwa rolne w Polsce w cyklu życia produktów nawozowych w oparciu o metodę LCA.

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum, w skład którego oprócz Grupy Azoty PUŁAWY wchodzą:

 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy – Koordynator Projektu,
 • Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk,
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.