Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Jednostka Dominująca oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Jednostka Dominująca, deklarując działania zgodne z najwyższymi standardami komunikacji rynku kapitałowego i zasadami ładu korporacyjnego, w 2015 roku stosowała się do zbioru zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, opracowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obowiązujący w 2015 roku Kodeks stanowił załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2013 z dnia 21 listopada 2012 rok

Aktualnie, w związku z przyjętym Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku nowym tekstem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, od 1 stycznia 2016 roku Spółka deklaruje stosowanie rekomendacji i zasad zawartych w nowych „Dobrych Praktykach”, zgodnie z brzmieniem dokumentu dostępnego na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem static.gpw.pl oraz na stronie internetowej Spółki.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.