Przyjęty system wynagrodzeń w Jednostce Dominującej

Podstawę polityki płacowej w Jednostce Dominującej stanowi negocjacyjny system kształtowania wynagrodzeń, określony drogą rokowań pomiędzy Zarządem Spółki i zakładowymi organizacjami związkowymi. Negocjacje obejmują określenie wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia na dany rok oraz określenie składników wynagrodzeń objętych przyrostem wynagrodzenia. W terminie do końca lutego każdego roku Zarząd i organizacje związkowe zawierają porozumienie płacowe, w którym ustalają wskaźnik przyrostu wynagrodzenia z wyszczególnieniem składników wynagrodzeń, których ten przyrost obejmie oraz określają zasady systemu motywacyjnego na dany rok. Podstawowe zasady zatrudniania i wynagradzania reguluje w Spółce Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy oraz Regulamin Pracy. Ponadto w Jednostce Dominującej z osobami zajmującymi kluczowe stanowiska menadżerskie zawarto umowy o pracę – kontrakty menadżerskie. Osoby te nie są objęte polityką wynagrodzeń. Ich wynagrodzenie składa się z miesięcznej płacy zasadniczej oraz nagrody rocznej, której wysokość uzależniona jest od stopnia realizacji indywidualnych zadań określonych na dany rok.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z

1. stałego wynagrodzenia miesięcznego, które obejmuje również wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej w Spółce zależnej Grupy Azoty (z wyjątkiem Członka Zarządu z wyboru pracowników, którego wynagrodzenie składa się ze stałego wynagrodzenia miesięcznego, które obejmuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz z tytułu umowy o pracę),

2. części zmiennej wynagrodzenia, uzależnionej od wyników, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,

3. świadczeń dodatkowych z tytułu zatrudnienia,

4. nagrody specjalnej (nie przysługuje Członkowi Zarządu z wyboru pracowników).

Rada Nadzorcza może przyznać Członkom Zarządu świadczenia dodatkowe, m.in.

1. nagrodę jubileuszową, przyznawaną nie częściej niż co 5 lat,

2. odprawę pieniężną w razie ustania stosunku pracy w związku przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

3. zwrot częściowych kosztów użytkowania, udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego, do wysokości 2 tys. zł na miesiąc,

4. świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych,

5. świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego,

6. świadczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej i odpowiedzialności cywilnej za emisję akcji,

7. prawo do nieodpłatnego korzystania z samochodu służbowego,

8. prawo do nieodpłatnego korzystania z urządzeń i oprogramowania będących własnością Jednostki Dominującej w celu wykonywania funkcji Członka Zarządu.

W umowach o pracę Członków Zarządu znajduje się zapis o przysługującej Członkowi Zarządu odprawie w wysokości trzykrotności stałego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku odwołania z funkcji Członka Zarządu przed upływem kadencji. Odprawa ta nie przysługuje, gdy przyczyną odwołania z funkcji Członka Zarządu będą okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika, w trybie art. 52 § 1 Kodeksu Pracy.

Ponadto Członkowie Zarządu mają zawarte umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, z tytułu których przysługuje im odszkodowanie w wysokości 100% stałego wynagrodzenia, określonego w umowie o pracę, wypłacane przez okres dwunastu miesięcy. Prawo to wygasa w przypadku naruszenia zakazu konkurencji.

Powyższe zapisy nie dotyczą Członka Zarządu z wyboru pracowników. Członek Zarządu z wyboru pracowników ma zawartą jedynie umowę zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, z tytułuktórej nie przysługuje odszkodowanie.

Zasady wynagradzania kluczowych menadżerów

W Jednostce Dominującej z osobami zajmującymi kluczowe stanowiska menadżerskie zawarto umowy o pracę – kontrakty menadżerskie. Na podstawie tych umów menadżerom przysługują pozapłacowe świadczenia dodatkowe, w tym: samochód służbowy na warunkach określonych w obowiązujących przepisach wewnętrznych, przenośny komputer i telefon komórkowy oraz dla niektórych menadżerów ryczałt na pokrycie kosztów zakwaterowania.

Polityka płacowa

Polityka płacowa, kształtowana w drodze negocjacji ze stroną społeczną, jest ściśle powiązana z wynikami finansowymi Spółki. Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy bieżąca i prognozowana sytuacja ekonomiczna Spółki jest podstawą do ustalania przyrostu wynagrodzeń w danym roku.

Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń

Polityka płacowa, kształtowana w drodze negocjacji ze stroną społeczną, jest ściśle powiązana z wynikami finansowymi Spółki. Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy bieżąca i prognozowana sytuacja ekonomiczna Spółki jest podstawą do ustalania przyrostu wynagrodzeń w danym roku. Dodatkowo, wysokość niektórych składników wynagrodzeń, takich jak nagroda motywacyjna i nagroda roczna jest wprost uzależniona od osiąganych przez Spółkę wyników finansowych i stopnia realizacji indywidualnych zadań przypisanych poszczególnym menadżerom.

Podstawowe zasady zatrudniania i wynagradzania reguluje w Spółce Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy oraz Regulamin Pracy.Świadczenia wypłacone
stałe
składniki wynagrodzenia
zmienne
składniki wynagrodzenia
 Razem  Świadczenia
potencjalnie należne
Monika Kacprzyk-Wojdyga 198 198
Jacek Obłękowski 174 174
Ewa Lis 174 174
Robert Kapka* 382 382
Tomasz Klikowicz** 226 1 227
Artur Kucharski 148 1 149
Marek Mroczkowski 148 1 149
Zbigniew Paprocki*** 279 1 280
Ryszard Trepczyński 148 1 149
(*) w tym wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Spółce – 233 tys. zł,
(**) w tym wynagrodzenie z tytułu umowy o prace w Spółce – 78 tys. zł,
(***) w tym wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Spółce – 131 tys. zł.


Świadczenia wypłacone
stałe
składniki wynagrodzenia
 zmienne
składniki wynagrodzenia
 Razem  Świadczenia
potencjalnie należne*
Paweł Jarczewski 960 446 1 406 480
Andrzej Skolmowski 388 355 743 420
Witold Szczypiński 729 305 1 034 420
Marek Kapłucha 837 285 1 122 420
Marian Rybak 60 135 195 420
Krzysztof Jałosiński 180 299 479 420
Artur Kopeć 533 188 721 270
* Świadczenia potencjalnie należne obejmują utworzoną rezerwę na nagrodę roczną, której przyznanie uzależnione jest od wyników zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Planowana wypłata świadczenia przewidziana jest w 2016 roku.


 Świadczenia wypłacone
stałe
składniki wynagrodzenia
 zmienne
składniki wynagrodzenia
 Razem  Świadczenia
potencjalnie należne*
Andrzej Skolmowski 452 452
Witold Szczypiński 110 110
Marian Rybak 779 221 1 000 390
Krzysztof Jałosiński 660 73 733 333
* Świadczenia potencjalnie należne obejmują utworzoną rezerwę na nagrodę roczną, której przyznanie uzależnione jest od wyników zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Planowana wypłata świadczenia przewidziana jest w 2016 roku.
cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.