Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego

Zrównoważony rozwój

Grupa Azoty w sposób strategiczny traktuje kwestie zrównoważonego rozwoju. Opierając się na przyjętej biznesowej „Strategii Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów na lata 2012-2016” Grupa realizuje strategię zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności na podstawie modelowego rozwiązania przyjętego w Jednostce Dominującej.

Strategiczne podejście wskazuje, w jaki sposób Grupa Azoty będzie wypracowywać wartość dla interesariuszy przy jednoczesnej realizacji celów ekonomicznych. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem odbywa się na poziomie strategicznym, co przekłada się na poprawę procesów w kluczowych obszarach funkcjonowania Grupy.

Grupa Azoty prowadzi działalność na dużą skalę i swym zasięgiem obejmuje liczne kraje, dlatego podejmowane działania są raportowane w sposób usystematyzowany, przejrzysty i rzetelny w raportach rocznych oraz środowiskowych.

Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności opiera się na trzech filarach.

Cele strategiczne Grupy Azoty w obszarze „zrównoważona produkcja” to:

1. minimalizacja oddziaływania środowiskowego spółek wchodzących w skład Grupy Azoty,
2. rozwijanie współpracy z jednostkami naukowymi,
3. budowa świadomości ekologicznej,
4. tworzenie produktów zrównoważonych,
5. kontynuacja zaangażowania w poprawę warunków pracy,
6. wzrost bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji oraz stały kontakt z otoczeniem.

Cele strategiczne Grupy Azoty w obszarze „dialog i budowanie relacji” to:

1. wspieranie rozwoju lokalnej społeczności,
2. przyjęcie formuły dialogu z każdą z kluczowych grup interesariuszy,
3. budowa skutecznej komunikacji dotyczącej obszaru zrównoważonego rozwoju,
4. budowa etycznej kultury Grupy Azoty.

Cele strategiczne Grupy Azoty w obszarze „miejsce pracy” to:

1. poprawa satysfakcji pracowników,
2. poprawa poziomu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników,
3. inicjowanie działań w zakresie rozwoju swoich pracowników.

Respect Index

Dowodem troski o zrównoważony rozwój Grupy Azoty i odpowiedzialne zarządzanie jest fakt, iż nieprzerwanie od 19 listopada 2009 roku Jednostka Dominująca jest notowana w Respect Index.

Wybór spółek, które ostatecznie wchodzą w skład Indeksu odbywa się zgodnie z procedurą zakładającą trzyetapowość tego procesu. Analizie poddawane są kwestie finansowe, strategia i zasady zarządzania organizacją, czynniki środowiskowe, polityka pracownicza i relacje z pracownikami oraz wpływ na rynek, a także relacje z klientami. W 2015 roku Jednostka Dominująca wzięła udział w kolejnym badaniu społecznej odpowiedzialności w spółkach publicznych i otrzymała po raz kolejny dyplom uczestnika Respect Index.

Standardy zarządzania

Od kwietnia 2013 roku w Grupie Azoty obowiązuje Polityka Zarządzania Korporacji. Dokument ten precyzuje ogół zamierzeń i kierunków działań Grupy Azoty. Znowelizowana Polityka Zarządzania Korporacji przedstawia misję i wizję oraz cele strategiczne spółek wchodzących w skład Grupy, które realizowane są w oparciu o systemy zarządzania zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami.

Dla wypełniania przyjętej misji wyznaczono następujące cele strategiczne:

 • zwiększanie skali operacji prowadzonych w obszarach domeny Grupy poprzez rozwój wewnętrzny oraz alianse, fuzje i akwizycje w Polsce i poza granicami kraju,
 • pogłębianie integracji pomiędzy podmiotami Grupy, co w konsekwencji umożliwi maksymalizację efektów synergii,
 • zmniejszanie wrażliwości Grupy na koszty energii poprzez wykorzystywanie efektywnych rozwiązań technologicznych i energetycznych,
 • zmniejszanie wrażliwości na zmiany faz cykli koniunkturalnych oraz na ceny gazu ziemnego i surowców petrochemicznych, poprzez wydłużanie łańcuchów produktowych,
 • obniżanie kosztów wytwarzania, poprzez modernizacje głównych ciągów produkcyjnych,
 • budowa stabilnych i efektywnych więzi z klientami, wzmacnianie świadomości wiodących marek produktowych Grupy oraz optymalizacja systemów logistyki i dystrybucji produktów,
 • zwiększanie efektywności kluczowych procesów oraz gromadzenie i skuteczne zarządzanie kapitałem intelektualnym,
 • ciągłe dostosowywanie jakości produktów oraz oferowanego asortymentu do wymagań odbiorców,
 • dywersyfikacja pokrewna, wykorzystująca efekty synergii z elementami dotychczasowego portfela produktowego,
 • ciągłe doskonalenie własnych produktów i usług przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii.

Spółki wchodzące w skład Grupy realizują cele strategiczne w oparciu o systemy zarządzania, zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Priorytety działalności, takie jak wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, minimalizowanie strat środowiskowych, priorytetowe traktowanie klienta, są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie.

W prowadzonych działaniach Grupa Azoty przestrzega przepisów prawnych i innych oraz dąży do ciągłego doskonalenia efektów naszej działalności, a także minimalizowania związanego z nią ryzyka.

Systemy zarządzania

Grupa Azoty realizuje Politykę Zarządzania, która gwarantuje, że cele strategiczne osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami.

Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia.

W Jednostce Dominującej obowiązują:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008,
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N- 18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2005,
 • System Zarządzania PN-EN ISO/ IEC 17025:2005 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących),

 

 • System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań ISO/TS 16949:2009,
 • Ramowy System Zarządzania Responsible Care zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego,
 • Standard Zarządzania zgodny z wymaganiami Programu Product Stewardship (Fertilizers Europe),
 • w 2014 roku Grupa Azoty wdrożyła system zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Bezpieczeństwo

Grupa Azoty prowadzi działalność, która wymaga zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa, minimalizujących ryzyko wystąpienia awarii przemysłowych. Stosowane w spółkach rozwiązania zapewniają odpowiednie warunki wytwarzania, składowania, transportu oraz dystrybucji substancji w celu zachowania wymogów ochrony środowiska naturalnego. Spółki Grupy działają w branży chemicznej i zaliczane są do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Spółki, będąc świadomymi możliwych konsekwencji prowadzonej działalności, dążą do ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Spółki Grupy opracowały i wdrożyły odpowiednie programy zapobiegania awariom oraz regularnie raportują kwestie związane z bezpieczeństwem. Na terenach zakładów Grupy Azoty obowiązują ponadto odpowiednie plany ratownicze oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem. Ze względu na charakter prowadzonej działalności Grupa Azoty podlega przepisom Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Wodnego, Ustawy o odpadach oraz innym uregulowaniom prawnym w zakresie ochrony środowiska, BHP i p-poż. Powyższe akty normatywne nakładają na spółki Grupy Azoty zobowiązania w zakresie prowadzonej działalności produkcyjnej, inwestycyjnej, rekultywacji zanieczyszczonych gruntów oraz zapewnienia odpowiednich warunków wytwarzania, składowania, transportu oraz dystrybucji produktów. W 2014 roku w Jednostce Dominującej dokonano aktualizacji i dostosowania do aktualnych wymagań prawnych Raportu o Bezpieczeństwie – część ogólna wraz z analizami ryzyka procesowego dla instalacji stwarzających duże ryzyko powstania poważnej awarii chemicznej, Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego, Programu Zapobiegania Awariom, oraz Zgłoszenia Zakładu Dużego Ryzyka. Powyższe dokumenty zostały zatwierdzone w 2015 roku przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W związku z wdrożeniem Dyrektywy SEVESO III i zmianą Ustawy Prawo ochrony środowiska zaktualizowano „Informator o bezpieczeństwie dla Grupy Azoty S.A.”.

Spółki Grupy Azoty posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w postaci systemów monitoringu, zabezpieczeń oraz procedur służących zapobieganiu wystąpienia awarii i ograniczenia jej skutków. W ramach Grupy Azoty funkcjonują dobrze wyszkolone zakładowe straże pożarne, zdolne do podjęcia skutecznych działań ratowniczych, wspierane dodatkowo przez ratowników chemicznych oraz inne służby.

REACH

Wchodzące w skład Grupy Azoty spółki postępują zgodnie z przepisami, których celem jest dokonanie gruntownego przebadania pod kątem właściwości niebezpiecznych wszystkich substancji chemicznych, znajdujących się w obrocie oraz wprowadzenie zasad ich stosowania, a w uzasadnionych przypadkach także ograniczeń i zakazów.

Rozporządzenie REACH nakłada na wszystkich europejskich producentów i importerów substancji chemicznych, począwszy od 1 czerwca 2007 roku, obowiązek ich zarejestrowania. W przypadku niektórych substancji należących do grupy tzw. wysokiego ryzyka konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich stosowanie. W celu rejestracji substancji konieczne jest przedłożenie Europejskiej Agencji Chemikaliów odpowiedniej dokumentacji, zawierającej wyniki badań oraz ocenę bezpieczeństwa chemicznego.

Produkty Grupy Azoty zgodnie z prawem traktowane są jako substancje lub mieszaniny chemiczne i podlegają przepisom Rozporządzenia (WE) 1907/2006 REACH. Przepisy te zobowiązują producentów do odpowiedniej oceny bezpieczeństwa stosowania produkowanych substancji. Nie ma możliwości wprowadzania na rynek substancji bez ich wcześniejszej rejestracji zgodnie z REACH.

Spółki Grupy Azoty dopełniły obowiązku rejestracji wszystkich wytwarzanych substancji. W tym celu zostały opracowane i opublikowane dokumenty zgodne z wymaganiami Rozporządzenia REACH dla wszystkich produktów wprowadzanych do obrotu i na bieżąco dokonywane są wszelkie niezbędne aktualizacje tych dokumentów. Rejestracja wymagała dokonania oceny ryzyka, która w przypadku substancji niebezpiecznych (np. nawozów, chemikaliów, monomerów) oparta była na szerokim spektrum badań laboratoryjnych i danych epidemiologicznych. Na podstawie tych danych sporządzony został Raport bezpieczeństwa chemicznego substancji. Raport obejmuje cały „cykl życia” substancji. Odnosi się do zagrożeń na etapie produkcji, stosowania w przemyśle, stosowania przez konsumentów i sposobów utylizacji.

Raport dotyczy zagrożeń dla ludzi oraz środowiska.

Zgodnie z przepisami REACH stosujący substancje mają obowiązek informować o zagrożeniach, które wystąpiły w związku ze stosowaniem produktu, a które nie zostały zidentyfikowane przez producenta w ramach rejestracji. Informacje o zagrożeniach związanych z substancjami i mieszaninami chemicznymi przekazywane są odbiorcom przy pomocy kart charakterystyki produktów. W Grupie Azoty ustanowiono procedury opracowywania i aktualizowania kart oraz system zapewnienia pełnej ich dostępności dla odbiorców.

W ramach Grupy Azoty określone zostały procedury dotyczące znakowania produktów -środków transportu oraz opakowań. Wdrożone zostały w tym zakresie przepisy rozporządzenia REACH oraz rozporządzenia 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP). Uwzględniona została nowa klasyfikacja wynikająca z badań w ramach rejestracji REACH. Grupa Azoty na bieżąco realizuje obowiązki wynikające z roli dalszego użytkownika substancji chemicznych.

W 2015 roku kontynuowano proces konsolidacji i ściślejszej współpracy działów REACH w spółkach Grupy Azoty. Zgodnie z decyzją Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) z 2014 roku dokonano wymaganych aktualizacji i rejestracji chemikaliów i substancji chemicznych. Przesłano do ECHA wniosek o wymaganą autoryzację REACH trójchloroetylenu używanego w procesie produkcji kaprolaktamu do jego ekstrakcji. Oczekuje się, że  pierwszym kwartale 2016 roku ECHA wyda oficjalne zezwolenie na dalsze stosowanie trójchloroetylenu.

Zakres dokonanych dotąd rejestracji i autoryzacji odpowiada aktualnemu zakresowi działalności spółek Grupy. W kolejnym terminie, wynikającym z Rozporządzenia REACH (rok 2018), przewiduje się konieczność rejestracji kolejnych substancji.

SPOT

W trosce o bezpieczeństwo ludzi i ich mienie oraz środowisko zakłady Grupy Azoty służą swoją pomocą przy awariach związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. W 2000 roku Grupa Azoty KĘDZIERZYN wraz z innymi producentami chemikaliów oraz Polską Izbą Przemysłu Chemicznego utworzyła Stowarzyszenie System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT). Rok później do stowarzyszenia przystąpiła Grupa Azoty S.A., a w 2002 roku Grupa Azoty POLICE.

Celem systemu jest pomoc przy usuwaniu skutków awarii, związanych z transportem materiałów niebezpiecznych. System służy poprawie bezpieczeństwa przewozu na terytorium naszego kraju, a w przypadku zaistnienia zagrożenia pozwala na skuteczne usunięcie jego skutków połączonymi siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i podmiotów, wchodzących w skład systemu SPOT. Aktywne zapobieganie ewentualnym zagrożeniom i stratom materialnym oraz udzielanie pomocy służbom ratowniczym sprawia, że transport materiałów niebezpiecznych może być realizowany w sposób pewny i bezpieczny.

Odpowiedzialny rozwój

Spółki Grupy Azoty w ramach prac badawczych i rozwojowych dążą do stosowania rozwiązań, których wdrożenie będzie miało korzystny wpływ na środowisko naturalne. Zastosowanie odpowiednich technologii pozwala na ustalenie granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji szkodliwych lub – jeżeli nie jest to praktycznie możliwe – maksymalne możliwe ograniczanie takich emisji i ich wpływu na środowisko.

W 2015 roku w Jednostce Dominującej do najważniejszych prac należały:

1. prace związane z dalszą optymalizacją procesu wytwarzania kaprolaktamu - jednego z głównych wytwarzanych w Spółce produktów. Celem prowadzonych prac jest m.in. poprawa jakości oraz ograniczanie zużycia energii i wpływu procesu na środowisko,
2. modernizacja technologii wytwarzania katalizatora żelazowo-chromowego. Prowadzono prace związane z modernizacją technologii otrzymywania katalizatora żelazowo-chromowego, których celem jest doskonalenie własności produktu i minimalizacja jego oddziaływania na środowisko,
3. rozpoczęto dwuletni projekt badawczy obejmujący prace nad zmniejszeniem uciążliwości dla środowiska procesów wytwórczych poprzez kompleksowy przerób strumieni odpadowych zawierających siarczan sodu z wykorzystaniem metod elektromembranowych.

Inwestycje proekologiczne

W 2015 roku w Grupie Azoty dokonano szeregu inwestycji o charakterze proekologicznym.

Do najważniejszych realizowanych w 2015 roku inwestycji proekologicznych należały projekty budowy Instalacji odsiarczania spalin oraz Instalacji odazotowania spalin.

Realizacja projektów związana jest z wymaganiami dostosowania przemysłowych obiektów energetycznego spalania do standardów emisji określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji oraz Dyrektywą IED. Projekty obejmują modernizację istniejącej infrastruktury elektrociepłowni EC-2 oraz jej dostosowanie do nowych standardów emisji. Realizacja projektów spowoduje zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz poprawi jakość powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw. Oba projekty instalacji odsiarczania i odazotowania spalin uzyskały dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Ukończenie realizacji obu inwestycji planowane jest w 2016 roku.

Do najważniejszych realizowanych w 2015 roku inwestycji proekologicznych należały projekty Nowej Elektrociepłowni – etap I oraz Modernizacja Instalacji Mocznika.

Zadanie Nowa Elektrociepłownia – etap I ma na celu odtworzenie mocy wytwórczych energii cieplnej i energii elektrycznej elektrociepłowni wraz z dostosowaniem do zmian ilościowych w zapotrzebowaniu na energię cieplną i energię elektryczną oraz w oparciu o rozwiązania zgodne z rosnącymi wymaganiami środowiskowymi. Celem projektu Modernizacji Instalacji mocznika jest ograniczenie wpływu instalacji na środowisko wraz z uzyskaniem dodatkowej zdolności produkcyjnej i poprawa efektywności procesu.

Ukończenie realizacji inwestycji planowane jest w 2016 roku.

Do najważniejszych realizowanych w 2015 roku inwestycji proekologicznych należą Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją elektrociepłowni ECII oraz Modernizacja wału przeciwpowodziowego wokół składowiska fosfogipsu.

Celem projektu Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją elektrociepłowni ECII jest dostosowanie pracy instalacji elektrociepłowni do wymagań Dyrektywy 2010/75/UE dotyczących emisji NOx, SOx i pyłów. Celem inwestycji Modernizacja wału przeciwpowodziowego wokół składowiska fosfogipsu jest zwiększenie szczelności wału oraz lepsze zabezpieczenie składowiska fosfogipsu przed wodami zewnętrznymi. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa terenu, a także na uzyskanie spójności i integralności otaczającego obszaru.

Ukończenie realizacji projektów planowane jest w 2016 roku.

Do realizowanych w 2015 roku inwestycji proekologicznych należały Instalacja redukcji NOx na dwóch kotłach zakładowej elektrociepłowni oraz Modernizacja instalacji odwróconej osmozy.

Efektem realizacji projektu Instalacja redukcji NOx na dwóch kotłach zakładowej elektrociepłowni jest ograniczenie emisji NOx z kotłów K4 i K5.

Modernizacja instalacji odwróconej osmozy pozwoliła na ograniczenie zrzutu ścieków zawierających azotan amonowy i amoniaku do kanalizacji przemysłowej.

Realizację projektów ukończono w 2015 roku.

Gospodarka wodno-ściekowa

Woda w Grupie Azoty S.A. wykorzystywana jest do celów technologicznych, chłodniczych, celów pitnych, jako surowiec do produkcji wód specjalnych oraz do celów ochrony przeciwpożarowej. Grupa Azoty S.A. czerpie wodę z dwóch źródeł: z ujęcia powierzchniowego na prawym brzegu rzeki Dunajec i ujęcia podziemnego z utworów czwartorzędowych, z pierwszego poziomu wodonośnego. Pozwolenia wodno-prawne regulują wielkość poboru wody.

W wyniku prowadzonych procesów produkcyjnych na terenie Grupy Azoty S.A. generowane są ścieki, które dzielą się na następujące rodzaje: technologiczne, bytowo-gospodarcze, wody pochłodnicze i wody opadowe. Ścieki kierowane są podziemną kanalizacją przemysłową oraz rurociągami umieszczonymi na estakadach do oczyszczalni. W zależności od ich specyfiki kierowane są w celu oczyszczenia do Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) i Biologicznej Oczyszczalni Ścieków (BOŚ). Do Centralnej Oczyszczalni Ścieków kierowane są ścieki przemysłowe wraz ze ściekami socjalnymi, gdzie są oczyszczane przy użyciu procesów mechaniczno-chemicznych. Z kolei do Biologicznej Oczyszczalni Ścieków kierowane są ścieki przemysłowe zawierające substancje biologicznie rozkładalne.

Ten rodzaj ścieków jest dodatkowo przesyłany do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków Tarnowskich Wodociągów. Wody opadowe i pochłodnicze z terenu Grupy Azoty S.A. odprowadzane są oddzielnym kolektorem poprzez zbiornik retencyjny i przelew „Sutro” do wód powierzchniowych rzeki Dunajec.

Grupa Azoty S.A. jest odpowiednio przygotowana na wypadek ewentualnej awarii. W celu zapobiegania przedostania się zanieczyszczeń istnieje możliwość całkowitego zamknięcia przez zasuwę odpływu z kolektora wód opadowych i przepompowanie całej objętości ścieków do Centralnej Oczyszczalni. Istnieje również możliwość przekazania całej objętości generowanych przez Grupę Azoty ścieków do Zakładu Oczyszczalni Ścieków Tarnowskich Wodociągów.

Parametry ścieków monitorowane są na bieżąco w poszczególnych punktach sieci kanalizacyjnej za pomocą automatycznych analizatorów. Na bieżąco z określoną częstotliwością prowadzone są analizy laboratoryjne zanieczyszczeń w ściekach.

Gospodarka odpadami

Głównym odpadem powstającym w Grupie Azoty są popioły i żużle. Mokry popiół został wykorzystany gospodarczo, a popiół lotny przekazano odbiorcom w celu zastosowania w budownictwie. Około 78% odpadów niebezpiecznych stanowiły zużyte oleje i smary, które w całości przekazywane były do MIS-Polska, a następnie do rafinerii, gdzie wykorzystywane są do produkcji nowego oleju.

Odpady tworzyw sztucznych w Grupie Azoty S.A. poddawane są procesowi odzysku w instalacjach produkcyjnych Compoundingu PA6 oraz Compoundingu POM. W 2015 roku poddano odzyskowi w ww. instalacjach 99 ton tworzyw sztucznych.

Jednostka Dominująca prowadzi także selektywną zbiórkę surowców wtórnych (m.in. makulatury, tworzyw sztucznych, drewna, szkła, zużytych baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Grupa Azoty, mając na uwadze aspekty środowiskowe, we wszystkich umowach zawieranych z firmami zewnętrznymi w zakresie odbioru odpadów oraz wykonywania usług związanych z wytworzeniem odpadów zawiera klauzulę, zgodnie z którą odpady przejęte od Spółki mają być zagospodarowane lub unieszkodliwione zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Grupa Azoty współpracuje z Branżową Organizacją Odzysku oraz Krajową Izbą Gospodarczą w celu realizacji obowiązku uzyskania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu opakowań w tym wielomateriałowych i niebezpiecznych.

Emisje

Grupa Azoty S.A. wdrożyła wiele rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na ochronę środowiska w obszarze emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Dzięki zastosowanym urządzeniom ochrony powietrza możliwe jest zmniejszenie odprowadzanych gazów i pyłów do powietrza:

1. redukcja emisji pyłu możliwa jest dzięki zastosowaniu płuczek wodnych, cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów,

2. redukcja emisji zanieczyszczeń w gazach możliwa jest dzięki absorberom oraz reduktorom termicznym.

Grupa Azoty S.A. prowadzi pomiary emisji oraz pomiary stężeń odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza na emitorach odprowadzających znaczące ładunki zanieczyszczeń. Pomiary emisji prowadzone są w sposób ciągły (elektrociepłownia, instalacja kwasu azotowego dwuciśnieniowego) oraz okresowo na wytypowanych emitorach instalacji technologicznych. Pomiary emisji i stężeń substancji dla poszczególnych emitorów są wykonywane zgodnie z wymaganiami prawnymi i administracyjnymi. Z uwagi na uczestnictwo w systemie handlu emisjami zakładowej elektrociepłowni od 2005 roku oraz instalacji chemicznych od 2013 roku Spółka dokonuje corocznej weryfikacji raportów rocznych i uzyskuje uprawnienia.

W trosce o czyste powietrze Grupa Azoty S.A. systematycznie monitoruje powietrze w pięciu punktach pomiarowych na terenie Tarnowa. Lokalizacja poszczególnych punktów pomiarowych ma na celu objęcie kontrolą szerokiego obszaru, jaki może być poddany oddziaływaniu pyłów i gazów emitowanych z terenu zakładu.

Projekt Wspólnych Wdrożeń

Wraz z końcem 2012 roku z sukcesem zakończono rozpoczęty w II półroczu 2008 roku Projekt Wspólnych Wdrożeń. Projekt realizowany przez Grupę Azoty S.A. we współpracy z japońską firmą Mitsubishi Corporation był efektem podpisania protokołu z Kioto i dotyczył ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, m.in. podtlenku azotu, który jest emitowany z instalacji KDC.

Przez cały okres trwania projektu w latach 2008-2012 rzeczywista wielkość wygenerowanych jednostek ERU wyniosła 2 670 356, co w konsekwencji przełożyło się na zysk przewyższający 100 mln zł.

Ze względu na wagę projektu, cały okres jego trwania wymagał ciągłego monitoringu i nadzoru zarówno ze strony kierownictwa, jak i pracowników obsługujących instalacje. Wygenerowane Jednostki ERU były wielokrotnie weryfikowane przez firmę zewnętrzną i dopiero końcowy raport, potwierdzający stosowanie wymaganych norm i metodyk, umożliwiał przekazanie jednostek do sprzedaży.

Od 2013 roku spółka nadal redukuje emisję podtlenku azotu, jako jednego z gazów cieplarnianych, do poziomu jak podczas realizacji Projektu Wspólnych Wdrożeń. Jest to działalność, którą Grupa Azoty S.A. prowadzi jako jeden z elementów spełniania kryteriów BAT (najlepszych dostępnych technologii).

Hałas

Procesy produkcyjne często wiążą się z emitowaniem hałasu, dlatego w spółkach Grupy Azoty już na etapie projektowania instalacji dobierane są urządzenia o odpowiednich parametrach. Zgodnie z pozwoleniami zintegrowanymi poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnych wartości.

Dobór urządzeń o właściwych parametrach emisji hałasu lub metod jego ograniczenia dotyczy zarówno hałasu na stanowisku pracy, jak i tego, który jest emitowany do środowiska. Zgodnie z pozwoleniami zintegrowanymi poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnych wartości.

Do podstawowych źródeł hałasu mających wpływ na klimat akustyczny należą m.in. źródła związane z funkcjonowaniem instalacji (kompresory, sprężarki i turbosprężarki, mieszadła reaktorów i destylatorów, napędy granulatorów), źródła związane z pracą węzłów pomocniczych (takich jak rurociągi przesyłowe, układy pompowe, wentylatory, chłodnie, transportery ślimakowe i taśmowe), źródła związane z pracą maszyn i urządzeń podczas procesów rozruchu i zatrzymania instalacji.

Stosowane są typowe sposoby ograniczania uciążliwości akustycznej takie jak:

 • zabudowa kabin dźwiękochłonnych,
 • umiejscowienie urządzeń w budynkach lub osłonach,
 • tłumiki hałasu na wydmuchach do atmosfery.

Przeprowadzone pomiary emisji hałasu wokół Grupy Azoty S.A. (zgodnie z wymogami zawartymi w pozwoleniach zintegrowanych) nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm.

Emisja CO2

W kwietniu 2015 roku dla Grupy Azoty S.A. przydzielone zostały bezpłatne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych na 2015 roku w ilości 649 001 Mg przy łącznej emisji 1,2 mln CO2.

Informacje uzupełniające dotyczące zagadnień środowiska naturalnego w spółkach zależnych

Program „Odpowiedzialność i Troska”

W Polsce Program Responsible Care® znany jest pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”®, a bezpośredni nadzór nad jego realizacją w naszym kraju pełni Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Grupa Azoty PUŁAWY już w 1995 roku, jako piąta firma w Polsce, przystąpiła do Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Gospodarka wodno-ściekowa

W roku 2015 w Spółce kontynuowano prace mające na celu ograniczenie zrzutu związków azotu i ChZT do odbiornika – rzeki Wisły. W trzecim kwartale przeprowadzono testy pilotażowe na ściekach pochodzących z Wydziału Saletry Amonowej oraz Kwasu Azotowego, natomiast w IV kwartale na ściekach ze stacji przygotowania i preparowania wody. Raporty końcowe z przedmiotowych badań zostaną przedstawione Spółce w I kwartale 2016 roku.

Gospodarka odpadami

Grupa Azoty PUŁAWY w 2015 roku realizowała obowiązki Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na podstawie:

 • umów podpisanych z Organizacją Odzysku Opakowań – w zakresie zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych,
 • porozumienia organizacji samorządu gospodarczego z Marszałkiem województwa – w zakresie opakowań po substancjach niebezpiecznych.

Spółka kontynuowała regulowanie stanu formalnoprawnego w zakresie ochrony środowiska związanego z nowymi wymaganiami prawnymi.

Zweryfikowano pomyślnie Raporty roczne za 2014 roku dotyczące emisji gazów cieplarnianych z instalacji chemicznych oraz elektrociepłowni.

W zakresie funkcjonowania w obszarze ochrony środowiska:

 • kontynuowano prace nad doskonaleniem systemu zarządzania ochroną środowiska, m.in. aktualizowano dokumenty systemowe (w tym Listę aspektów znaczących dla spółki),
 • realizowano cele szczegółowe oraz przeprowadzano audyty wewnętrzne i zewnętrzne u dostawców usług,
 • realizując wyznaczone kierunki Polityki spółki w kierunku poszanowania środowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom oraz dążenia do stałej poprawy stanu środowiska,
 • wyznaczono do realizacji i zatwierdzono w dniu 31 grudnia 2015 roku nowe Cele Ogólne Systemu Zarządzania Ochroną Środowiska,
 • w ramach działań prowadzonych przez Grupę Azoty brano intensywny udział w pracach Zespołów ds. integracji systemu zarządzania środowiskowego i systemu zarządzania Responsible Care, czego efektem było wdrożenie wspólnych rozwiązań korporacyjnych w tych obszarach.

W wyniku wieloletnich działań spółki, w zakresie zmiany prawa dotyczącego kryteriów składowania odpadów, dnia 1 września 2015 roku ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach. Rozporządzenie zawiera zapisy wnioskowane przez spółkę. Nowa regulacja znosi ograniczenia w zakresie składowania siarczanu żelaza II na dedykowanym dla tego odpadu składowisku.

Spółka dopełniła obowiązku rejestracji wszystkich wytwarzanych substancji. Opracowała także i opublikowała Karty Charakterystyki (lub dokumenty równoważne) zgodne z wymaganiami Rozporządzenia REACH dla wszystkich produktów wprowadzanych do obrotu i bieżąco dokonuje niezbędnych aktualizacji tych dokumentów.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.