Informacja o udzielonych pożyczkach, głównie jednostkom powiązanym z Grupą Azoty

Pożyczki udzielone w ramach Grupy Kapitałowej w 2015 roku

W dniu 26 stycznia 2015 roku dokonano potrącenia wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej AGROCHEM Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrym Mieście zgodnie z Umową Pożyczki z dnia 19 marca 2013 roku w kwocie 11 mln zł z zobowiązaniem z tytułu objęcia przez Grupę Azoty PUŁAWY udziałów w spółce AGROCHEM Sp. z o.o.

W dniu 13 marca 2015 roku Grupa Azoty PUŁAWY udzieliła Zakładom Azotowymi „Chorzów” S.A. pożyczkę celową w kwocie 4,3 mln zł, przeznaczoną na powiększenie kapitału obrotowego. Ostateczny termin spłaty pożyczki: marzec 2020 roku.

W dniu 26 sierpnia 2015 roku podpisany został z Zakładami Azotowymi „Chorzów” S.A. Aneks Nr 1 do umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego. Aneks dotyczy zabezpieczenia umowy pożyczki na kwotę 4,3 mln zł, udzielonej Zakładom Azotowym „Chorzów” S.A. w dniu 13 marca 2015 roku.

W dniu 27 kwietnia 2015 roku Grupa Azoty PUŁAWY podpisała z Bałtycką Bazą Masową Sp. z o.o. Umowę Pożyczki w kwocie 1 mln zł, z terminem spłaty do 31 grudnia 2016 roku. Pożyczka przeznaczona zostanie na finansowanie działalności bieżącej Bałtyckiej Bazy Masowej.

W dniu 3 lipca 2015 roku Grupa Azoty PUŁAWY zawarła z BBM Sp. z o.o. Umowę przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej. Umowa dotyczy zabezpieczenia zobowiązań Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o.o. wynikających z Umowy pożyczki z dnia 27 kwietnia 2015 roku na kwotę 1 mln zł oraz Umowy pożyczki z dnia 23 grudnia 2014 roku na kwotę 1 mln zł.

W dniu 23 grudnia 2015 roku podpisana została Umowa Konsolidująca umowy pożyczkowe zawarte w dniach 23 grudnia 2014 roku i 27 kwietnia 2015 roku z Bałtycką Bazą Masową Sp. z o.o. oraz polegająca na udzieleniu dodatkowej pożyczki w wysokości 2 mln zł. Łączne zobowiązanie z tytułu skonsolidowanych pożyczek oraz pożyczki udzielonej wynosi 4 mln zł i zostanie spłacone w 36 miesięcznych ratach począwszy od stycznia 2016 roku. Spłata ostatniej raty nastąpi najpóźniej 31 grudnia 2018 roku. Z dniem podpisania umowy Konsolidującej przestały obowiązywać zawarte wcześniej w/w umowy pożyczek.

W dniu 25 listopada 2015 roku rozwiązane zostało Porozumienie w sprawie warunków spłaty wierzytelności z dnia 29 listopada 2012 roku oraz Umowa zastawu rejestrowego z dnia 15 października 2013 roku zawarte z „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o. Jednocześnie w dniu 25 listopada 2015 roku zawarta została nowa umowa zastawu rejestrowego na zapasach do wysokości 11,2 mln zł celem zabezpieczenia wierzytelności.

W dniu 23 grudnia 2015 roku nastąpiła wcześniejsza spłata części pożyczki w wysokości 10 mln zł przez GZNF Fosfory Sp. z o.o. Spłata nastąpiła zgodnie z warunkami porozumienia w sprawie warunków spłaty wierzytelności z dnia 26 maja 2011 roku i obejmuje ratę przypadająca do spłaty w grudniu 2015 roku i dziewięć rat przypadających do spłaty w okresie od stycznia do września 2016 roku. Płatność kolejnych rat nastąpi zgodnie z harmonogramem spłaty.

W dniu 18 listopada 2015 roku Grupa Azoty KĘDZIERZYN zawarła z ZAKSA S.A. Umowę pożyczki w kwocie 500 tys. zł, przeznaczonej na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, z umownym terminem spłaty do 28 lutego 2016 roku. Spłata pożyczki nastąpiła 7 stycznia 2016 roku.

Pożyczki udzielone poza Grupą Kapitałową

Umowa pożyczki pomiędzy Grupą Azoty POLICE a Pogonią Szczecin S.A.

Grupa Azoty POLICE 2 października 2015 roku zawarły umowę pożyczki z Pogonią Szczecin S.A. w kwocie 1,5 mln zł. Pożyczkę wypłacono 5 października 2015 roku. Spłata nastąpiła 22 października 2015 roku.

Pożyczki udzielone przez Jednostkę Dominującą z Umowy o Finansowanie Wewnątrzgrupowe

W ramach Umowy o Finansowanie Wewnątrzgrupowe – zawartej 23 kwietnia 2015 roku z Grupą Azoty KĘDZIERZYN, Grupą Azoty POLICE oraz Grupą Azoty PUŁAWY w celu zapewnienia mechanizmu redystrybucji środków dostępnych w ramach pakietu umów długoterminowego finansowania – Jednostka Dominująca udzieliła w 2015 roku następujących pożyczek:

 

 Dla Grupy Azoty KĘDZIERZYN:

  •  w formie pożyczki w kwocie 16,8 mln zł celem spłaty kapitału kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy o kredyt inwestycyjny nr 14/1585 z dnia 30 września 2014 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Uruchomienie ciągłej produkcji OXOPLAST® OT”. Do 31 grudnia 2015 roku nastąpiła spłata 2 rat kapitałowych w łącznej kwocie 2,5 mln zł. Spłata kapitału następuje w kwartalnych ratach do 31 grudnia 2018 roku;
  • w formie pożyczki w kwocie 46 mln zł celem spłaty kapitału kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy kredytu terminowego do kwoty 256 mln zł z dnia 22 października 2014 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Nowa elektrociepłownia w GA ZAK S.A. – etap I”. Spłata kapitału nastąpi w kwartalnych ratach do 31 marca 2020 roku;
  • w formie pożyczki w kwocie 209,9 mln zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nowa Elektrociepłownia w GA ZAK S.A.- etap I”. Finansowanie będzie uruchamiane w transzach zgodnie z harmonogramem. Do 31 grudnia 2015 roku nastąpiło uruchomienie 2 transz pożyczki do kwoty 88,9 mln zł. Spłata kapitału nastąpi w kwartalnych ratach do 28 czerwca 2024 roku.

Dla Grupy Azoty POLICE:

  • w formie pożyczki na pokrycie kapitału zakładowego spółki akcyjnej pod nazwą PDH Polska S.A., utworzonej w związku z realizacją inwestycji pn. „Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH z infrastrukturą” w kwocie 60 mln zł. Finansowanie będzie uruchamiane w transzach zgodnie z harmonogramem. Do 31 grudnia 2015 roku nastąpiło uruchomienie 1 transzy pożyczki w kwocie 20 mln zł. Spłata kapitału nastąpi w ratach do 31 grudnia 2024 roku;
  • w formie pożyczki na pokrycie nakładów inwestycyjnych w Grupie Azoty POLICE w kwocie 104 mln zł. Finansowanie będzie uruchamiane w transzach zgodnie z harmonogramem do końca 2016 roku. Do 31 grudnia 2015 roku nastąpiło uruchomienie 3 transzy pożyczki w kwocie 78 mln zł. Spłata kapitału nastąpi w ratach do 23 kwietnia 2020 roku.
cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.