Lokaty

W 2015 roku środki finansowe Grupy o charakterze krótkoterminowym, utrzymywane były w pierwszej kolejności na rachunku bieżącym w PKO BP S.A. powiązanym w ramach usługi cash poolingu wirtualnego z sublimitami kredytu w rachunku bieżącym poszczególnych spółek, co pozwala na optymalizację przychodów i kosztów odsetkowych w Grupie.

Ponadto spółki z Grupy utrzymywały pozostałe nadwyżki na lokatach krótkoterminowych w bankach o wysokiej wiarygodności finansowej, które oferowały najwyższe stawki ich oprocentowania, w szczególności powyżej stopy WIBOR 1M w skali roku, mającej zastosowanie w ramach kwot zbilansowanych w cash-poolingu.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 spółki z Grupy łącznie utrzymywały na rachunkach bankowych oraz lokatach krótkoterminowych kwotę 1 240 717 tys. zł, z czego kwotę 151 350 tys. zł na rachunku bieżącym w PKO BP S.A. powiązanym ze strukturą cash-poolingu wirtualnego.

 

Na dzień 31 grudnia 2015 całość w/w środków została zaprezentowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy w pozycjach:

  • „środki pieniężne i ich ekwiwalenty” w kwocie 753 144 tys. zł (o okresie zapadalności do 3 miesięcy),
  • „pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe” w kwocie 487 573 tys. zł (o okresie zapadalności pow. 3 miesięcy do 1 roku).

Z tytułu lokat terminowych i objęcia usługą cash-poolingu wirtualnego środków na rachunkach w PKO BP, Grupa Azoty uzyskała łącznie 13 887 tys. zł przychodów z tytułu odsetek.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.