Otoczenie rynkowe

Według szacunków CEFIC (Europejska Rada Przemysłu Chemicznego) w 2015 roku produkcja chemiczna w Unii Europejskiej wzrosła zaledwie o 0,5% (w ujęciu rok do roku). Ceny chemikaliów uległy obniżeniu o 4,5% w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2015 roku, a sprzedaż w pierwszych siedmiu miesiącach 2015 roku spadła o około 3%.

Na ten stan rzeczy w głównej mierze miał wpływ spadek cen ropy (który pociągnął spadki cen wzdłuż łańcucha przetwórstwa) i obawy o stan gospodarki chińskiej – największego konsumenta dóbr na świecie. Najtrudniejsza sytuacja w raportowanym okresie dotyczyła segmentu petrochemikaliów, gdzie w sierpniu odnotowano spadek cen o ponad 10% w porównaniu do sierpnia 2014 roku. Nieznaczne spadki cen odnotowano w obszarze chemii specjalistycznej i konsumenckiej (odpowiednio 0,4% i 0,9%).

Udział europejskiego przemysłu chemicznego w światowej produkcji obecnie wynosi około 17% i konsekwentnie maleje (20 lat temu wynosił ponad 30%). Środek ciężkości w tym obszarze przeniósł się do Azji i Ameryki Północnej.

To co w głównej mierze wywołało spadki cen, czyli obniżanie cen ropy, paradoksalnie sprzyjało producentom chemikaliów. Niższe ceny surowców i energii, a także inwestycje i działania poprawiające efektywność kosztową pozwalały osiągać lepsze wyniki finansowe. Analitycy CEFIC przewidują, że wzrost produkcji chemicznej w Unii Europejskiej w 2016 roku wyniesie około 1%.

Segment Nawozy-agro

Koniunktura w rolnictwie

Kolejny sezon odnotowano wysokie plony zbóż i duży skumulowany poziom zapasów globalnie, w Europie i na rynku lokalnym. Spowodowało to presję na ceny zbóż podstawowych i uniemożliwiło ich wzrost. Tej presji oparły się ceny rzepaku, którego zapasy się zmniejszyły.

W Polsce to niekorzystne zjawisko kompensował eksport i system dopłat bezpośrednich. Łącznie na koniec grudnia 2015 roku wypłacono 2,9 mld zł, tj. ponad 20% całkowitej tzw. koperty finansowej na płatności bezpośrednie za 2015 roku wynoszącej ok. 14,5 mld zł.

Notowania cen rzepaku, pszenicy, żyta, kukurydzy

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


OkresPszenica konsum.Kukurydza paszowaRzepakŻyto konsum.
Q1 20147696671535559
Q2 20147877081711582
Q3 20146957581370504
Q4 20146855611375501
Q1 20157385851508526
Q2 20156955751566483
Q3 20156816431537511
Q4 20156836661627533
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W porównaniu z rokiem 2014 ceny rzepaku utrzymały trend wzrostowy, natomiast ceny zbóż spadły:Źródło: Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Średnia
2014
PLN/t
Średnia
2015
PLN/t
r/r
%
01.12.2015
PLN/t
MIN
2015
PLN/t
MAX
2015
PLN/t
Pszenica konsumpcyjna 732 698 -4,6 ↑ 686 662 739
Żyto konsumpcyjne 537 513 -4,4 ↑ 543 473 543
Kukurydza 675 618 -8,5 ↑ 688 571 688
Rzepak 1 497 1 556 4 1 652 1 481 1 652

Rynek nawozów azotowych

W pierwszym półroczu 2015 roku na rynku nawozów azotowych popyt pozostawał dynamiczny, szczególnie widoczny był w I kwartale, t.j. sezonie wiosennego nawożenia, natomiast w drugiej połowie roku odnotowano spowolnienie wynikające z sezonowego, niższego zapotrzebowania, panującej suszy oraz ciągle niskich cen płodów rolnych. W tym samym czasie ceny amoniaku miały trend spadkowy (od listopada 2014 roku). Korekta ceny w relacji rok do roku wyniosła około 22%. Główną przyczyną spadków cen amoniaku były niskie ceny gazu.

Z uwagi na specyfikę produkcji rolnej nie przewiduje się istotnych zmian w zakresie rozkładu popytu na nawozy azotowe w ciągu 2016 roku, jednak ceny mogą podlegać trendom podobnym do ubiegłorocznych.

Kluczowym produktem w segmencie nawozowym jest mocznik, który pośrednio lub bezpośrednio wpływa na rynki pozostałych nawozów azotowych. Jego nadpodaż (w 2015 roku przyrost zdolności produkcyjnych o ponad 4 mln ton rocznie) oraz czynniki makroekonomiczne (niskie ceny produktów rolnych, duże zapasy zbóż, zawirowania na rynkach finansowych) spowodowały, że spadkowy trend ceny utrzymywał się, podobnie jak w przypadku amoniaku, przez cały 2015 rok. Ceny tego nawozu były niższe o ponad 14% w porównaniu rok do roku. W roku 2016, tradycyjnie najwyższy poziom popytu na nawozy azotowe szacowany jest na przełom I i II kwartału. Podobnie jak w 2015 roku, rozkład popytu może podążać za prognozami utrzymania się niskich cen płodów rolnych oraz sytuacji na światowym rynku mocznika. Należy spodziewać się, że sektor rolny będzie wstrzymywał się z zakupem nawozów pod kolejne aplikacje do ostatniej chwili.

Notowania cen nawozów azotowych (mocznika, CAN, AN, AS,) i amoniaku

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


OkresSaletrzak CAN 27% Germany, cif inland (bulk) -EUR/tSaletra amonowa AN 33,5% France, delivered (bulk) -EUR/tSiarczan amonu Black Sea FOB (white) -USD/tAmoniak FOB YUZHNY -USD/tMocznik prilled FOB Baltic -USD/t
Seria00111
Q1 2014253324143440330
Q2 2014255318124482294
Q3 2014231295144488318
Q4 2014248320144564312
Q1 2015267347151410290
Q2 2015249319147392274
Q3 2015233298140387265
Q4 2015233304131354246
Źródło: ICIS, Argus FMB, Profercy


Źródło: ICIS,
Argus FMB, Profercy
Średnia
2014
EUR/t
Średnia
2015
EUR/t
r/r
%
01.12.2015
EUR/t
MIN
2015
EUR/t
MAX
2015
EUR/t
CAN 27% Germany CIF inland (bulk) 247 245 -0,6 ↓ 233 228 271
AN 33,5% France, delivered (bulk) 314 317 1 307 286 353
USD/t USD/t r/r USD/t USD/t USD/t
Amoniak (FOB Yuzhny) 493 386 -21,8 ↓ 311 311 423
Mocznik (FOB Baltic) 314 269 -14,3 ↓ 235 235 314
AS (Black Sea FOB white) 139 142 2,5 134 129 153

Na 2016 rok prognozowane są dalsze korekty cen nawozów azotowych, głównie za sprawą znacznej nadwyżki mocznika na rynku. W pierwszej połowie roku ceny mogą być pod dużą presją, nawet w okresach zwiększonego popytu. W drugiej połowie roku prognozowany jest niewielki wzrost cen. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku pozostałych nawozów azotowych.

Zjawisko to mogą kompensować prognozowane niskie ceny surowców, głównie gazu (na rok 2016 prognozowany dalszy spadek ceny do poziomu 15 EUR za MWh), dając producentom możliwość utrzymania marż.

Rynek nawozów wieloskładnikowych

W Europie Zachodniej, poza krótkimi, sezonowymi okresami zwiększonych zakupów, sprzedaż nawozów wieloskładnikowych (NPK) przez większą część 2015 roku była na niższym poziomie niż w 2014 roku. Ceny nawozów NPK na rynkach nie ulegały większym zmianom, ale spadek ceny standardowego nawozu NPK 3×16 wyniósł około 5%. W II połowie roku niepewność co do wielkości i jakości zbiorów, a zwłaszcza presja na ceny zbóż i ich wysokie stany magazynowe powodowały, że zakupy nawozów NPK przez europejskich rolników były ograniczone.

Cena nawozu dwuskładnikowego DAP na rynkach światowych pozostawała praktycznie przez cały czas pod presją, głównie z uwagi na słaby popyt. Spadek ceny w ciągu roku wyniósł około 20%. Niskie ceny zbóż, dewaluacje walut, problemy finansowe u największych importerów oraz niekorzystne warunki atmosferyczne ograniczały zakupy tego nawozu na wielu rynkach.

Notowania cen nawozów wieloskładnikowych (NPK, DAP), soli potasowej, fosforytów

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


OkresDAP FOB Baltic -USD/tNPK 3x16 FOB Baltic -USD/tSól potasowa FOB Baltic spot - USD/tFosforyty FOB North Africa -USD/t
Q1 2014478339282122
Q2 2014455322290122
Q3 2014504356297124
Q4 2014465326297125
Q1 2015478327297126
Q2 2015453322307127
Q3 2015455326306128
Q4 2015410315282129
Źródło: WFM, FERTECON, Profercy

W 2015 roku nieznacznie wzrosły ceny fosforytów (o ponad 3% r/r) i soli potasowej (o ponad 2% r/r). Niskie ceny produktów rolnych i mniejsze dochody zmuszały rolników do szukania oszczędności i zakupu nawozów NPK z importu, tańszych o około 50-100 zł/t od ofert producentów krajowych. W 2015 roku zanotowano jednak spadek importu nawozów NPK o ok. 25% w stosunku do roku 2014.

 Źródło: WFM, FERTECON, Profercy Średnia 2014
USD/t
Średnia 2015
USD/t
r/r
%
12-2015
USD/t
MIN 2015
USD/t
MAX 2015
USD/t
DAP
(FOB Baltic)
476 449 -5,6 ↓ 383 383 485
NPK3x16
(FOB Baltic)
336 323 -3,9 ↓ 312 312 329
Sól potasowa
(FOB Baltic)
292 298 2,2 270 270 312
Fosforyty
(FOB North Africa)
123 128 3,4 129 125 129

 

W prognozach na 2016 rok przewiduje się, że ceny nawozów wieloskładnikowych w I półroczu będą utrzymywać się na niskim poziomie, a zmiany ich trendu można oczekiwać w II połowie roku. To, czy nastąpi wzrost cen, będzie zależało przede wszystkim od ilości i jakości zbiorów oraz od ogólnych czynników makroekonomicznych, w tym możliwości eksportowych. Analitycy przewidują zmniejszenie poziomu popytu krajowego w 2016 roku na nawozy wieloskładnikowe ogółem.

W bieżącym roku należy oczekiwać spadków cen fosforytów z uwagi na spadek cen nawozów fosforowych.

Segment Tworzywa

Notowania cen PA6, kaprolaktamu, benzenu, fenolu

Sytuacja rynkowa dla całego łańcucha produktowego pozostawała pod bardzo silnym wpływem notowań cen ropy naftowej przekładających się na ceny surowców petrochemicznych. Odnotowany rok do roku spadek o ponad 46% cen ropy (Brent) w znaczącej części przełożył się na notowania benzenu, fenolu oraz kaprolaktamu (CPL) wywierając presje na obniżkę cen i marż u producentów poliamidu (PA6). Prognozy krótkoterminowe nie wskazują na radykalną zmianę tego stanu rzeczy. Stabilizacja notowań ropy, a tym samym wystąpienie warunków koniecznych dla przywrócenia pełnej równowagi rynkowej dla tego sektora, pozwoli na stworzenie podstaw do wystąpienia oczekiwanego wzrostu popytu na tworzywa sztuczne.

Notowania cen PA6, kaprolaktamu, benzenu, fenolu

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


OkresKaprolaktam Ciekły New Contract, Molten(Monthly) DDP WE- EUR/tKaprolaktam Krystaliczny CFR N.E.ASIA -USD/tPoliamid 6 Engineering Resin Virgin DDP WE -EUR/tFenol FD NWE -EUR/tBenzen CIF NWE -EUR/t
Seria00111
Q1 201419032373203315911013
Q2 201419332258207515841010
Q3 201419532265207516401063
Q4 20141811212519001490895
Q1 20151532175516171112545
Q2 20151737178518001312725
Q3 20151674163117251276696
Q4 20151508135815331148573
Źródła: TECNON, ICIS


Źródło: ICIS, Tecnon, Rzeczpospolita Średnia 2014
EUR/t
Średnia 2015
EUR/t
r/r
%
12-2015
EUR/t
MIN 2015
EUR/t
MAX 2015
EUR/t
Benzen
(FOB, NWE)
995 635 -36,2 ↓ 604 519 796
Fenol
(FD, NWE)
1 576 1 212 -23,1 ↓ 1 183 1 090 1 397
Kaprolaktam
(Liq., DDP, WE)
1 900 1 613 -15,1 ↓ 1 513 1 495 1 810
Poliamid 6 (PA6)
(DDP, WE)
2 021 1 669 -17,4 ↓ 1 525 1 525 1 800
USD/t USD/t r/r USD/t USD/t USD/t
Kaprolaktam
(CFR, NEAsia)
2 255 1 633 -27,6 ↓ 1 295 1 295 1 935
USD/bbl USD/bbl r/r USD/bbl USD/bbl USD/bbl
Ropa naftowa
(BRENT)
99,7 53,7 -46,1 ↓ 39,3 39,3 65,8

Spadki notowań ropy naftowej w największym stopniu przełożyły się na ceny benzenu. Średnioroczna cena notowana w roku 2015 (FOB, NWE) była niższa aż o ponad 36% od wartości z roku poprzedzającego. Czynnikiem dodatkowo wpływającym na osłabienie notowań benzenu była sytuacja na rynkach powiązanych (w tym na rynku styrenu) łączona ze stopniowo redukowanym popytem w oczekiwaniu na coraz korzystniejsze ceny surowców chemicznych. W mniejszym niż dla benzenu stopniu, redukcji uległy również średnioroczne notowania fenolu. Odnotowany spadek o ok. 23% (FD, NWE) należy wiązać, oprócz spadku notowań ropy, z sezonowymi zachwianiami podaży oraz brakiem możliwości zapewnienia ciągłości dostaw przez producentów w wyniku awarii i planowanych przestojów.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego odnotowano spadek cen kaprolaktamu ciekłego o 15% i prawie 28% dla notowań kaprolaktamu krystalicznego (CFR, NE Asia).Spadek cen kaprolaktamu podążył za gwałtownym spadkiem cen benzenu, a także był wynikiem rosnącego poziomu produkcji w Azji. Średnia cena poliamidu 6 (PA6, Engineering Resin Virgin, DDP, WE) w 2015 roku kształtowała się na poziomie 1 669 EUR/t. W porównaniu z rokiem 2014 odnotowano spadek o ponad 17%.

Całemu segmentowi towarzyszyła ogólna globalna nadpodaż, będąca wynikiem znaczącego wzrostu mocy wytwórczych w Chinach. Na rynkach europejskich również występuje nadwyżka posiadanych mocy wytwórczych zarówno kaprolaktamu, jak i poliamidu. Producenci, aby utrzymać udziały rynkowe, byli zmuszeni dzielić się marżami z odbiorcami, utrzymując poziom cen akceptowalny przez rynek. Jednak systematyczny rozwój przemysłu motoryzacyjnego w regionie i perspektywy wzrostu PKB w UE dają nadzieję na wzrost konsumpcji w 2016 roku. W perspektywie długoterminowej należy się spodziewać rozwoju rynku PA6, ze względu na duży potencjał rozwoju w kierunku wydłużania łańcucha produktowego, o znacząco wyższym stopniu zaawansowania technologicznego.

Segment Chemia

Łańcuch produktów OXO

Sytuacja rynkowa dla całego łańcucha produktowego OXO pozostawała pod bardzo silnym wpływem notowań cen ropy naftowej. Odnotowany rok do roku spadek cen ropy o 46% przekładał się bezpośrednio na spadek cen głównego surowca – propylenu, pociągając za sobą ceny alkoholi OXO i plastyfikatorów. Warunkiem koniecznym dla uzyskania poprawy sytuacji i równowagi rynkowej w całym ciągu produktów OXO jest stabilizacja cen ropy naftowej.

Notowania cen 2-EH, DOTP, propylenu

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Okres2-EH FD NWE spot -EUR/tPropylen FD NWE spot -EUR/tDOTP FD NWE spot - EUR/t
Q1 2014141011291527
Q2 2014138811341525
Q3 2014138510641524
Q4 201413749901493
Q1 201511407961394
Q2 2015120010371424
Q3 201511638501411
Q4 20159175771411
Źródło: ICIS


Źródło: ICIS Średnia 2014
EUR/t
Średnia 2015
EUR/t
r/r
%
12-2015
EUR/t
MIN 2015
EUR/t
MAX 2015
EUR/t
2-EH
(FD NWE spot)
1 390 1 105 -20,5 ↓ 888 888 1 261
DOTP
(FD NWE spot)
1 517 1 382 -8,9 ↓ 1 288 1 288 1 439
Propylen
(FD NWE spot)
1 079 815 -24,5 ↓ 614 542 1 075

Dominujący wpływ na ceny propylenu miała przewartościowana cena ropy naftowej. Dodatkowym czynnikiem spadku cen, szczególnie w drugim półroczu 2015 roku, była nadpodaż tego surowca związana z maksymalizacją produkcji skojarzonego z nim etylenu. W efekcie ceny spotowe propylenu r/r spadły o około 25%.

Ceny kluczowego alkoholu 2-EH odzwierciedliły trend spadkowy cen propylenu i spadły r/r o ponad 20%. Przy dużych fluktuacjach cen propylenu, odbiorcy alkoholi stosowali bardzo ostrożną politykę zakupową nakierowaną na zabezpieczanie swoich aktualnych potrzeb produkcyjnych. Ceny głównego plastyfikatora – DOTP spadły r/r o blisko 9%, co jest także pochodną niższych cen ropy naftowej oraz polityki zakupowej nakierowanej na ograniczanie zapasów.

Generalnie rynek europejski charakteryzował się nadpodażą produktową zarówno w przypadku alkoholi OXO jak i plastyfikatorów. Na rynek głównie Europy Południowej, a także Europy Zachodniej wpływał import z Rosji, Turcji oraz Azji. Producenci borykali się z silną konkurencją, tym bardziej, iż niektóre firmy europejskie z powodu trudności z lokowaniem produktów na dotychczasowym rynku chińskim szukały nowych miejsc dostaw. Dodatkowo w 2015 roku miały miejsce ograniczenia produkcyjne w wyniku ogłoszonych sił wyższych przez producentów PCW, które znacząco wpłynęły na ograniczenie poziomu konsumpcji alkoholi OXO i plastyfikatorów w aplikacjach do PCW.

W długoterminowej perspektywie wskaźniki wzrostu popytu na 2-EH w Europie prognozowane są na 2,9% rocznie, a na DOTP 6,2%.Niemniej jednak rynki docelowe są bardzo wrażliwe i podatne na bieżące wydarzenia geopolityczne i makroekonomiczne, a otoczenie konkurencyjne posiada dużą siłę oddziaływania i możliwość wywierania presji. Prognozujemy, że rok 2016 będzie okresem dalszej niepewności i ostrożności wyrażonej zachowawczą polityką zakupową ze strony sektorów docelowych.

Siarka

W okresie całego roku 2015 europejski rynek siarki pozostawał stabilny ze spadkowym trendem cen, który podążał za sytuacją na rynku surowców.

Notowania cen siarki

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


OkresSiarka Delivered Benelux (refinery) - USD/t
Q1 2014140
Q2 2014167
Q3 2014167
Q4 2014167
Q1 2015167
Q2 2015164
Q3 2015162
Q4 2015145
Źródło: FERTECON


Źródło FERTECON Średnia 2014
USD/t
Średnia 2015
USD/t
r/r
%
12-2015
USD/t
MIN 2015
USD/t
MAX 2015
USD/t
Siarka
(Delivered Benelux refinery)
160 159 -0,5 ↓ 145 167 145
Siarka
(Vancouver kontrakt FOB)
146 138 -5,2↓ 127 110 166

W 2016 roku przewidywany jest wzrost konsumpcji siarki na świecie o ok. 4,5% w stosunku do 2015 roku. Największy na Bliskim Wschodzie, Azji i Oceanii (o blisko 17%), natomiast w Europie o 1%. Prognozowana produkcja siarki na świecie w 2016 roku będzie wyższa o 8% w stosunku do 2015 roku, w tym w Europie o blisko 2% r/r. Duże ilości siarki produkowane będą w krajach byłego ZSRR i Afryce (wzrost o ponad 13% r/r), a także w krajach Bliskiego Wschodu - o ponad 16%. Rynek siarki pozostanie nadpodażowy, co wiąże się z procesem odzysku siarki, głównie z ropy i gazu.

Ceny siarki prognozowane na 2016 rok mają być niższe od ubiegłorocznych poziomów o 5-15 USD/t. Główne determinanty to zwiększenie podaży i dostępności surowca oraz prognozy obniżenia popytu na nawozy wieloskładnikowe w tym DAP (kluczowego konsumenta siarki).

Melamina

Kontraktowe ceny melaminy na rynku europejskim w 2015 roku w relacji do 2014 roku wzrosły o około 1,4%, w efekcie wzrostu popytu w krajach takich jak: Ameryka Północna, Turcja i Rosja.

W sezonie jesiennym odnotowano wzrost zapotrzebowania na melaminę w sektorze budowlanym i samochodowym.

Notowania cen melaminy

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


OkresMelamina FD NWE EUR/t
Q1 20141353
Q2 20141334
Q3 20141304
Q4 20141333
Q1 20151340
Q2 20151345
Q3 20151353
Q4 20151360
Źródło: ICIS, Global Bleaching Chemicals


Źródło: ICIS, Global Bleaching Chemicals Średnia 2014
EUR/t
Średnia 2015
EUR/t
r/r
%
12-2015
EUR/t
MIN 2015
EUR/t
MAX 2015
EUR/t
Melamina 1 331 1 350 1,4 1 360 1 340 1 360

Stabilny rynek powoduje, że ceny melaminy w Europie w 2016 roku powinny utrzymać się na poziomach z 2015 roku lub nieznacznie wzrosnąć. Podobnie będzie się kształtował popyt.

Segment Energetyka

Gaz ziemny

Niskie ceny ropy od połowy 2014 roku przyczyniają się również do spadku cen gazu. Pojawienie się nowych graczy na rynku (USA, Iran) buduje perspektywę zwiększonej podaży. Okresowo, w czasie zwiększonego zapotrzebowania występują wzrosty cen, są jednak niewielkie głównie wskutek łagodnych zim i nie mają przełożenia na odwrócenie trendu.
Na rynku europejskim w 2015 roku ceny gazu zmniejszyły się o ponad 5% w stosunku do cen notowanych w 2014 roku.

Notowania cen gazu ziemnego

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


OkresPGNiG TaryfaTTF DA bez kosztów przesyłu
Q1 20142824
Q2 20142819
Q3 20142818
Q4 20142822
Q1 20152721
Q2 20152721
Q3 20152420
Q4 20152417
Źródło: PGNiG Taryfa, ICIS

W raportowanym okresie ceny spotowe gazu miały tendencję spadkową.Źródło: PGNiG Taryfa, ICIS Średnia 2014
EUR/MWh
Średnia 2015 r/r
%
12-2015
EUR/MWh
MIN 2015
EUR/MWh
MAX 2015
EUR/MWh
PGNiG Taryfa 28,3 25,6 -9,8↓ 23,4 23,4 28,2
TTF DA bez kosztów przesyłu 20,9 19,8 -5,3↓ 15,6 15,6 22,5

Tempo wzrostu globalnej konsumpcji gazu w latach 2016-2017 prognozowane jest na 1,7% rocznie i będzie zbliżone do średniej z ostatnich pięciu lat.
Natomiast produkcja surowca w latach 2016-2017 będzie rosła w tempie 2,1% rocznie. Trudno przewidzieć jaka będzie reakcja Rosji na zapowiedzi dostaw LNG z USA do Europy, a także otwarcie się rynku Irańskiego. Wiele wskazuje jednak na to, że Rosja będzie dążyła do utrzymania udziału w rynku, nawet za cenę dalszych ustępstw w zakresie cen.

Nadpodaż gazu na rynku, ciepła aura i niskie ceny ropy mogą w istotny sposób wpłynąć na kontynuację spadkowego trendu cen gazu w 2016 roku. Według prognoz IHS Energy możliwy jest w UE spadek cen do poziomu 15 EUR za MWh.

Energia elektryczna

W 2015 roku spadły, w porównaniu z rokiem poprzednim , średnie miesięczne ceny energii elektrycznej (15% r/r). W trakcie roku wystąpiły fluktuacje. Najwyższe ceny odnotowano w sierpniu, gdy z powodu utrzymujących się w Polsce upałów i niekorzystnej sytuacji hydrologicznej obowiązywały ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

Notowania cen energii elektrycznej

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


OkresEnergia elektryczna (IRDN) - PLN/MWh
Q1 2014167
Q2 2014183
Q3 2014196
Q4 2014195
Q1 2015146,6
Q1 2015155,5
Q1 2015172,2
Q1 2015153,8
Źródło: TGE
IRDN – Cena średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej, liczona po dacie dostawy dla całej doby


Źródło: TGE Średnia 2014
PLN/MWh
Średnia 2015
PLN/MWh
r/r
%
12-2015
PLN/MWh
MIN 2015
PLN/MWh
MAX 2015
PLN/MWh
Energia elektryczna 185 157 -15,1↓ 140,2 139,7 177,5

 

Na ceny energii elektrycznej w 2016 roku wpływać mogą zjawiska, które będą się częściowo kompensować:

  • plany rozwiązania kryzysu w górnictwie węglowym przy udziale firm energetycznych, trudna restrukturyzacja spółek węglowych,
  • nowe obowiązki producentów energii elektrycznej wynikające z ustawy o OZE,
  • spadkowy trend cen gazu,
  • utrzymujące się niskie ceny węgla i regulacje. Rynek krajowy podlega istotnym wpływom przepisów klimatycznych oraz konieczności utrzymania modernizacji potencjału wytwórczego –(nakłady na nowe moce wytwórcze), utrzymanie rezerwy operacyjnej (wpływ na koszty produkcji).

W najbliższym czasie nie przewiduje się dalszego, znacznego spadku cen energii.

Węgiel

Światowy rynek węgla powraca do cen sprzed chińskiego boomu. Od trzech lat ceny węgla spadają u największego światowego konsumenta – Chin i przekraczają kolejne, coraz niższe progi. Notowania indeksów są o 25% niższe do notowań sprzed roku.

Notowania cen węgla kamiennego

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


OkresWęgiel kamienny notowania ARA - USD/t
Q1 201479
Q2 201475
Q3 201477
Q4 201472
Q1 201561
Q2 201559
Q3 201557
Q4 201550
Źródło: notowania ARA

Na rynku węgla w Polsce utrzymuje się nadpodaż surowca. Szacuje się, że w najbliższych miesiącach 2016 roku może nastąpić jeszcze niewielki trend spadkowy cen węgla.Źródło: ARA Średnia 2014
USD/t
Średnia 2015
USD/t
r/r
%
12-2015
USD/t
MIN 2015
USD/t
MAX 2015
USD/t
Węgiel 75,7 56,7 -25,2 ↓ 47,8 47,7 62,6

Analitycy przewidują, że w 2016 roku cena węgla pozostanie na podobnym do 2015 roku poziomie.

Utrzymująca się na rynku nadpodaż może wyhamować wszelkie tendencje wzrostowe w najbliższych miesiącach z możliwymi okresowymi podwyżkami w przypadku wystąpienia mroźnej zimy, chyba że Chiny zaczną realizować programu trwałego i masowego wyłączania kopalni.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.