Wskaźniki finansowe

Wskaźniki rentowności2015 2014
Rentowność brutto na sprzedaży 22,60% 16,80%
Rentowność EBIT 8,30% 3,10%
Rentowność EBITDA 13,10% 8,30%
Rentowność zysku netto 6,90% 2,70%
ROA 6,40% 2,70%
ROCE 9,30% 3,90%
ROE 9,70% 4,10%
Rentowność aktywów trwałych 9,60% 3,90%
Źródło: Opracowanie własne

Rentowność brutto na sprzedaży – zysk (strata) brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży (sprawozdanie z całkowitych dochodów w układzie kalkulacyjnym)

Rentowność EBIT – EBIT / przychody ze sprzedaży

Rentowność EBITDA – EBITDA / przychody netto ze sprzedaży

Rentowność zysku netto – zysk (strata) netto / przychody ze sprzedaży

Rentowność aktywów (ROA) – zysk (strata) netto / aktywa razem

Rentowność kapitału zaangażowanego (ROCE) – EBIT / TALCL, tj. EBIT / aktywa razem pomniejszone o zobowiązania krótkoterminowe

Rentowność kapitałów własnych (ROE) – zysk (strata) netto / kapitał własny

Rentowność aktywów trwałych – zysk (strata) netto / aktywa trwałe 

Wskaźniki płynności2015 2014
Wskaźnik bieżącej płynności 1,9 1,4
Wskaźnik wysokiej płynności 1,3 0,8
Wskaźnik podwyższonej płynności 0,7 0,3
Źródło: Opracowanie własne

Wskaźnik bieżącej płynności – aktywa obrotowe / krótkoterminowe zobowiązania

Wskaźnik wysokiej płynności – [aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe] / krótkoterminowe zobowiązania

Wskaźnik podwyższonej płynności – [środki pieniężne + pozostałe aktywa finansowe] / krótkoterminowe zobowiązania

 

Kształtowanie się kapitału obrotowego*

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


OkresKapitał obrotowy
31.12.20131087466
31.03.20141230423
30.06.20141273377
30.09.20141163606
31.12.2014964528
31.03.20151306833
30.06.20151706964
30.09.20151704158
31.12.20151696444
Źródło: Opracowanie własne
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.1 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.         

Wskaźniki efektywności zarządzania2015 2014*
Okres rotacji zapasów 55 59
Okres inkasa należności 39 45
Okres spłaty zobowiązań 62 62
Cykl gotówkowy/konwersji gotówki 31 41
Źródło: Opracowanie własne
* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.1 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

Okres rotacji zapasów – zapasy * 360 / koszt własny sprzedaży

Okres inkasa należności – należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe * 360 / przychody ze sprzedaży

Okres spłaty zobowiązań – zobowiązania z tytułu dostaw i usług * 360 / koszt własny sprzedaży

Cykl gotówkowy/konwersji gotówki – okres rotacji zapasów + okres inkasa należności – okres spłaty zobowiązań

Wskaźniki zadłużeniaRodzaj wskaźnika 2015 2014
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 33,80% 34,80%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 16,60% 12,00%
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 17,20% 22,80%
Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym 196,00% 187,50%
Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek 2169,30% 687,50%
Źródło: Opracowanie własne

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – długoterminowe i krótkoterminowe zobowiązania / aktywa razem

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – długoterminowe zobowiązania / aktywa razem

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego – krótkoterminowe zobowiązania / aktywa razem

Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym – kapitał własny / długo i krótkoterminowe zobowiązania

Wskaźnik pokrycia zobowiązań z tytułu odsetek – [zysk przed opodatkowaniem + koszty odsetek] / koszty odsetek

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.