Charakterystyka struktury aktywów i pasywów

W 2015 roku wartość aktywów Grupy Azoty wzrosła do poziomu 10 777 169 tys. zł, tj. o 828 837 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2014 roku. Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan aktywów trwałych wyniósł 7 224 923 tys. zł, a stan aktywów obrotowych 3 552 246 tys. zł.

Do najistotniejszych zmian, jakie nastąpiły po stronie aktywów sprawozdania z sytuacji finansowej w 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, można zaliczyć:

 

Struktura aktywów2015 2014* zmiana zmiana %
Aktywa trwałe, w tym: 7 224 923 6 719 453 505 470 7,5
Rzeczowe aktywa trwałe 6 429 767 5 905 106 524 661 8,9
Wartości niematerialne 532 798 509 964 22 834 4,5
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 111 095 110 842 253 0,2
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 62 769 86 941 (24 172) (27,8)
Nieruchomości inwestycyjne 52 204 54 968 (2 764) (5)
Aktywa obrotowe, w tym: 3 552 246 3 228 879 323 367 10
Zapasy 1 180 599 1 343 513 (162 914) (12,1)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1 078 292 1 227 334 (149 042) (12,1)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 753 144 558 603 194 541 34,8
Pozostałe aktywa finansowe 502 885 68 484 434 401 634,3
Pozostałe aktywa 32 047 24 118 7 929 32,9
Aktywa razem 10 777 169 9 948 332 828 837 8,3

 

Źródło: Opracowanie własne
*  Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3.1 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

Istotne zmiany jakie nastąpiły po stronie pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej w badanym okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:

  • wzrost poziomu kapitału własnego Grupy Azoty o 10,0%,
  • wzrost stanu zobowiązań długoterminowych o 49,3%,
  • wzrost stanu zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek o 119,6%,
  • zmniejszenie się stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych o 5,5 %,
  • zmniejszenie stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek o 76,7%.

 

Struktura pasywówWyszczególnienie 2015 2014 zmiana zmiana %
Kapitał własny 7 136 221 6 488 136 648 085 10
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 1 785 146 1 195 845 589 301 49,3
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 1 047 450 476 932 570 518 119,6
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 326 968 312 419 14 549 4,7
Rezerwy 100 740 113 106 (12 366) (10,9)
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 245 868 231 692 14 176 6,1
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 855 802 2 264 351 (408 549) (18)
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek 118 880 509 259 (390 379) (76,7)
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 33 167 30 494 2 673 8,8
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 1 347 227 1 425 553 (78 326) (5,5)
Rezerwy 273 447 211 432 62 015 29,3
Pasywa razem 10 777 169 9 948 332 828 837 8,3

 

Źródło: Opracowanie własne
cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.