Perspektywy rozwoju działalności, z uwzględnieniem strategii rynkowej

Poniżej przedstawiono główne zamierzenia strategiczne Grupy w podstawowych segmentach z uwzględnieniem głównych grup produktowych.

Segment Nawozy - Agro

W okresie objętym strategią, sektor nawozów mineralnych będzie największym obszarem aktywności, mającym kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Grupy. Grupa kontynuuje rozszerzanie asortymentu oferowanych nawozów o nawozy ciekłe i specjalistyczne, inne produkty oraz usługi dla rolnictwa.

Planowane jest zwiększenie zdolności produkcyjnych granulowanych mechanicznie nawozów saletrzanych. Ponadto realizowane są modernizacje ciągów produkcyjnych, ukierunkowane głównie na obniżenie energochłonności i kosztów procesów produkcyjnych.

Segment Tworzywa

W okresie objętym strategią, kluczowymi elementami portfela produktowego Grupy w obszarze tworzyw konstrukcyjnych pozostaną poliamidy oraz tworzywa modyfikowane. Grupa zwiększa skalę produkcji poliamidów i w pełni zbilansuje zdolności produkcyjnych kaprolaktamu oraz poliamidów. Grupa planuje również zwiększenie skali operacji w obszarze kompozytów poliamidu.

Segment Chemia

Produkty OXO

W obszarze produktów OXO główne działania związane będą z dalszym poszerzaniem portfolio produktowego. Kontynuowane będą prace związane z realizacją rozszerzenia oferowanego asortymentu o nieftalanowe plastyfikatory nowej generacji.

Melamina

W segmencie Melamina zakłada się kontynuację przyjętej strategii produktowo-rynkowej, przy dalszej optymalizacji procesów logistycznych i ewentualnym rozszerzaniu kanałów dystrybucji.

Nowe obszary

Do roku 2019 w Policach planowana jest realizacja inwestycji budowy instalacji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH). Strategiczna inwestycja wzmocni pozycję Grupy Azoty jako producenta alkoholi oxo i plastyfikatorów, zabezpieczając potrzeby podstawowego surowca dla zakładów w Kędzierzynie, a pozostała część propylenu zostanie przeznaczona na sprzedaż, powodując, że Grupa Azoty stanie się istotnym producentem propylenu w Europie.

Segment Energetyka

o roku 2020 głównym źródłem energii cieplnej i elektrycznej dla kompleksów produkcyjnych w Tarnowie i Policach pozostaną istniejące elektrociepłownie węglowe. Funkcjonujące elektrociepłownie będą systematycznie modernizowane, a skala i zakres ich modernizacji dostosowywane będą do zmieniających się wymagań prawnych, dotyczących w szczególności oddziaływania na środowisko.

W Kędzierzynie-Koźlu zakłada się odtworzenie mocy wytwórczych energii cieplnej i energii elektrycznej elektrociepłowni wraz z dostosowaniem do zmian ilościowych w zapotrzebowaniu na energię cieplną i energię elektryczną oraz w oparciu o rozwiązania zgodne z rosnącymi wymaganiami środowiskowymi. Ukończenie realizacji pierwszego etapu budowy nowej Elektrociepłowni w Grupie Azoty KĘDZIERZYN przewidywane jest w roku 2016.

W Puławach kontynuowane są prace związane z projektem budowy nowej elektrowni. Nadmiar produkowanej energii elektrycznej w stosunku do potrzeb Grupy Azoty PUŁAWY będzie sprzedawany na zewnątrz. Niezależnie prowadzony jest program niezbędnej modernizacji istniejącej energetyki wewnętrznej.

Sposób zapewnienia dostępu Grupy Azoty do energii elektrycznej i cieplnej w dalszej perspektywie czasowej uwarunkowany będzie głównie przyjętymi regulacjami prawnymi oraz warunkami rynkowymi.

Realizacja przyjętej strategii produktowo-rynkowej wspierana będzie poprzez działania prowadzone w sferze badań i rozwoju, w oparciu o współpracę z jednostkami zewnętrznymi, a w ramach Grupy Azoty będzie funkcjonować własne zaplecze badawczo-rozwojowe oparte m.in. na Chemicznym Centrum Technologii i Rozwoju w Tarnowie oraz Centrum Kompetencji Puławy.

Kluczowym celem prowadzonych prac badawczych i rozwojowych będzie zbudowanie przewag konkurencyjnych opartych na wiedzy, co w konsekwencji umożliwi podniesienie poziomu innowacyjności oferowanego portfela produktów, procesów oraz technologii.

Jednym z istotnych celów prowadzonych prac jest również zwiększenie stopnia dywersyfikacji produktowej, w szczególności chemikaliów specjalistycznych.

cras wytłumaczenie słowa cras
dignissim wytłumaczenie słowa dignissim


PDF

Podpowiedź

Można otworzyć pojedynczy plik lub pobrać wybrane pliki w formacie ZIP.